Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

21 psl. / 4490 žod.

Ištrauka

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių išimčių yra gyvybiškai svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybinėms institucijoms
Teisingas kredito rūšies pasirinkimas apsprendžia kredito ekonominį efektyvumą. Prieš pasirenkant kredito rūšį, būtina įvertinti visus veiksnius, nulemiančius kreditų gavimo sąlygas, panaudojimą bei grąžinimo galimybes. Neefektyvus kredito panaudojimas gali sukelti įvairias ekonominio ir socialinio pobūdžio problemas, privesti įmonę prie bankroto. Todėl labai svarbu tinkamai pasirinkti kredito rūšį, kreditorių bei įvertinti visus kriterijus, nulemiančius kredito pasirinkimą bei grąžinimo galimybę.
Dabartinėmis sąlygomis kredito būtinumą lemia: prekinė gamyba ir su ja susiję mainai; pinigai kaip mokėjimo priemonė. Kredito būtinumas susijęs su tuo, kad gamybos ir cirkuliacijos procesų įvairios fazės įvairiose ūkio šakose ir įmonėse nesutampa.
Spartėjant Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą ir tarptautines finansų rinkas, dėl didėjančios šalių tarpusavio priklausomybės nuo tarptautinių kapitalo srautų ir pasaulinių procesų be tarptautinio veiksmų koordinavimo neįmanoma veiksmingai užtikrinti finansinio stabilumo. Todėl Lietuvos bankas plečia tarptautinį bendradarbiavimą su šalių, ypač tų, kuriose registruoti bankai aktyviai veikia Lietuvos rinkoje, centriniais bankais ir priežiūros institucijomis. Tokio bendradarbiavimo tikslas- užtikrinti priežiūrinių veiksmų koordinavimą ir sprendimų priėmimą, tobulinti rizikos valdymą, keistis aktualia informacija, siekti geriau pasirengti galimoms krizinėms situacijoms ir užtikrinti veiksmų koordinavimą tokių situacijų metu.
Tarptautinis kreditas skatina šalies užsienio ekonominius santykius, sudaro palankias sąlygas privatiems užsienio investuotojams, garantuoja nepertraukiamas ir valiutines operacijas, kurios panaudojamos tarptautiniams valstybės ryšiams.
Spartus tarptautinių kreditų augimas teigiamai veikia pasaulinį ūkį, didina tarptautinių ekonominių ryšių efektyvumą, taip pat didina valiutų kursų svyravimą ir atskirų šalių įsiskolinimą.
Darbe aptarėme teorinius kredito, tarptautinio kredito aspektus: kredito esmę, rūšis, funkcijas, jo klasifikaciją. Naudojomės Lietuvos ir užsienio autorių literatūra. Naudotos literatūros sąrašas nurodytas darbo pabaigoje.

Darbo tikslas: išnagrinėti tarptautinio kredito galimybes Lietuvoje ir jas įvertinti.
Tikslui pasiekti buvo iškelti tokie darbo uždaviniai:
1. pateikti tarptautinio kredito ir šio proceso sąvokas;
2. ištirti tarptautinio kredito funkcijas, principus, formas.
3. atlikti publicistinių straipsnių turinio analizę;
4. įvertinti tarptautinio kredito galimybių Lietuvoje ekonominį vertinimą, remiantis publicistiniais šaltiniais.
Darbo objektas – tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas


Turinys

 • I. KREDITO SAMPRATA4
 • 1.1 Kredito sąvoka4
 • 1.2. Kredito funkcionalumas5
 • II. TARPTAUTINIS KREDITAS8
 • 2.1 Tarptautinio kredito sąvoka ir principai8
 • 2.2 Tarptautinio kredito funkcijos, formos ir klasifikacija9
 • 2.3 Tarptautinio kredito svarba11
 • III. LIETUVOS EKONOMIKOS RAIDA IR PERSPEKTYVOS12
 • IV. TARPTAUTINIO KREDITAVIMO APŽVALGA LIETUVOJE15
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
Žanelija
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu

Finansai Kursinis darbas 2011 m. ausruks
"Esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į šalies biudžetą aktualūs klausimai. Tai rodo temos aktualumą tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu....

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei kaitą bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.