Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

0 atsiliepimų
Autorius:

1. Temos aktualumas ir problematika. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad „Lietuvos valstybės   teritorija   yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius“. Tačiau racionalaus valdymo organizavimo sumetimais visų, taip pat ir vieningų unitarinių, valstybių teritorija turi savo   vidinę   struktūrą,   t.   y. valstybės teritorija būna suskirstyta į tam tikrus administracinius vienetus, kuriuose formuojamos atitinkamos valdžios įstaigos. Tai yra numatyta ir Konstitucijos 11 straipsnyje: „Lietuvos valstybės teritorijos administracinius   vienetus   ir jų ribas nustato įstatymas.“ Pažymėtina,   kad šias konstitucines nuostatas patikslina ir išplėtoja   Konstitucijos   X   skirsnio   „Vietos savivalda ir valdymas“ normos. Konstitucijos 119 str. 1 d. numatyta, jog „savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritoriniams administraciniams vienetams“. Konstitucijos 120 str. 2 d. įtvirtinta, jog „savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laivai ir savarankiškai“. Konstitucijos 123 str. numatyta, jog “aukštesniuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė. Ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, prižiūri Vyriausybės skiriami atstovai“. Būtent šios pagrindinės konstitucinės normos sudaro mūsų nagrinėjamos temos branduolį.

Vietos valdymas yra valstybinio valdymo (t. y. vykdomosios valdžios) funkcijų vykdymas vietose – atitinkamuose administraciniuose vienetuose: apskrityse ir savivaldybėse. Nors teisės teorijoje ir nustatyta, jog vietos valdymas iš esmės apima tik apskrities valdymą, tačiau autorės nuomone, toks požiūris yra per daug siauras, kadangi vien jau Vyriausybės atstovo institutas savivaldybių veiklai prižiūrėti kelia klausimą, ar tikrai vietos valdymas yra tik apskrities valdymas. Būtent todėl darbe tiek daug vietos skiriama vietos savivaldos instituto aptarimui ir analizei.

2. Tyrimo objekto ir dalyko nustatymas.

2.1. Tyrimo objektas. Šio magistro baigiamojo darbo objektas yra vietos valdymo konstituciniai pagrindai ir problematika.

2.2. Tyrimo dalykas. Šio magistro baigiamojo darbo tyrimo dalykas yra konstitucinės teisės normos, reglamentuojančios vietos valdymą Lietuvos Respublikoje.

3. Tyrimo tikslo ir uždavinių iškėlimas.

3.1. Tyrimo tikslas. Baigiamojo darbo tikslas ištirti vietos valdymo įstatyminės bazės raidą, atskleisti vietos valdymo samratą ir santykį su valstybiniu valdymu bei savivalda, akcentuoti pagrindines su tema susijusias problemas, pateikti rekomendacijas ir išvadas.

3.2. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

 1. Aptarti vietos valdymą reglamentuojančių įstatymų raidą.
 2. Atskleisti vietos valdymo sampratą, jos formavimosi teisės aktuose ir teisės doktrinoje ypatumus.
 3. Pagrįsti vietos valdymo, kaip valstybės organizavimo instrumento poreikį ir būtinybę.
 4. Atskleisti sąvokų „valdymas“, „valstybinis valdymas“, „savivalda“, „savivaldos teisės“, „vykdomoji valdžia“ sampratą ir tarpusavio santykį.
 5. Ištirti vietos valdymo organizacinę sandarą ir jos ypatumus.

4. Pagrindinių sąvokų patikslinimas.

Svarbiausios sąvokos, kurių apibrėžimui darbe skiriamas didelis dėmesys:

Valdymas;Vietos valdymas;Valstybinis valdymas;Vykdomoji valdžia;Savivalda;Savivaldos teisė;

5. Darbo hipotezė. Atskleisti vietos valdymo sampratą plačiąja prasme.

6. Tyrimo metodai. Šio magistro baigiamojo darbo tikslams pasiekti naudojami įvairūs mokslinio tyrimo metodai. Visi jie naudojami neatsietai vienas nuo kito, glaudžiai sąveikaujant, kadangi tik toks visapusiškas tyrimo metodų panaudojimas sukuria galimybę pasiekti darbo tikslus.

Darbe daugiausiai naudojami teoriniai tyrimo metodai. Empirinių tyrimo metodų panaudojimas siekiant darbo tikslų yra ribotas, kadangi temos atskleidimui daugiausia reikalingi teoriniai tyrimai ir apibendrinimai. Iš empirinių metodų naudojamas tik dokumentų analizės metodas.

6.1. Teoriniai   metodai:

Teorinių metodų panaudojimas darbe leidžia giliau pažinti tiriamus objektus, išsiaiškinti objektyvią tiesą bei atrasti mokslinius dėsningumus. Šio tyrimo tikslų siekiama daugiausia teorinių tyrimo metodų pagalba. Darbe naudojami šie teoriniai metodai:

 • Mokslinės Lietuvos bei užsienio autorių literatūros analizė, sintezė ir pateikimas;
 • Aprašomasis darbo metodas;
 • Norminių teisės aktų analizė, sintezė ir pateikimas.

6.2. Empiriniai metodai:

Tyrime taipogi remiamasi dokumentų analizės metodo teikiamomis galimybėmis. Tai metodas, kai pirminės informacijos rinkimui dokumentai naudojami kaip pagrindiniai šaltiniai. Šis metodas naudojamas tiriant įvairius dokumentus: Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisės aktus, jų rengimo medžiagą, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus. Naudojant šį metodą, analizuojami ir kitų teismų procesiniai dokumentai, mokslinės publikacijos ir kt. Dokumentai savo praktine ir teorine reikšme yra ne vienodi, juose pateikiama skirtinga   informacija, todėl plati dokumentų analizė leidžia problemą ištirti išsamiai ir suformuluoti moksliškai pagrįstas išvadas.

Kitų empirinių metodų panaudojimo galimybė dėl visiškai teorinio magistro baigiamojo darbo temos pobūdžio yra ribota, todėl jų naudojimas darbe nėra tikslingas.

7. Tyrimo šaltiniai. Tiriant baigiamojo darbo dalyką ir siekiant darbo tikslo analizuojamas LR Konstitucijoje įtvirtintas vietos valdymo modelis. Šio darbo šaltiniais taip pat pasirinkti įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai, kiti teisės aktai, jų komentarai, taip pat LR Konstitucinio teismo praktika, Lietuvos ir užsienio mokslinė literatūra.

Darbo tipas:
Apimtis:
12000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. VIETOS VALDYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ RAIDA5
 • 1.1 Apskrities valdymo įstatymo raida5
 • 1.1.1 Apskrities valdymo įstatymo raida 1994-1999 metais………………5
 • 1.1.2 Apskrities valdymo įstatymo raida 2000-2006 metais………… ….7
 • 1.2 Vietos savivaldos įstatymo raida…………………………………………9
 • 1.2.1 Vietos savivaldos įstatymo raida 1990 – 1999 metais9
 • 1.2.2 Vietos savivaldos įstatymo raida 2000 – 2005 metais11
 • 1.3 Vyriausybės atstovo institutą reglamentuojančių įstatymų raida14
 • 2. VIETOS VALDYMO SAMPRATA17
 • 2.1 Vietos valdymas ir valstybinis valdymas18
 • 2.2 Vietos valdymas ir vykdomiji valdžia20
 • 2.3 Vietos valdymas ir savivalda23
 • 3. VIETOS VALDYMO ORGANIZAVIMAS25
 • 3.1 Pirmosios pakopos (savivaldybių) vietos valdymas26
 • 3.1.1 Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai26
 • 3.1.2 Vietos savivaldos principai, jų įtaka vietos valdymui30
 • 3.1.3 Savivaldybių administracinė priežiūra34
 • 3.2 Antrosios pakopos (apskričių) valdymas37
 • 3.2.1 Apskrities valdymas – valstybinio valdymo dalis38
 • 3.2.2 Apskrities viršininko statusas organizuojant apskrities valdymą39
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS44

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis
Diplominis darbas Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis

Praėjo nemažai laiko nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo ir įstojimo į Europos Sąjungą. Žengiame koja [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema
Referatas Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema

Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų [...]

Konstitucinio Teismo teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Konstitucinio Teismo teisinės padėties pagrindai

Dabartinė Lietuvos Konstitucija turi keletą esminių naujadarų, palyginti su kitomis, 1918 – 1938 ir 1990 [...]

Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai ir jų įstatyminis detalizavimas
Referatas Valstybės gynimo konstituciniai pagrindai ir jų įstatyminis detalizavimas

Lietuvos Respublikos Konstitucija – tai teisingiausias teisės aktas, svarbiausias šalies įstatymas. Ji įtvirtina valdžios šaltinius [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis

Šiuo metu Lietuvoje pagrindinis vietos savivaldą reglamentuojantis įstatymas - Vietos savivaldos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Vietos savivalda ir vietos bendruomenė
Referatas Vietos savivalda ir vietos bendruomenė

Pasaulyje praktiškai visos unitarinės valstybės savo teritoriją dalija į smulkesnius darinius, vadinamus valstybės teritorijos administraciniais [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis

Šiandieninėje visuomenėje neįsivaizduojame situacijos, kurioje žmogus galėtų gyventi vienui [...]

Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė

  Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Yra žinoma, kad [...]

Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje
Prezentacija Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje

Tiek LR Aukščiausiąją Tarybą, tiek Seimą sudaro 141 narys, kurie yra renkami Lietuvos piliečiai remiantis [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]