AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

27 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla. Tačiau sudėtinga gamyba ir sudėtingi žmonių santykiai, šį paprastą ekonominės veiklos tikslą pakeitė. Dabar ekonominė veikla neapsiriboja vien pragyvenimo tikslu. Ji pirmiausia nukreipta pelnui pasiekti.

Įmonės stengiasi, kad su mažiausiomis sąnaudomis uždirbtų kuo daugiau pajamų, kas įtakotų didesnį įmonės pelną. Pakankamas grynųjų pajamų, t.y. pelno, perviršis užtikrina ne tik ūkio subjekto darbuotojų, vadovų, akcininkų, bet ir klientų, tiekėjų, valstybės moralinį ir materialinį pasitenkinimą. Darbuotojai yra patenkinti gaudami vis didėjančius atlyginimus, premijas už gerus darbo rezultatus, atstovaudami sėkmingo ūkio subjekto interesams, vadovai taip pat gali didžiuotis savo vadovavimo dėka užtikrinantys įmonės ekonominį klestėjimą. Akcininkus pajamų pagausėjimas pasiekia per padidėjusias dividendų sumas. Klientai džiaugiasi palaikantys ryšius su įmonėmis, tiekėjai paprastai gali tikėtis greitų atsiskaitymų, o valstybinės įstaigos patenkintos didėjančiomis mokamų mokesčių sumomis.

Kaip nustatyti finansinę įmonės būklę, kad atskleisti didesnio pelno gavimo galimybes? Atsakymą į šį klausimą gali duoti analizė. Kad įmonė sugebėtų laiku įžvelgti galimas problemas, priimti teisingus sprendimus reikia analizuoti įmonės rodiklius.

Darbo tikslas: Įšnagrinėti AB „Apranga“ pajamas, sąnaudas ir pelną.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti pajamų, sąnaudų ir pelno analizės teorinius aspektus.

2. Atlikti AB „Apranga“ pajamų analizę.

3. Įvertinti AB „Apranga“ sąnaudų analizę.

4. Atlikti AB „Apranga“ pelno analizę.

Darbo metodai. Naudoti teisiniai dokumentai, mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PAJAMŲ, SANAUDŲ IR PELNO ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1 Pelno analizės teorija6
 • 1.2 Pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra ir rengimo specifika9
 • 2. AKCINĖS BENDROVĖS „APRANGA“ 2011 – 2013 METŲ PAJAMŲ, SĄNAUDŲ IR PELNO ANALIZĖ12
 • 2.1 Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė12
 • 2.2 Pajamų analizė13
 • 2.3 Sąnaudų analizė15
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19
 • PRIEDAI20
 • 1 priedas. AB „ Apranga“ pelno (nuostolio) ataskaitos dinamikos analizė 2011 – 2013 m.
 • 2 priedas. AB „ Apranga“ pelno (nuostolio) ataskaitos struktūros analizė 2011 – 2013 m.
 • 3 priedas. AB „ Apranga“ išlaidų dinamikos analizė 2011 – 2013 m.
 • 4 priedas AB „ Apranga“ išlaidų strukūros analizė 2011 – 2013 m.
 • 5 priedas. AB „ Apranga“ pajamų dinamikos analizė 2011 – 2013 m.
 • 6 priedas. AB „ Apranga“ pajamų strukūros analizė 2011 – 2013 m.

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Pelno ir pelningumo rodiklių analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. didla
Šiandieniniame pasaulyje nuolat aštrėja konkurencinė kova tarp įmonių. Įmonės yra priverstos konkuruoti, to priežastis yra globalizacija, naujų technologijų plėtra, žinių tobulinimas ir kt....

AB ,,Lietuvos paštas' pajamų ir sąnaudų analizė

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. Šarūnėm
Temos aktualumas. Pagrindinis įmonės tikslas yra efektyvi veikla, siekiant gauti kuo didesnes pajamas, užtikrinant racionalų išteklių panaudojimą ir patiriant minimaliausias sąnaudas. Todėl itin...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...