Valstybės pastangos pažaboti korupciją

12 psl. / 3000 žod.

Ištrauka

Jeigu reikėtų įvardinti reiškinį, kuris yra itin paplitęs pasaulyje, vienu iš pasirinkimų galėtų būti korupcija. Ir iš tiesų neapsiriktume, nes korupcijos tinklas yra apraizgęs visą pasaulį. Visi veiksmai, kurie apibūdina korupcijos esmę, yra plačiai naudojami, todėl kelia grėsmę ekonominio, politinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo stabilumui ir visuomenės narių lygiateisiškumui. Korupcija yra reiškinys, kurio apraiškų yra visuose trijuose sektoriuose: valstybiniame, privačiame ir nevyriausybiniame. Todėl negalima sakyti, kad tai yra kokios nors vienos visuomenės grupės problema. Tai yra visų ţmonių kaip individų ir kaip visuomenės vieneto problema. Ji prasideda nuo vieno ţmogaus, bet gali prasidėti ir nuo ţmonių grupės.

Korupcija sukelia daug problemų, menkina valstybės įvaizdį pasaulyje, pasitikėjimą ja. Tačiau korupciją įveikti yra itin sunku. Ypač kai dalis visuomenės pateisina korupcinius veiksmus. Iš dalies tai yra suprantama, nes korupciniai veiksmai kai kuriems gyventojams yra paskutinė galimybė paspartinti uţtrukusius veiksmus, priversti valstybės tarnautojus bent kuriam laikui pamiršti biurokratizmą. Tačiau ir tokiais norais pagrįsti veiksmai gali nuvesti prie korupcijos paplitimo. Todėl kiekvienas asmuo turėtų pagalvoti apie savo veiksmų teisėtumą ir apsvarstyti savo vertybes. Bet reikia pastebėti, kad korupcija yra toks reiškinys, kuris reikalauja ir valstybės įsikišimo. Valstybės jau seniai yra sukūrusios kovos su korupcija strategijas. Lietuva nėra išimtis.

Šio namų darbo tikslas yra parodyti, kaip Lietuvai sekasi maţinti korupcijos paplitimo mastą. Siekiant šio tikslo buvo iškelti tokie uţdaviniai: 1. Supaţindinimas su institucijomis, kurios yra atsakingos uţ korupcijos prevenciją; 2. Supaţindinimas su korupcijos prevencijos priemonėmis ir jų efektyvumu. Šiems uţdaviniams įgyvendinti rėmiausi tokia literatūra ir šaltiniais: 1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu; 2. Lietuvos Respublikos 2011–2014m. Nacionaline kovos su korupcija programa; 3. Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos

įgyvendinimo priemonių planu ir jo vykdymo iki 2013m. birţelio 30 d. ataskaita; 4. Korupcijos prevencijos įstatymo poveikio vertinimo galutine ataskaita 2011; 5.Europos Komisijos ataskaita

„Lithuania to the EU Anti-CorruptionReport. 2014“; 6. R.Klitgaard, R.Maclean-Abaroa ir

H.Lindsey Parris knyga „Korumpuoti miestai“. Namų darbe rėmiausi aprašomuoju ir analizės metodais.


Turinys

  • Įvadas1
  • Lietuvos kovos su korupcija institucijos2
  • Korupcijos priemonių įgyvendinimo valstybėje efektyvumas4
  • Išvados9
  • Literatūra10

Reziumė

Autorius
multike
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 21, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Stiprus valdovas - stipri valstybė

Viešasis administravimas Rašinys laura22
Makiavelis, nagrinedamas valstybiu iškilimo ir žlugimo priežastis, stengiasi ivardyti tas priemones, kuriomis politikai gali išsaugoti ir stiprinti savo valdžia. Pasak Makiavelio, pagrindinis politikos...

Valstybė

Viešasis administravimas Referatas 2009 m. neringusinas
Valstybė yra svarbiausia ir centrinė politinės sistemos institucija. Ji, kaip didžiausia organizacija kontroliuoja ir reguliuoja visuomeninį gyvenimą, jos grupes bei jų tarpusavio santykius....