Tyrimų metodologija

28 psl. / 3543 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos procesus, kasdien susiduria su sudėtingais iššūkiais, kurie susiję ne tik su vaiku, bet ir jo šeima, mokykla, kitais socializacijos agentais.
Sudėtingas situacijas socialiniams pedagogams tenka spręsti dirbant su delinkventinio elgesio mokiniais. Delinkventinis vaikų elgesys yra viena iš pagrindinių šiuolaikinių socialinių-pedagoginių problemų. Pastarąjį dešimtmetį, Lietuvoje vis dažniau atkreipiamas dėmesys į nepilnamečius delinkventus, jų daromus pažeidimus ir nusikaltimus. Delinkventiniu elgesiu pasižymi padidintos rizikos vaikai ir paaugliai, kuriems taikomos visuomeninio poveikio priemonės. Tokio elgesio mokiniams svarbu užtikrinti tinkamą socialinę pedagoginę pagalbą.
LR Švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“ (2002) teigiama, kad pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
Bendrojo lavinimo mokykloje vykdydamas savo pareigas socialinis pedagogas pirmiausia turi išsiaiškinti mokinio socialinę padėtį, gyvenimo sąlygas, aplinką, interesus, siekius, jų realizavimo galimybes ir tai žinodamas, numatyti veiklos programą, į kurią įtraukia asmenis, reikalingas priemones ir organizuoja visą veiklą, kuri teiktų pagalbą globotiniui. Svarbi socialinio pedagogo sritis – diagnozuoti mokinio asmenybės vystymąsi ir jo socializavimo, integravimo į socialinę, kultūrinę aplinką, raidą ir remiantis tuo planuoti tolimesnę veiklą.
Šiuo darbu tikimasi išanalizuoti socialinio pedagogo veiklos ypatumus bendrojo lavinimo mokykloje, nustatyti, kaip ir kokią pagalbą šis specialistas suteikia delikventinio elgesio mokiniams.


Turinys

 • 1. Įvadas4
 • 2. Tyrimo eiga5
 • 3. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinio pedagoginio darbo stažą5
 • 4. Socialinių pedagogų apklausos rezultatų analizė: darbo su delinkventais vertinimas6
 • 5. Delinkventinio elgesio vaikų amžius7
 • 6. Respondentų sprendžiamos delinkventinio elgesio vaikų problemos8
 • 7. Pagalba, kurios dažniausiai reikia delinkventinio elgesio vaikams9
 • 8. Vaidmenys, apibūdinantys socialinių pedagogų darbą su delikventais11
 • 9. Svarbiausi faktoriai dirbant su delikventinio elgesio vaikais15
 • 10. Išvados19
 • 11. Pasiūlymai ir rekomendacijos21
 • 12. Literatūros sąrašas22
 • 13. Priedas23

Reziumė

Autorius
deimanteb
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 13, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Pedagogika Tyrimas 2008 m. džonas
Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti XXI amžiuje, turi funkcionuoti neformalus ugdymas, kaip neatsiejama...

Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas

Pedagogika Tyrimas 2013 m. argentum
Priešmokyklinio amžiaus vaikas išgyvena gana sudėtingą raidos laikotarpį, kurį lemia tolesnio ugdymosi mokykloje sėkmę. Pirmųjų mokslo metų pradžia neretam pirmokui – sunkių išbandymų,...

Sociometrinis tyrimas

Pedagogika Tyrimas 2013 m. longevity
Sociometrinis tyrimo metodas skirtas nustatyti labai specifinius grupės tarpusavio santykius (simpatijas, antipatijas), išskirti grupes, jų susvetimėjimą, konfliktiškumą ar nekonfliktiškumą.