Socialiniai mokslai / Teisė

Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Že­mės skly­pas re­gist­ruo­ja­mas prieš tai su­pro­jek­ta­vus jo ri­bas, jas pa­žen­kli­nus vie­to­vė­je ir pa­ren­gus že­mės skly­po pla­ną. Že­mės skly­po pla­nas – pa­gal ma­ta­vi­mus vie­to­vė­je Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­reng­tas brė­ži­nys, ku­ria­me pa­žy­mi­mos že­mės skly­po ri­bos ir ka­dast­ro duo­me­nys Kiek­vie­nas su­for­muo­tas že­mės skly­pas tei­si­nių san­ty­kių ob­jek­tu tam­pa tik jį įre­gist­ra­vus Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­re. Kon­kre­čiam že­mės skly­pui tai­ko­mos spe­cia­lio­sios že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gos įra­šo­mos į Ne­kil­no­ja­mojo tur­to ka­dast­ro duo­me­nis re­gist­ruo­jant su­for­muo­tus nau­jus že­mės skly­pus (te­rito­ri­jo­se, ku­rio­se iki te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų pa­tvir­ti­ni­mo jie ne­bu­vo su­formuo­ti) ar­ba per­tvar­ky­tus pa­gal te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus že­mės skly­pus. Taigi savo darbe bandysiu išsamiau paaiškinti koks yra žemės sklypų teisinis registravimas Lietuvoje išskirdamas pagrindinius aspektus, problemas ir konkrečius pavyzdžius bei galimus problemos sprendimus.

 

 

Darbo objektas: žemės sklypai.

Tikslas – išanalizuoti žemės sklypų teisinio registravimo sistemą Lietuvoje.

Uždaviniai: : 1. Atskleisti žemės sklypų teisinio registravimo sistemos sampratą;

2. Išanalizuoti pagrindinius teorinius žemės sklypų teisinius registravimo aspektus;

3. Pateikti praktinių žemės sklypų teisinio registravimo sistemos pavyzdžių.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2205 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Teorinis darbo pagrindimas : žemės sklypų teisinio registravimo sistema Lietuvoje3
  • 2. Praktinis darbo pagrindimas : žemės sklypų teisinio registravimo sistema Lietuvoje7
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žemės mokesčio reforma Lietuvoje
Kursinis darbas Žemės mokesčio reforma Lietuvoje

Temos aktualumas Žemės mokestis – bene pats stabiliausias mokestis Lietuvoje per visą jos nepriklausomybės laikotarpį. Žemės [...]

Lietuvos politinė sistema
Referatas Lietuvos politinė sistema

Turbūt kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką darytų, jei taptų prezidentu. Visi [...]

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Politinė sistema Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė sistema Lietuvoje

Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; [...]

Teisės aktų reglamentuojančių žemės sklypų kadastrinius darbus apžvalga
Referatas Teisės aktų reglamentuojančių žemės sklypų kadastrinius darbus apžvalga

Žemės sklypų kadastriniai (kitaip geodeziniai) matavimai – tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano [...]

Lietuvos politinės partijos  ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
Referatas Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema

Sveikatos   sistemos   reforma yra procesas, kurio tikslas pasiekti teigiamus pokyčius nacionalinėje sveikatos politikoje ir sistemoje [...]

Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema
Referatas Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema

Nepriklausomos Lietuvos prokuratūros kūrimosi atskaitos taškas galėtų būti 1919 m. sausio 16 d. Šią dieną [...]

Lietuvos Respublikos teismų sistema
Referatas Lietuvos Respublikos teismų sistema

Kiekvienoje valstybėje kyla nesutarimų tarp žmonių dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ginčus ne visada galima išspręsti [...]

Rinkimai: istorija, sistemos, rinkimai Lietuvoje
Referatas Rinkimai: istorija, sistemos, rinkimai Lietuvoje

Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus.

Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje rašoma apie Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo užmokesčio sistemas. Apibendrinama darbo užmokesčio sąvoka, aptariami [...]