Susisiekimo ministerijos veiklos strateginė analizė

24 psl. / 4841 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.

Nagrinėti Susisiekimo ministerijos strateginį valdymą pasirinkau, nes susisiekimo sritis man yra labai įdomi, aktuali ir svarbi, kadangi jau vien su transportu, su kasdieniu judėjimu iš taško A į tašką B, susiduriu pats asmeniškai. Šios ministerijos veiklos ir sprendimų efektyvumas daro didelę įtaką žmonių gyvenimui, jo kokybei, tobulėjimui. Ministerijos pagrindiniai tikslai yra formuoti šalies politiką transporto sistemų, keliavimo, ryšių ir kitose srityse. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, visos valdžios institucijos tarnauja žmonėms. Taigi tam, kad galėtų atlikti savo iškeltus tikslus, įteisintas funkcijas, didinti savo veiklos efektyvumą, ministerijai, dalyvaujančiai visoje viešojo sektoriaus sistemoje, būtinas strateginis planas.

Kiekvienos viešojo sektoriaus institucijos ar organizacijos pagrindinis tikslas yra prisitaikyti prie aplinkos, kuri, deja, nuolat kinta. Šis prisitaikymas yra labai svarbus siekiant veikti pagal tai, kas visuomenei aktualu, ko ji nori ir ko jai reikia. Jei institucija to siekia, jai būtinas strateginis valdymas, strateginis planas, pagal kurį institucija veiktų, ir darni valdymo ir savivaldos veiklos sistema, kuri palengvintų ir pagerintų institucijos veiklą ir tobulėjimą. Strategija būtina ne tik kiekvienai institucijai ar organizacijai, bet ir kiekvienai valstybei, bei kiekvienai iš valstybės pagrindinių dalykų, pavyzdžiui, saugumui.

Strateginis valdymas yra siejamas su perspektyvomis į ateitį. Strateginis valdymas apima organizacijos aplinkos stebėjimą, galimų ateities kliūčių identifikavimą, jų pašalinimą, ir tolesnę veiklą. Strategiją galima suvokti kaip organizacijos veiklos planą, bei sprendimą, kaip bus įveikiamos galimos ir kilusios problemos. Visa tai organizacijai yra labai svarbu, nes be tam tikro plano ar strategijos, organizacijos veikla nebus efektyvi, taip pat organizacija negebės tinkamai įveikti tiek išorines, tiek vidines kliūtis.

Mano nuomone, ši tema yra aktuali, nes man įdomu žinoti apie mano šalyje vykdomą susisiekimo srities valdymo veiklą, būsimus pokyčius, apie tai, kokius Susisiekimo ministerija kelia sau tikslus, kokias numato ateities perspektyvos, ar kaip paskirsto turimus ir gaunamus išteklius.

Tyrimo tikslai:

 1. Išanalizuoti strateginio valdymo teoriją, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais.
 2. Susipažinti su Susisiekimo ministerijos veikla, paanalizuoti ją pagal strateginio valdymo teoriją.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Pateikti viešojo sektoriaus strateginio valdymo teorijos pagrindus.
 2. Išanalizuoti Susisiekimo ministerijos veiklą.
 3. Atlikti veiklos rodiklių analizę ir pateikti išvadas.

Tyrimo objektas:

 1. Susisiekimo ministerijos veikla.

Tyrimo metodika ir metodai: analizė ir sintezė, grafinis, sisteminimo ir apibendrinimo metodai, mokslinės literatūros analizė.

Pagrindinė literatūra ir kiti šaltiniai: analizuota statistinė medžiaga, studijuoti užsienio ir Lietuvos autorių publikuoti darbai, ir kiti šaltiniai.

Autoriaus asmeninis indėlis.

Rašydamas šio kursinio darbo teorinę dalį remsiuosi įvairių autorių išleistomis knygomis, moksliniais darbais ar straipsniais – atliksiu mokslinės literatūros analizę. Siekdamas išanalizuoti pasirinktą objektą – Susisiekimo ministerijos veiklą, nagrinėsiu Susisiekimo ministerijos teisinius aktus ir planavimo dokumentus. Darbo gale pateiksiu išvadas ir siūlymus, kaip rezultatą ir viso darbo apibendrinimą.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Strateginio valdymo teorinės nuostatos5
 • 1.1. Strateginis valdymas ir jo reikšmė5
 • 1.2. Strateginis planavimas – viena iš pagrindinių valdymo funkcijų10
 • 2. Susisiekimo ministerijos analizė14
 • 2.1. Susisiekimo ministerijos kompetencija14
 • 2.2. Susisiekimo ministerijos veiklos analizė17
 • 2.3. Analizės rezultatų apibendrinimas22
 • Išvados23
 • Siūlymai23
 • Literatūros ir šaltinių sąrašas24

Reziumė

Autorius
bravoras
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 5, 2019
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Policijos departamento veiklos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. brigita
Įvadas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra policijos įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip...

Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2019 m. m55boy
Pasaulyje vyksta spartūs inovaciniai pokyčiai. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių...