Socialiniai mokslai / Pedagogika

Mokinių verslumo ugdymas

0 atsiliepimų
Autorius:

Savarankiškumas ir laisvumas yra akltualus sių dienų kontekstas visuomeneje. Šiandienos pasaulio ir mūsų valstybės 2013-2022 metų keliamas tiklas yra orientuotis į kūrybiškumą ir augantį technologijų išmanymą, bei verslumo siekimo prioritetus. Kaip teigiama Lietuvos švietimo būklės tyrimų apžvalgose pagrindinis bendrųjų programų atnaujinimo siekis – švietimo paradigmų kaita – perėjimas iš tradicinės (poveikio) į mokymosi paradigmą, t. y. nuo žinių ir supratimo prie kompetencijų (žinių, gebėjimų, nuostatų ir vertybių visumos) ugdymo. (Teisės aktas, 2013).

Verslumas pagal Chiguntą – tai praktinis tam tikrų savybių taikymas (tokių, kaip: iniciatyvumas, inovatyvumas, kūrybiškumas, rizikos prisiėmimas), kartu pasitelkiant atitinkamus įgūdžius, reikalingus sėkmei tam tikroje aplinkoje bei kultūroje užtikrinti (2002, p.35)

Verslumas pagal Jasinavičių – tai gebėjimas turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius efektyviai paversti paklausia ir vertinga kitiems žmonėms produkcija ((2007, p.28).

Verslumo ugdymas vyksta ten, kur besimokantys tobulina savo gebėjimus ir mąstyseną siekdami kūrybiškas idėjas paversti verslo veiksmais. Tai bendrasis visų besimokančiųjų gebėjimas, padedantis asmenybei tobulėti, tapti aktyviu piliečiu, integruotis į visuomenę bei įsidarbinti. Verslumo ugdymas svarbus visame visą gyvenimą trunkančiame mokymosi procese, visoms mokymosi disciplinoms ir visoms ugdymo ir mokymosi formoms (formaliajam, neformaliajam ir savišvietai), kurios prisideda ugdant verslumo dvasią ar elgesį turint komercinį tikslą arba jo neturint“ (EACEA, Švietimo ir jaunimo politikos analizė 2016, p 19)

Verslumo ugdymas tai mokinių rengimas gyventi ir veikti, rinkos ekonomikos ir sąlygomis savo, savo šeimos ir visuomenės labui.

 

Aktualumas ir problema.

            Verslumas apibudinamas, kaip jauno žmogaus požiūris, įgūdžiai ir žinios, kurie leidžia atpažinti galimybė, kurti vertė (tiek socialinę, tiek ekonominę), ir veiksmai, skirti šiai galimybei panaudoti.

            Verslumo ugdymas, kaip ir ugdymas, nėra tik žinių perteikimas ir gebėjimų ugdymas, tai yra kompleksinis procesas, kuriame reikia mokėti modeliuoti įvairias mokymo(si) strategijas, taikyti tokius mokymo(si) metodus, ir būdus, kurie minimaliomis laiko sąnaudomis leistų pasiekti efektyvių rezultatų‘(Strazdienė ir Geležinienė, 2008, cit. pagal Dž. Ruškyte straipsnis 2016).

            Taip verslumo ugdymas ir skatinimas prasideda mokykloje ir formuoja aktyvią jauną ekonomiškai ir socialiai šviestą visuomenė.

 

            Atlikinėjau praktiką ir stebėjau profesinio ugdymo įstagos mokinius. Analizavau, vertinau ir lyginau jų elgesį, emocijas, pasiekimus. Kaip jie veikia vienas kitą, kokį ryšį turi su mokytojais, ar kitais mokiniais.

Mokykla turi atkreipti ypatingą dėmesį į verslumo ugdymą, nes jaunimas yra ta visuomenės dalis, kuri turi verslumo potencialą – jauni žmonės yra dinamiški, imlūs naujovėms, globalūs, atviri iššūkiams (Branson, R. 2011).

Taigi reikia sudominti mokinius, aktyvinti juos ir mokinti tam tiktrų tinkamų įgūdžių, kad ateityje ir jie būtų rižtingi ir siektų savo u žsibrėžtų tikslų ir svajonų.

            Mano temos aktualumas yra mokinių verslumo ugdymas jų krjerai. Kaip mokykla padeda mokiniams, kaip juos ruošia pomokykliniam gyvenimui. Temos problema galima apibrėžti taip:  Kaip suformuoti ir gylinti verslumo žinias ir įgudžius, kad paskui kiekvienas galėtu naudoti ir taikyti jas praktiškai savo kasdieninėje aplinkoje.

 

Darbo objektas – mokinių verslumo ugdymas.

Darbo tikslas – mokinių karjera, taikant ekonomikos ir verslumo ugdymą.

     Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti ekonomikos ir verslumo ugdymo efektyvumą.
 2. Išanalizuoti mokinių karjeros skatinimą per informacinius šalinius ir švietimą.
 3. Atlikti mokinių verslumo ugdymo  analizė.

Darbo metodai:

 1. Su ekonomikos ir verslumo, bei bendrųjų ugdymo ir su ugdymu siejamos mokslinės literatūros nagrinėjimas ir analizė.
 2. Mokinių karjeros skatinimas: mokinių tislai, pasirinkimo abejonės, galimybes susirinkti norimą informaciją, turėti  alternatyvas.
 3. Aprašomoji statistinių duomenų analizė, kuria remiantis pateikti tyrimo metų surinkti anketinės apklausos duomenys, toliau susisteminti, apdoroti ir apibendrinti;
 4. Anketinių duomenų sisteminimas ir pateikimas su IBM SSPS Statistics, for Windows 22.0 (SSPS) statistine programa ir Microsoft Office Excel (Excel) programa, taikant rangavimo metodą.
 5. Rangavimo metodas, skirtas kintamųjų vietai nustatyti pagal pasirinktą kiekybinį požymįvieno rūšies komponentš grupėje. Kiekvienas kintamasis yra išmatuojamas pagal 5 rangų skalę ir koduojamas 5 galimomis reikšmėmi
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3510 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS………………………………………………………………………………………… 2 1. Didaktikos aspektas3
 • 1.1 Verlumo ugdymas ir skatinimas ekonomikos ir verslumo pamokose3
 • 2. Edukologijos aspektas5
 • 2.1 Mokinių karjeros galimybių skatinimas per informacinius šaltinius ir švietimą5
 • 3. Psichologijos aspektas8
 • 3.1 Mokinių savijauta ir emocijos planuojant savo karjerą…………………………………………8
 • 4. Sveikatos aspektas…………………………………………………… …………………10
 • 4.1 Fizinio aktyvumo skatinimas, gerina mokinių savijautą ir sveikatą10
 • 5. Verslumo ugdymas mokinių karjerai analizė………………………………… …… …12
 • 5.1 Tyrimo metodai respondentų atranka……….………………………………………………….12
 • 5.2 Tyrimo eiga……………………………………………………………………………………13
 • 5.3 Tyrimo rezultatų apdorojimas, analizė, apibendrinimas ir rezultatų pateikimas………………14
 • IŠVADOS…………………… ……………………………………………………………… …27
 • LITERATŪRA……………………………………………………………………………….…29
 • Priedai……………………………………………………… …………………………………….30
 • PRIEDAS 1. Kiekybinio tyrimo respondentų anketa……………………………………………….30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokinių kūrybiškumo ugdymas(is) dailės pamokose 9-12 kl.
Kursinis darbas Mokinių kūrybiškumo ugdymas(is) dailės pamokose 9-12 kl.

„Kurti – tai pastatyti kitą ten, iš kur jis matytų pasaulį tokį, kokį nori matyti [...]

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse
Diplominis darbas Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse

Lietuvos visuomenė yra nevienalytė ne vien etniniu, religiniu, rasiniu, ekonominiu, socialiniu požiūriu, bet ir [...]

Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose
Kursinis darbas Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymas: reikšmė ir sistema. Aktyvaus mokymosi metodų taikymas ekonomikos pamokose

,,Senovėje turtingiausios buvo tos šalys, kurių dosnesnė buvo gamta: dabar turtingiasuios tos, kurių veiklesnis žmogus“ [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą
Diplominis darbas 7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą

 Vaikai viską mėgsta išbandyti patys, pasaulį pažįsta jį liesdami, pasitelkdami kitus savo jutimo organus, tačiau [...]

Kodėl svarbu ugdyti mokinių savarankiško skaitymo gebėjimus ir skatinti juos reflektuoti savo veiklą?
Referatas Kodėl svarbu ugdyti mokinių savarankiško skaitymo gebėjimus ir skatinti juos reflektuoti savo veiklą?

Kaip teigia britų mokslininkė J. Elkin, skaitymas yra viena iš pagrindinių priemonių, kurios dėka mokomės [...]

Valdorfo pedagogikos ugdymas (magistro studijos)
Prezentacija Valdorfo pedagogikos ugdymas (magistro studijos)

Pradžia, ugdymas, dienos ritmas, temos, klasės ir t.t.

Esė: menas, vaikas, ugdymas
Rašinys Esė: menas, vaikas, ugdymas

Esė "Menas-vaikas-ugdymas" [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymas vaikystėje
Referatas Tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymas vaikystėje

Tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymas vaikystėje – pirmasis žingsnis tolerantiškos ir vieningos visuomenės link. [...]

Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Humanizmo filosofija ir ugdymas
Referatas Humanizmo filosofija ir ugdymas

Humanizmas (lot. humanum- tai, kas žmogiška). Kaip dvasinės kultūros istorijos reiškinys, pirmiausia susiklostė XV- XVIa.

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.