Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

13 psl. / 2288 žod.

Ištrauka

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais, ekonominiais, saugumo, kultūriniais, ekologiniais ir kitais savivaldos bendruomenei rūpimais klausimais (Novikovas, 2005). Piliečių dalyvavimas, kaip teigia J. Dvorak (2009), viešojoje politikoje dažnai suprantamas kaip neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas rengti ir įgyvendinti sprendimus, turinčius įtakos gyvenimo lygiui, veiklos turiniui ir kt. Piliečių dalyvavimą galima apibūdinti ir kaip procesą, kurio metu, sprendžiant visuomenei aktualias ar net skaudžias problemas, aktyviai dalyvauja visuomeninės organizacijos bei užmezga ryšį su valstybinėmis institucijomis ir kitais plėtros dalyviais.

Gyventojų dalyvavimo savivaldoje sąvoka kasdien tampa vis aktualesnė bei problematiškesnė. Pastaruoju metu vietos savivalda, kaip vietinių gyventojų interesams atstovaujanti ir visuomeninį, politinį gyvenimą organizuojanti struktūra, užima svarbią vietą daugumos užsienio valstybių politinėse sistemose. Ji suvokiama kaip žemiausia, pilietinei visuomenei arčiausia politinės sistemos teritorinė grandis. Per ją atskiri piliečiai gali reikšti savo interesus, kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami ir tuo pačiu daryti įtaką valstybei. Vietos savivalda yra galinga politinei sistemai priklausančių demokratinių institutų, atskirų piliečių kovos su biurokratizmu ir formalizmu valstybinio valdymo institucijose priemonė (Novikovas, 2005).

Iš arčiau pažvelgus, kaip kitos Europos šalys įgyvendina vietos valdžios ir gyventojų santykių kokybės gerinimą, matyti, kad skirtingose šalyse skiriasi šios problemos mastas. Daugelyje šalių pagrindine problema įvardijama – nepakankamas valdžios atstovų sąlygų sudarymas gyventojams įsilieti į dalyvavimo vietos valdymo procesą. Tad suprantama, kodėl didėja gyventojų nepasitenkinimas valdžia bei yra pasyvus jų dalyvavimas sprendžiant su vietos savivalda susijusias problemas. Ne išimtis yra ir Lietuva, kurioje, atsižvelgiant į piliečių ir valdžios bendradarbiavimo kokybę, jaučiama intensyvios informavimo bei konsultavimosi politikos gerinimo būtinybė.

Tyrimo objektas: gyventojų dalyvavimas Šiaulių m. savivaldybės veikloje.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti gyventojų galimybes dalyvauti Šiaulių m. savivaldybės veikloje ir pateikti savivaldybei rekomendacijas, kaip gerinti esamą padėtį.

Tyrimo tikslui įgyvendinti išsikeliami tokie uždaviniai:

 • Išsiaiškinti ir apibūdinti piliečių dalyvavimo savivaldoje sampratą, formas  ir būdus.
 • Atskleisti piliečių dalyvavimo vietos savivaldoje reglamentuotas teisines galimybes.
 • Remiantis literatūros, Šiaulių m. savivaldybės veiklos analize, pateikti rekomendacijas dėl piliečių dalyvavimo savivaldoje aktyvumo didinimo.

     Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų, Šiaulių m. savivaldybės veiklos analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. GYVENTOJŲ DALYVAVIMO VIETOS SAVIVALDOJE TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.2. Teisinė bazė6
 • 2. Šiaulių m. savivaldybės komunikacija ir piliečių įtraukimas į savivaldos veiklą8
 • 2.1. Šiaulių m. savivaldybės internetinė svetainė8
 • 2.2. Šiaulių m. savivaldybės facebook paskyra9
 • IŠVADOS11
 • REKOMENDACIJOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
germintaa
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 28, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį ir politinį potencialą būtina skatinti viešojo sektoriaus ir...

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją...