AB „Žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė

31 psl. / 2944 žod.

Ištrauka

Įmonės veiklos efektyvumas vertinamas apskaičiuojant ir analizuojant atskirus tos įmonės ekonominius rodiklius.
Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečioms vietos ir laiko sąlygomis. Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų.
Darbe yra nagrinėjami 2008-2011 m. AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodikliai, siekiant išanalizuoti šios įmonės veiklos rodiklius bei padaryti išvadas.
Tyrimo tikslas: Atlikti AB „Žemaitijos pienas“ veiklos statistinę analizę.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. grynojo pelno dinaminių eilučių analitinius rodiklius (indikatorius).
2. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų atlyginimų vidurkius ir vidurkių rūšis.
3. Išnagrinėti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. apyvartos pagrindines vystymosi tendencijas, jų nustatymo būdus (statistinį prognozavimą).
4. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. prekių rinkinių indeksus, jų rūšis.
5. Įvertinti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų skaičiaus ir pagamintos produkcijos tarpusavio ryšių analizę.
6. Apskaičiuoti AB „Žemaitijos pienas“ 2008-2011 m. darbuotojų darbo užmokesčio variacijas.
Tyrimo objektas: AB „Žemaitijos pienas“ veiklos rodikliai.
Duomenų gavimo šaltiniai: AB „Žemaitijos pienas“ statistiniai duomenys paimti iš pagrindinės įmonės internetinės svetainės www.zpienas.lt, kiti tyrimo duomenys preliminarūs.
Tyrimo metodai: Dinaminių eilučių analitiniai rodiklių, vidurkių, pagrindinių vystymosi tendencijų (statistinio prognozavimo), indeksų, variacijų skaičiavimas, reiškinių tarpusavio ryšių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ VEIKLOS STATISTINĖ ANALIZĖ4
 • 1. AB „Žemaitijos pienas“ pristatymas4
 • 2. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai)4
 • 2.1. Absoliutinis pokytis4
 • 2.2. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas)5
 • 2.3. Padidėjimo/sumažėjimo tempas (procentinis pokytis)6
 • 2.4. Vidutinis lygis7
 • 3. Vidurkiai, vidurkių rūšys7
 • 3.1. Aritmetinis svertinis vidurkis7
 • 3.2. Struktūriniai vidurkiai (moda, mediana, kvartilės, decilės)7
 • 3.2.1. Moda7
 • 3.2.2. Mediana8
 • 3.2.3. Kvartilės8
 • 3.2.4. Decilės8
 • 4. Pagrindinės vystymosi tendencijos, nustatymo būdai9
 • (statistinis prognozavimas)9
 • 4.1. Analitinis (Trendo funkcijos) skaičiavimas)9
 • 4.2. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą11
 • 4.3. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas11
 • 5. Indeksai. Jų rūšys.12
 • 5.1. Individualieji indeksai12
 • 5.2. Svertiniai agregatiniai indeksai12
 • 5.2.1. Kainų indeksai12
 • 5.2.2. Fizinės apimties indeksai13
 • 6. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė14
 • 6.1. Tiesinės koreliacijos koeficientas14
 • 6.2. Regresijos koeficientas14
 • 6.3. Elastingumo koeficientas14
 • 6.4. Regresijos lygtis15
 • 6.5. Koreliacijos indeksas15
 • 6.6. Determinacijos koeficientas15
 • 6.7. Fechnerio koeficientas15
 • 7. Variacijos16
 • 7.1. Absoliutiniai matai16
 • 7.2. Santykiniai sklaidos matai16
 • IŠVADOS17
 • PRIEDAI19

Reziumė

Autorius
karita
Tipas
Referatas
Dalykas
Statistika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 23, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Statistika

Statistika Konspektas vilavi
Žodžio “statistika “ atsiradimas siejamas su lotynų kalbos žodžiu „status“ - padėtis, būklė bei italų kalbos žodžiu „stato“ - valstybė. Taigi statistika -...

Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistika Tyrimas 2010 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 metais, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų vidutinis darbo...

Verslo statistikos konspektas

Statistika Konspektas 2013 m. erikita192
Konspektas skirtas verslo statistikos paskaitoms. Pateikiama susiteminta informacija, papildyta papildomais komentarais, kad būtų lengviau viską suprasti.

Tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas

Statistika Konspektas 2016 m. vaitai
Mokslinių tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas. Apima statistikos reikšmę, uždavinius, imties rodiklius, vidurkius ir jų paklaidas, dispersinę analizę, regresiją bei koreliaciją ir...