Marijampolės savivaldybės biudžeto analizė

22 psl. / 2990 žod.

Ištrauka

Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams (LR biudžeto sandaros įstatymas 2004).

Visi savivaldybių finansiniai ištekliai apskaitomi savivaldybių biudžetuose bei nebiudžetiniuose fon­duose. Pa­grin­dinė savivaldybių lėšų dalis yra kaupiamos savivaldybių biudžetuose, kurie pagal šalies įsta­ty­mus yra savarankiški. Savi­valdybių biudžetai privalo būti subalansuoti. Savivaldybių biudžeto pajamos skir­sto­mos į mokestines, nemokestines bei valstybės biudžeto dotacijas. Savivaldybės gali naudotis bankų kre­di­tais, imti ir tiekti paskolas Vyriausybės nus­ta­tyta tvarka. Visos savivaldybių turimos lėšos negali būti skiriamos kitiems tikslams, kaip įstatymų priskirtoms fun­kci­joms įgy­ven­dinti bei programoms vykdyti.

Vie­nas pagrindinių teisės aktų, kuriais remiantis sudaromas savivaldybės biudžetas yra LR biu­džeto sandaros įstatymas (2004). Jis nurodo, jog “savivaldybių biudžetų projektus rengia savivaldybių vyk­domosios institucijos, remdamosi biu­džeto sandaros bei kitais įstatymais, seimo patvirtintais savi­val­dybių biudžetų finansiniais rodikliais,Vyriausybės pa­tvir­tintomis biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis bei ekonominėmis programomis, taip pat savivaldybių biudžetų asi­gnavimų valdytojų programomis ir jų są­ma­tų projektais’’. Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba.

Darbo objektas – Marijampolės savivaldybės 2008-2012 m. patvirtinti ir įvykdyti biudžetai.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti Marijampolės savivaldybės 2008-2012 m. biudžetus .

Darbo uždaviniai – palyginti savivaldybės 2008-2012 m. biudžeto planuojamas ir faktines pajamas ir išlaidas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. FINANSŲ MINISTERIJOS TIKSLAS, JOS STRUKTŪRA, STRATEGINIAI TIKSLAI4
 • 2. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PATVIRTINTŲ IR ĮVYKDYTŲ PAJAMŲ KITIMAS 2008-2012 M.4
 • 2.1 Savivaldybės biudžeto pajamų formavimas4
 • 2.2 Marijampolės savivaldybės biudžeto patvirtintos ir įvykdytos mokestinės pajamos.5
 • 2.3 Biudžeto planuojamos ir faktinės nemokestinės pajamos6
 • 2.4 Valstybės biudžeto dotacijos - planuojamos ir faktinės 2008– 2012 m.7
 • 3. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PLANUOJAMŲ IR FAKTINIŲ ASIGNAVIMŲ KITIMO TENDENCIJOS.9
 • 3.1 Biudžeto planuojamų ir faktinių asignavimų dinamika9
 • 3.2 Biudžeto planuojamų ir faktinių asignavimų ekonomikos sričiai dinamika11
 • 4. SIŪLOMOS REKOMENDACIJOS12
 • IŠVADOS .13
 • LITERATŪRA14
 • PRIEDAI15

Reziumė

Autorius
alyskutee
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.03
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai