Atsargų apskaita prekybos įmonėje

24 psl. / 6230 žod.

Ištrauka

Tiek didmeninės, tiek mažmeninės prekybos įmonės daugiausiai pajamų gauna realizuodamos savo prekes. Svarbią tokių įmonių turto dalį sudaro prekių atsargos. Materialinių vertybių atsargos gali būti labai įvairios. Prekybos įmonė prekių negamina, o tik parduoda, atsiranda kita atsargų rūšis- prekės, skirtos perparduoti. Prekių atsargas sudaro prekės, skirtos realizuoti, ir prekės, jau esančios kelyje. Kadangi prekės yra likvidaciniai aktyvai ir paprastai paverčiamos į grynus pinigus per metus, jos vadinamos apyvartinėmis lėšomis ir parodomos balanse.

Atsargos paprastai yra svarbus finansinių ataskaitų rodiklis. Ypač svarbūs yra šie dalykai: parduotų prekių kaštų palyginimas su pajamomis bei teisingas atsargų įkainojimas sąskaitų balanso lentelėje. Tam, kad visa tai padaryti teisingai, reikia tam tikrų apskaitos žinių, įgūdžių ir pasiruošimo. Neturėdamos atsargų, gamybinės ir prekybinės įmonės negalėtų vykdyti savo veiklos. Tai taip pat būdinga ir paslaugas teikiančioms įmonėms. Nors jų teikiamas produktas neturi materialaus ir apčiuopiamo pagrindo arba turi iš dalies, neturėdamos materialių atsargų, pvz., be darbo priemonių, paslaugų įmonės negalėtų vykdyti savo veiklos. Visa tai įrodo, kad verslo proceso dalyviams atsargų ir jų apskaitos tema yra ir bus svarbi. Tai ir apsprendžia šios temos aktualumą.

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti atsargų apskaitos prekybos įmonėje ypatumus.

 Šio darbo tyrimo objektas yra atsargų apskaita prekybos įmonėje.

Darbui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 

 1. Išnagrinėti atsargų sampratą;
 2. Įvertinti atsargų svarbą prekybos įmonės veikloje;
 3. Išnagrinėti, kokie dokumentai apibrėžia atsargų judėjimą;
 4. Išanalizuoti atsargų įvertinimo ir apskaitos metodus.

Iškelta tyrimo problema – kaip atlikti tinkamą atsargų apskaitą prekybos įmonėje.

Pirmojoje dalyje pateikiama atsargų samprata, reikšmė. Antrojoje dalyje išsiaiškinama, atsargų prekybos įmonėje esmė ,klasifikavimas, įsigijimo savikaina. Trečioje dalyje pateikiami atsargų įkainojimo metodai.  Ketvirtoje dalyje atsargų pardavimas, kokie dokumentai naudojami.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1 ATSARGŲ SAMPRATA3
 • 2 ATSARGŲ APSKAITA PREKYBOS ĮMONĖJE4
 • 2.1 Prekybos įmonės esmė ir veiklos ciklas4
 • 2.2 Atsargų klasifikavimas ,įsigijimo savikaina5
 • 2.2.1 Atsargų klasifikavimas5
 • 2.2.2 Atsargų įsigijimo savikaina6
 • 3 ATSARGŲ ĮKAINOJIMO BŪDAI8
 • 3.1 Konkrečių kainų metodas8
 • 3.2 Svertinio vidurkio metodas9
 • 3.3 FIFO metodas10
 • 3.4 LIFO metodas11
 • 4 ATSARGŲ SUNAUDOJIMO (PARDAVIMO) APSKAITOS BŪDAI12
 • 4.1 Periodiškai registruojamų atsargų būdas13
 • 4.2 Nuolat registruojamų pajamų būdas15
 • 4.3 Pardavimo apskaita prekybos įmonėje16
 • 4.4 Pirkimo apskaita19
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI23
 • PRIEDAI24

Reziumė

Autorius
dile1
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 2, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Investicijų į asocijuotas įmones apskaitos

Apskaita Prezentacija 2013 m. rasa13
Asocijuota įmonė - įmonė, kuriai kita įmonė (investuotojas) daro reikšmingą įtaką ir kuri nėra nei tos įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos...

Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

Apskaita Referatas 2016 m. rasa13
Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos...