Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

11 psl. / 2205 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Že­mės skly­pas re­gist­ruo­ja­mas prieš tai su­pro­jek­ta­vus jo ri­bas, jas pa­žen­kli­nus vie­to­vė­je ir pa­ren­gus že­mės skly­po pla­ną. Že­mės skly­po pla­nas – pa­gal ma­ta­vi­mus vie­to­vė­je Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­reng­tas brė­ži­nys, ku­ria­me pa­žy­mi­mos že­mės skly­po ri­bos ir ka­dast­ro duo­me­nys Kiek­vie­nas su­for­muo­tas že­mės skly­pas tei­si­nių san­ty­kių ob­jek­tu tam­pa tik jį įre­gist­ra­vus Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­re. Kon­kre­čiam že­mės skly­pui tai­ko­mos spe­cia­lio­sios že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gos įra­šo­mos į Ne­kil­no­ja­mojo tur­to ka­dast­ro duo­me­nis re­gist­ruo­jant su­for­muo­tus nau­jus že­mės skly­pus (te­rito­ri­jo­se, ku­rio­se iki te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų pa­tvir­ti­ni­mo jie ne­bu­vo su­formuo­ti) ar­ba per­tvar­ky­tus pa­gal te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus že­mės skly­pus. Taigi savo darbe bandysiu išsamiau paaiškinti koks yra žemės sklypų teisinis registravimas Lietuvoje išskirdamas pagrindinius aspektus, problemas ir konkrečius pavyzdžius bei galimus problemos sprendimus.

Darbo objektas: žemės sklypai.

Tikslas – išanalizuoti žemės sklypų teisinio registravimo sistemą Lietuvoje.

Uždaviniai: : 1. Atskleisti žemės sklypų teisinio registravimo sistemos sampratą;

2. Išanalizuoti pagrindinius teorinius žemės sklypų teisinius registravimo aspektus;

3. Pateikti praktinių žemės sklypų teisinio registravimo sistemos pavyzdžių.


Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Teorinis darbo pagrindimas : žemės sklypų teisinio registravimo sistema Lietuvoje3
  • 2. Praktinis darbo pagrindimas : žemės sklypų teisinio registravimo sistema Lietuvoje7
  • Išvados10
  • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
justyyyynka
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 10, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

Teisė Referatas elderx
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma intensyviai, todėl neretai skubotai ir nėra baigta. Juk,...

Teisinės sistemos Lietuvoje analizė

Teisė Referatas vika1
Temos aktualumas. Tam, kad visuomenėje būtų tvarka bei būtų užtikrinamos kiekvieno piliečio teisės, būtinos tam tikros socialinės normos ir standartai, kurios reguliuotų tarpusavio...