Šokiruojančios teatro reklamos paveikumo vartotojui vertinimas

18 psl. / 4000 žod.

Ištrauka

Temos Aktualumas. Poindustrinėje visuomenėje rinkodara yra viena svarbiausių sričių, lemiančių organizacijų veiklos efektyvumą ir sėkmę. Viena jos dalių yra reklama, kuri apima komunikaciją, tiesiogiai apmokamą ir užsakomą konkretaus užsakovo, bei vykdomą naudojant viešuosius komunikacijos kanalus. Ši sritis įgauna vis didesnę įtaką vartotojų pasirinkimams bei gyvenimo kokybei, todėl yra svarbu suprasti, kas yra reklama ir kokį poveikį ji daro vartotojui. Nesustabdoma technologinė pažanga skatina ieškoti ne tik naujų reklamos pateikimo kanalų, bet taip pat ir būdų išsiskirti, patraukti vartotojo dėmesį. Viena naujausių galimybių išsiskirti šiandienos reklamos triukšme yra šokiruoti vartotoją panaudojant provokuojančius vaizdus bei tekstą. Šokiruojanti reklama renkasi strategiją, kuri pasižymi etikos normų, taisyklių peržengimu bei šokiravimu vaizdais ir tekstu. Toks reklamos būdas labiausiai paveikia vartotojų emocijas bei vertybinius aspektus, todėl šį poveikį yra sudėtinga įvertinti. Dažniausiai reklamos paveikumas vertinamas dviem pagrindiniais aspektais: ekonominiu reklamos poveikiu organizacijai bei komunikaciniu – psichologiniu vartotojui. Ekonominis reklamos poveikis yra nustatomas įvertinant finansinius įmonės rodiklius, tačiau ekonominius pokyčius lemia ne tik reklama, bet ir daugybė kitų išorinių ir vidinių organizacijos veiksnių. Atisžvelgiant į vadybinės krypties studijų specifiką ir šokiruojančios reklamos išskirtinumą vartotojų emocijų paveikumui, šio darbo analizei buvo pasirinkta nagrinėti reklamos poveikį psichologiniu – komunikaciniu aspektu, įvertinant reklaminės kampanijos įtaką vartotojams iš psichologinės perspekyvos. Šokiruojančios reklamos tyrimų Lietuvoje bei kitose šalyse laukas nėra plačiai ištirtas, todėl yra aktualu identifikuoti ne tik teorinius šokiruojančios reklamos aspektus, bet ir empiriškai išanalizuoti konkretų atvejį.

Darbo problema: Kaip šokiruojanti reklama veikia vartotoją?

Darbo objektas: Šokiruojančios teatro reklamos ir jos priemonių poveikis vartotojui.

Darbo tikslas: Ištirti šokiruojančios teatro reklamos paveikumą vartotojui.

Darbo uždaviniai:

  1. Susisteminti mokslinės literatūros analizę, išskiriant reklamos sampratą ir jos paveikumo aspektus;
  2. Aptarti šokiruojančios reklamos statistinius ir analitinius duomenis;
  3. Identifikuoti konkrečios šokiruojančios teatro reklamos paveikumą vartotojams empirinio tyrimo analizės pagrindu;
  4. Apibendrinti teorinės ir praktinės perspektyvų analizę pateikiant išvadas ir pasiūlymus.

Darbo tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė vartotojų apklausa internete.


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 6, 2018
Apimtis
18 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Reklamos įtaka vartotojų elgsenai analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2012 m. nijole40
Prekių ar paslaugų marketingas yra neatsiejamas nuo reklamos. Pardavimo tikslams pasiekti yra naudojamos įvairios priemonės, kurios tam tikrais atvejais vartotojo sąmonėje net nėra...

Reklamos įtaka vartotojams

Rinkodara Tyrimas loooretux
Reklama - tai informacija, skirta paveikti potencialius vartotojus ar tikslinę jų grupę, atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu....