Miškų kraštovaizdis

15 psl. / 3111 žod.

Ištrauka

Kraštotvarka – tai priemonių visuma žmonių veiklai teritorijoje organizuoti, socialiai, ekologiniai, politikai, bei kultūriniam kraštovaizdžui planuoti.


Kraštovaizdis – svarbi žmones supančios aplinkos sudedamoji dalis, jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraiška bei jų savasties pagrindas.


Kraštotvarkos tikslas – užtikrinti krašto, regiono ar kitokio teritorinio komplekso darnią kokybinę plėtrą. Siekiant šio tikslo, sprendžiami tokie bendriausieji teritorijos kompleksinio tvarkymo uždaviniai:Suderinami visuomenės ir gamtos santykiai;Teritoriškai įgyvendinama valstybės socialinė, ekonominė ir ekologinė politika;Formuojama optimali tautos gyvenamoji, darbo, ir poilsio aplinka.Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos ir gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose ar geležinkelių želdinių apsaugos zonose įveisti želdiniai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai ir krūmai bei miestuose ir kaimo vietovėse ne miškų ūkio paskirties žemėje esantys žmogaus įveisti želdynai nelaikomi mišku. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Želdynų įstatymas.


Medynas – miško dalis, kurioje sumedėjusios augalijos ardų sandara yra vienoda, vyrauja tam tikra medžių rūšis, augalija yra panašaus amžiaus, turi bendrą augavietę ir ši miško dalis šiais rodikliais skiriasi nuo gretimų miško dalių.


Miško žemė – apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.OBJEKTO BENDROJI CHARAKTERISTIKA5
 • Gamtinių sąlygų apibūdinimas5
 • Gamtinio kraštovaizdžio apsauga5
 • Klimatinių sąlygų apibūdinimas7
 • Dirvožemio charakteristika7
 • Hidrologinių sąlygų analizė8
 • Lietuvos miškų klasifikacija8
 • Miškų ūkio paskirties žemės naudojimas11
 • Miškų ūkio vystymas11
 • Miškų kraštovaizdžio zonos12
 • Ekologinio tinklo formavimas13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
vevut
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 4, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

Ekologija Referatas 2010 m. saulutexxx
Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo problemą pirmiausia lemia tai, kad dėl vis didėjančio žmogaus kišimosi į natūralią aplinką, gamtinius procesus yra keičiamos ar...

GMO moksliniai tyrimai

Ekologija Prezentacija 2016 m. rugilee
GMO bei naujausi moksliniai tyrimai, kurie atskleis GMO įtaką organizmams, o taip pat ir GM pašarų naudojimo pasekmes bei genetiškai modifikuotus organizmus.