Kapitalo investicijų apskaitos metodikos įtaka apskaitos informacijos kokybei

12 psl. / 3579 žod.

Ištrauka

Straipsnyje remiantis užsienio ir Lietuvos mokslininkų darbais bei apskaitą ir mokesčius Lietuvoje reglamentuojančiais norminiais aktais yra analizuojama kapitalo investicijų apskaitos metodika ir jos įtaka apskaitos informacijos kokybei. Daroma išvada, kad finansuojant kapitalo investicijas iš įmonės pelno teisingiau sudaryti specialų rezervą, nei investicijoms tiesiogiai naudoti nepaskirstytą pelną, nes apribojus pelno panaudojimą kitiems tikslams, įskaitant ir dividendų išmokėjimą, labiau užtikrinamas investicijų finansavimas. Siūloma keisti dabartiniu metu galiojančią tokio rezervo panaudojimo ir panaikinimo apskaitą ir panaudota rezervo kapitalo investicijoms dalimi padidinti įstatinį kapitalą. Tokiu būdu būtų gaunama tikslesnė pelno suma, o apskaitos informacija teisingesnė ir tinkamesnė priimant pagrįstus ir nešališkus sprendimus, susijusius su pelno paskirstymu, ar įmonės ateitimi.


Raktiniai žodžiai: apskaita, apskaitos kokybė, kapitalo investicijos, nusidėvėjimas, rezervas.Įvadas


Kapitalo investicijų didinimas įmonėje sudaro galimybę modernizuoti gamybos ir paslaugų teikimo infrastruktūras, tobulinti technologijas bei produktus. Investicijų didinimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos įmonių finansinei būklei, veiklos tęstinumui, plėtrai ir konkurencingumui. Siekiant tinkamai parinkti ir reikiamai įgyvendinti kapitalo investicijas, kiekviena įmonė privalo identifikuoti ir įvertinti investicijų alternatyvas ateities požiūriu, nes dabartinės investicijų išlaidos teiks įmonei ekonominę naudą ir pinigines įplaukas ateityje. Tam reikalinga patikima ir teisinga apskaitos informacija, kuri bus gauta pasirinkus tinkamą apskaitos metodiką. Investicijų problemas įvairiais aspektais analizavo daugelis autorių. Dažniausiai nagrinėta investicijų reikšmė ir klasifikavimas (Blanchard, 2006; Agar, 2005; Tomaševič, 2010); investicijų valdymas ir jų efektyvumas (Blank, 2000; Biddle, 2006; Jackson, 2008; Grybaitė, 2008; Tvaronavičienė, 2006); investicijų vertinimas (Agar, 2005); investicijų analizės metodika (Kovaliov, 1995; Mackevičius, 2007; Tomaševič, 2010); investicijų ir apmokestinimo klausimai (Wahab, 2007) ir kt. Nors buvo analizuojama apskaitos kokybės įtaka investicijų efektyvumui, tačiau kapitalo investicijų apskaitos metodikos įtaka apskaitos informacijos kokybei nebuvo tirta.


Tyrimo tikslas – nustatyti kapitalo investicijų apskaitos metodikos įtaką apskaitos informacijai ir parengti pasiūlymus apskaitos metodikai tobulinti apskaitos informacijos kokybės požiūriu.Uždaviniai:ištirti kapitalo investicijų sampratą finansinėje ir mokestinėje apskaitoje, identifikuoti neatitikimus bei nustatyti jų įtaką šių investicijų apskaitos metodikai;išanalizuoti kapitalo investicijų apskaitos metodiką Lietuvos verslo subjektuose, identifikuoti jos trūkumus ir suformuluoti pasiūlymus problemoms spręsti.


Tyrimo metodika. Naudojant analizės ir sintezės metodus atliktas teorinis mokslinės literatūros, verslo apskaitos standartų ir Lietuvos mokesčių įstatymų tyrimas, kurio metu išanalizuota kapitalo investicijų samprata, apskaitos metodika bei atskleisti jos trūkumai. Nagrinėjant kapitalo investicijų apskaitos metodiką atsižvelgta į ekonominės informacijos poreikius ir vadovautasi bendraisiais apskaitos principais. Indukcijos ir dedukcijos metodų pagalba pateikti siūlymai kapitalo investicijų apskaitos metodikai tobulinti. Tyrimų rezultatai išdėstyti monografiniu metodu.


Turinys

  • įvadas
  • tyrimo tikslas
  • uždaviniai
  • tyrimo metodika
  • Kapitalo investicijų samprata finansinėje ir mokestinėje apskaitoje
  • Kapitalo investicijų apskaitos metodika
  • išvados
  • literatūra

Reziumė

Autorius
studentė17
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos

Apskaita Prezentacija 2013 m. rasa13
Asocijuota įmonė - įmonė, kuriai kita įmonė (investuotojas) daro reikšmingą įtaką ir kuri nėra nei tos įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos...