Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas

26 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Socialinio draudimo įstatyminę bazę sudaro daugelis jį reglamentuojančių įstatymų bei nutarimų. Jie skelbiami “Valstybės žiniose” bei Lietuvos Respublikos Seimo ir “Sodros” internetiniuose puslapiuose.

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo fondo biudžetas sudaromas ir vykdomas vadovaujantis “Lietuvos Respublikos socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis”. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu.

Minėtose taisyklėse nustatoma Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo, tvarkymo, vykdymo, apskaitos ir atskaitomybės tvarka, taip pat pateikiama fondo biudžeto klasifikacija, papildomos lentelės ir pinigų srautų klasifikacija, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso, pajamų ir išlaidų, pinigų srautų ataskaitos struktūra ir pagrindiniai apskaitos principai.

Šiomis taisyklėmis turi vadovautis valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, taip pat draudėjai ir apdraustieji.

Lietuvos gyventojų privalomąjį valstybinį socialinį draudimą reglamentuoja “Valstybinio socialinio draudimo įstatymas”. Šis įstatymas nustato kategorijas asmenų, kurie yra privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

Draudėjais laikomos visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą ir neturinčios juridinio asmens statuso, mokančios privalomąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis dirbančius pagal darbo sutartis, dirbančius narystės pagrindais renkamose institucijose, ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, viešojo administravimo valstybės tarnautojus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisėjus, Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjus, kitų teismų teisėjus, kandidatus į teisėjus, prokurorus, valstybės kontrolierių, Lietuvos banko valstybės pirmininką, o pavaduotojus ir valdybos narius, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierių, Lietuvos Respublikos seimo, Seimo pirmininko ar Respublikos prezidento paskirtų valstybinių komisijų pirmininkus, jų pavaduotojus ir narius.

Draudėjų funkcijas taip pat vykdo individualių įmonių savininkai ir jiems Lietuvos Respublikos vyriausybės tvarka prilyginti savarankiškai dirbantys asmenis, mokantys valstybinio socialinio draudimo įmokas už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius narius.

Apdraustaisiais laikomi visi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nustatyti fiziniai asmenys, kurie draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

“Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas” nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei rodiklius, pagal kuriuos tvirtinamas fondo biudžetas ir fondo biudžeto vykdymo ataskaita.

Fondo biudžeto sandaros įstatymo tikslas yra, siekiant ilgalaikės, visapusiškos socialinės Lietuvos Respublikos gyventojų gerovės, užtikrinti, kad sudarant ir vykdant fondo biudžetą būtų numatyti ištekliai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytoms socialinio draudimo rūšims vykdyti ir kad šie ištekliai būtų naudojami pagal paskirtį.

Pasibaigus fondo biudžetiniams metams valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba rengia metinę ataskaitą. Šią ataskaitą sudaro fondo biudžeto balanso ataskaita, pajamų ir išlaidų ataskaita, piniginių rautų ataskaita, finansinių ataskaitų pastabos ir fondo valdybos aiškinamasis raštas. Metinė ataskaita kartu su valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos išvada kasmet pateikiama svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui. Fondo biudžeto vykdymo metinė ataskaita tvirtinama Lietuvos Respublikos Seime pagal rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme.

“Sodros” Interneto svetainėje, prisidedančioje prie jos darbo viešumo, teikiama informacija apie Valstybinio socialinio draudimo sistemą, apie “Sodros mokamas pensijas, pašalpas, kompensacijas, įstatymus, reguliuojančius socialinį draudimą Čia galima rasti įdomios statistinės medžiagos. Svetainė nuolat atnaujinama, papildoma nauja ir aktualia informacija.

Šalies laikraščiuose ir žurnaluose mirga straipsniai apie “Sodros” darbą ir jos problemas. Didžiausi Lietuvos dienraščiai “Respublika”, “Lietuvos rytas” bei kiti periodiniai leidiniai, kaip “Lietuvos aidas”, “Kauno diena”, “Atgimimas”, “Veidas”, “Esu”, “Sąskaityba” ir dar daugelis kitų, informuoja visuomenę apie vykdomą socialinio draudimo veiklą bei atsirandančius pokyčius jame.

Keletą metų iš eilės valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas yra deficitinis. Tik 2001 metus baigė geresniu rezultatu. “Sodra” ieško išeičių iš susidariusios keblios padėties, kuri kelia nerimą daugeliui šalies gyventojų. Plačiausiai “Sodros” darbas vertinamas prasidedant ir baigiantis biudžetiniams metams. Įsigaliojus valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto N metų rodiklių patvirtinimo įstatymui spaudoje pasirodo straipsniai aptariantys ateinančių metų “Sodros” biudžetą. Pasibaigus socialinio draudimo fondo biudžetiniams metams laikraščiuose ir žurnaluose pasipila straipsniai apie fondo veiklą. Vertinami pasiekti rezultatai bei palyginami su planuotaisiais. Pagal juos pateikiamos prognozės ateinančių metų biudžetui.

Vienuose straipsniuose konstatuojama esama valstybinio socialinio draudimo situacija, kitų straipsnių autoriai ieško kaltų dėl susidariusios keblios fondo padėties, dar kiti siūlo būdus kaip pagerinti esamą padėtį.


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 7, 2016
Publikuotas
2003 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. dvaras007
Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu aspektu stipri, jei reikia sudaryti biudžetą. Kiekviena šalis...