Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita UAB „Verslas“

19 psl. / 4100 žod.

Ištrauka

Kiekvienos įmonės sėkmingo egzistavimo prielaida yra pardavimo pajamų gavimas, patiriant kuo mažesnes sąnaudas. Įmonės yra steigiamos tam, kad su mažiausiomis sąnaudomis uždirbtų kuo daugiau pajamų, kas įtakotų didesnį įmonės pelną. Pakankamas grynųjų pajamų, t.y. pelno, perviršis užtikrina ne tik ūkio subjekto darbuotojų, vadovų, akcininkų, bet ir klientų, tiekėjų, valstybės moralinį ir materialinį pasitenkinimą. Darbuotojai yra patenkinti gaudami vis didėjančius atlyginimus, premijas už gerus darbo rezultatus, atstovaudami sėkmingo ūkio subjekto interesams, vadovai taip pat gali didžiuotis savo vadovavimo dėka užtikrinantys įmonės ekonominį klestėjimą. Akcininkus pajamų pagausėjimas pasiekia per padidėjusias dividendų sumas. Klientai džiaugiasi palaikantys ryšius su respektabiliomis įmonėmis, tiekėjai paprastai gali tikėtis greitų atsiskaitymų, o valstybinės įstaigos patenkintos didėjančiomis mokamų mokesčių sumomis.
„Racionaliai organizuoti apskaitą įmonėje įmanoma tik visapusiškai ir nuolat studijuojant galiojančius norminius aktus apskaitos klausimais, būti susipažinusiems su įmonės veikla ir jos specifika, su vidiniais ir išoriniais informacijos vartotojais. Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonė pati pasirenka vidinę apskaitos sistemą, tačiau labai svarbu, kad ji būtų tvarkoma racionaliai bei teiktų objektyvią ir naudingą informaciją.“ ( O. Gudaitienė. Apskaitos pradmenys. 2004, p 7.).
Šiame kursiniame darbe išsamiau nagrinėsiu pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaitą UAB „VERSLAS“. UAB „VERSLAS“ yra prekyba užsiimanti įmonė, kuri perka prekes ir jas parduoda, taip pat užsiima šių prekių smulkiu remontu. Įmonė prekiauja bižuterija. UAB turi juridinio asmens teises. Čia savininkai už visas savo prievoles ir įsipareigojimus atsako tik įneštu į įmonę turtu.
Tyrimo tikslas: išanalizuoti pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaitą UAB „VERSLAS“.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaitą, remiantis informaciniais šaltiniais.
2. Apžvelgti UAB “VERSLAS“ apskaitą.
Tyrimo objektas: UAB “VERSLAS“.
Darbo metodai: informacinių šaltinių apžvalga.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • 1. 1. PARDAVIMO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ SAMPRATA4
 • 1. 2. Pardavimo pajamos5
 • 1. 3. Pajamų reglamentavimas6
 • 1. 4. Pardavimo pajamų apskaita7
 • 1. 5. Pardavimo sąnaudos9
 • 1. 6. Parduotų prekių savikaina9
 • 2. PARDAVIMO PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA UAB „VERSLAS“11
 • 2. 1. Trumpa UAB “VERSLAS” apžvalga11
 • 2. 2. UAB „VERSLAS“ veikla12
 • IŠVADOS18
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS1
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
odesa
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje

Apskaita Referatas 2013 m. sypsenele
Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Sąnaudų apskaitos ypatumai paslaugų įmonėje“. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo arba turto vertės...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...