UAB „AUGLUVA“ sąnaudų apskaita ir analizė

26 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Vykdydamos savo veiklą, įmonės siekia uždirbti kuo daugiau pajamų, patirti kuo mažiau sąnaudų ir kartu gauti kuo daugiau pelno. Uždirbti kuo didesnį pelną ir turėti gerą finansinį rezultatą – kiekvienos įmonės tikslas. Šis tikslas lemia ne tik pajamų uždirbimą, bet ir sąnaudų patyrimą uždirbant pajamas. Siekiant įmonės veiklos efektyvumo būtina reguliuoti tam tikrų išlaidų bei patirtų sąnaudų susidarymo priežastis ir veiksnius. Tinkamas jų fiksavimas ir įvertinimas duoda didesnį įmonės finansinį rezultatą – pelną. Būtina tinkamai įvertinti ir stengtis sumažinti patiriamas sąnaudas, nes kitaip įmonės veikla gali tapti neefektyvi. Taip atsitinka tada, kai įmonė patiria daugiau sąnaudų nei gauna pajamų. Todėl sąnaudų apskaita yra aktuali kiekvienai įmonei. Tinkamas sąnaudų įvertinimas leidžia įmonei siekti geresnių finansinių rezultatų, bei plėsti savo veiklą.

Darbo objektas – UAB „Augluva“ sąnaudų apskaita.

Darbo tikslas – išanalizavus sąnaudas teorinius aspektus, išnagrinėti UAB „Augluva“ sąnaudų apskaitą.

Darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti sąnaudų sampratą, klasifikavimą bei pripažinimą.

2. Išanalizuoti sąnaudų apskaitos pasikeitimus nuo 2016 m.

3. Apibūdinti UAB „Augluva“ veiklą bei pristatyti joje taikomą apskaitos politiką.

4. Atlikti UAB „Augluva“ 2015 m. gruodžio mėnesio sąnaudų apskaitą.

Darbo metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė, bei lyginamoji analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SĄNAUDŲ APSKAITOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1 Sąnaudų sąvokos interpretacija ir esmė4
 • 1.2 Sąnaudų pripažinimas6
 • 1.3 Sąnaudų klasifikavimas ir pasikeitimų palyginimas9
 • 2. UAB „AUGLUVA“ SĄNAUDŲ ANALIZĖ15
 • 2.1 UAB „Augluva“ veiklos apibūdinimas15
 • 2.2 UAB „Augluva“ apskaitos politika16
 • 2.3 UAB „Augluva“ sąnaudų apskaita17
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25
 • PRIEDAI26
 • 1 priedas. PVM sąskaita faktūra
 • 2 priedas. Darbo užmokesčio žiniaraštis
 • 3 priedas. PVM sąskaita faktūra
 • 4 priedas. UAB „Augluva“ didžioji knyga
 • 5 priedas. UAB „Augluva“ pelno (nuostolių) ataskaita
 • 6 priedas. UAB „Augluva“ balansas

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.86
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 5, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

įmonės sąnaudų analizė

Apskaita Kursinis darbas 2012 m. rafalina
Temos aktualumas Sąnaudos- tai įmonės turto sunaudojimas ar jo išsekimas arba įmonės skolų bei įsipareigojimų padidėjimas, kuris sąlygoja įmonės nuosavybės sumažėjimą, nesusijusį su...

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Apskaita Referatas 2013 m. sypsenele
Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo arba turto vertės...

Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

Apskaita Referatas 2016 m. rasa13
Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...