Menai / Muzika

Etnomuzikinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo tikimasi laisvesnio tautinės kultūros gyvavimo. Daugelis Lietuvos mokyklų pradėjo ieškoti galimybių, kaip tautinės kultū¬ros pagrindus įtraukti į mokinių ugdymą ir juos įtvir¬tinti. Tam buvo tinkamos prielaidos – mokyklos galėjo savo nuožiūra koreguoti ugdymo programas, daugelyje Lietuvos mokyklų buvo įvestos etninės kultūros pamokos įvairioms klasėms. Šio dalyko mokyti ėmėsi mokytojai, kupini entuziazmo ir noro perteikti jaunajai kartai tra¬dicinės kultūros vertybes. Tačiau, nors tradicinių tautos vertybių poreikis didėjo, etninės kultūros mokymas Lie¬tuvos bendrojo lavinimo mokyklose menkėjo ir beveik išnyko. Taigi, nors etninė kultūra pripažįstama kaip kiekvieno Lietuvos piliečio kultūrinis pagrindas, nors tai tinkamai įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymuo¬se, etninė kultūra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose užima menką vietą. Šio darbo numatomas objektas vienos iš svarbiausių etninės kultūros sričių – etninės muzikos vaidmuo. Šių dienų sociokultūrinėje aplinkoje etnomuzikos raiška darosi vis problemiškesnė. Ryškiausiai tai atsispindi moksleivių, kaip potencialių tradicijų tęsėjų, nuostatose, jų vertybinėse orientacijose. Ryškėjanti moksleivių neigiamų nuostatų etnomuzikos atžvilgiu tendencija, poreikio tradicinei muzikai silpnėjimas komplikuoja etnomuzikos pažinimo, etnomuzikinio ugdymo procesą. Tačiau, ne paisant to, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose moksleiviai vienaip ar kitaip supažindinami su etnine muzika.
Šio darbo tikslas išsiaiškinti kokią svarbą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose užima etninės muzikos mokymas, kaip į tai mano patys pedagogai ir kaip reaguoja mokiniai. Tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai:
• Išsiaiškinti bendrajį etninės kultūros vaidmenį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moklsleivių ugdymo kontekste;
• Atskleisti konkrečiai etninės muzikos svarbą mokinių tolimesnei tautinei orentacijai, pačių mokinių bei juos mokančių pedagogų požiūrį.
Naudojami šie metodai:
1) Lyginamoji analizė naudojama nagrinėjant straipsniuose aprašomus atliktus empyrinius tyrimus, analizuojant pateiktus duomenis.
2) Interpretacinis metodas naudojamas bandant nustatyti duomenų pasiskirtymą vienokia ar kitokia linkme.
Šaltiniai ir tyrinėjimai. Šiam darbui paruošti remtasi Inijos Trinkūnienės straipsniais. Taip pat Vidos Palubinskienės, Marijos Baltrėnienės ir Giedrės Deltuvaitės publikacijomis. Darbui paruošti naudotasi ir Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatais, kurie įtvirtina etninės kultūros sklaidą.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi dėstymo dalys ir išvados. Pirmoje dėstymo dalyje apžvelgiama etninės kultūros bendra padėtis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Antroje dalyje konkrečiau paliečiamas etnomuzikos vaidmuo, stengiamasi išsiaiškinti koks mokinių požiūris į etninę muziką dėstomą per muzikos pamokas. Taip pat pateikiama duomenų apie mokytojų dėstymo metodus ir jų efektyvumą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2924 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Etninės kultūros padėtis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose5
  • 3. Etnomuzikos vaidmuo ir poveikis mokyklinio amžiaus vaikams10
  • 4. Išvados13
  • 5. Literatūros ir šaltinių sąrašas14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Bendraamžių pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams bendrojo lavinimo mokykloje

  Kad būtų pasiekti geresni SUP mokinių pedagoginiai rezultatai, kad jie jaustųsi saugiai, kad didėtų jų [...]

Higienos norma: bendrojo lavinimo mokykla - bendrieji sveikatos reikalavimai
Prezentacija Higienos norma: bendrojo lavinimo mokykla - bendrieji sveikatos reikalavimai

Ši higienos norma nustato pagrindinius bendrojo lavinimo mokyklos pastato ir patalpų projektavimo, statybos, įrengimo bei [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija
Referatas Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija

Ar tikrai  visuomenė yra tolerantiška "kitokiems" vaikams? Ar viešosios erdvės pakankamai pritaikytos jiems visapusiškai dalyvauti [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme
Diplominis darbas Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme

     Temos aktualumas. „Ugdymas – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros [...]

Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Klaipėdos
Prezentacija Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai modelio aprašo analizė

Modelio tikslai: napibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes; naprašyti [...]

Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas
Referatas Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas

Dėl padidėjusio šalies gyventojų emigracijos srauto, užimtumo, fizinės būklės, darbo ar kitos veiklos vis daugiau [...]