Farmacijos specialisto veikla formuojant racionalų gyventojų požiūrį į farmacinių atliekų surinkimą ir tvarkyma visuomenės vaistinėje

58 psl. / 9831 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje kylanti globalinė problema - gyventojų požiūris į netinkamų vartoti ir pasibaigusio galiojimo vaistų utilizavimą. 2009 m. rugsėjo mėn. Stambule vykusiame 69- ajame pasauliniame vaistininkų kongrese daug dėmesio skirta buvo socialinės farmacijos problematikai, dalytasi įvairių šalių patirtimi.[2] Ekspertai pripažįsta, kad netinkamų vartoti vaistų utilizavimo problema - viena didžiausių problemų, kuri kol kas nėra tinkamai išspręsta daugelyje šalių. 2009 metų Naujosios Zelandijos mokslininkų, analizavusių gyventojų netinkamų vaistų vartojimo bei utilizavimo įpročius, tyrimai atskleidė, kad: 24 % nebenaudojamas skystas bei 51 % kietas vaistų formas paprasčiausiai išmeta kartu su buitinėmis atliekomis; tuo tarpu vos 13 % pacientų kietas ir 17 % skystas nebenaudojamas vaistų formas grąžina atgal į vaistinę. 2009m. Glassmayer ir bendrautoriai nustatė, kad apie 35,4 % amerikiečių nebenaudojamus vaistus utilizuoja išpildami į kanalizaciją, 54 % išmeta su buitinėmis atliekomis ir vos 1,4 % netinkamus naudoti vaistus grąžina į vaistinę. Mums artimiausioje šalyje – Vokietijoje, 2008m. atlikto STAR tyrimo duomenimis, apie 15,7 % pacientų netinkamas naudoti kietas vaistų formas ir 43, 7% skystas vaistų formas išmeta į kanalizaciją. Dižiojoje Britanijoje, 2005m. Bound ir Voulvoulis pateiktais duomenimis, 77 % netinkamų vartoti vaistų išmeta kartu su buitinėmis atliekomis ir tik kas penktas gyventojas juos grąžina į vaistines.[2] Atlikta trumpa žurnalisto apklausa parodė panašią ar net dar prastesnę situaciją Lietuvoje, kur taip pat nėra išspręstos tinkamo vaistų utilizavimo problemos.[33] Nors Lietuva kaip Europos Sąjungos narė įsipareigojo užtikrinti tinkamą nebenaudojamų ir pasibaigusio galiojimo termino vaistų ir vaistinių medžiagų surinkimą bei utilizavimą remiantis Europos Sąjungoje (ES) 2004/27/ES straipsniu 127b priimta direktyva. 2007 m. atliktos 27 šalių stebėsenos duomenimis, 20 šalių yra įtvirtintas ir reglamentuotas farmacinių atliekų surinkimas ir tik 11 šalių reglamentuotas netinkamų vartoti vaistų utilizavimas[2]. Neapdairiai, bet kur išmesti nebetinkami vartojimui vaistai, gali būti labai pavojingi žmogaus sveikatai, gyvūnams, kenksmingi mus supančiai aplinkai. Cheminių medžiagų, kurių yra medikamentuose dabar lengvai galima rasti tiekamame geriamajame vandenyje beveik visuose didžiuosiuose pasaulio miestuose, tačiau mokslas dar tik dabar pradeda suprasti kokią tai žalą daro gamtai.[1]Probleminis klausimas : Kokia farmacijos specialisto veikla gali padėti formuoti gyventojų požiūrį į farmacinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ?Projekto tikslas: Apibrėžti farmacijos specialisto veiklą formuojant racionalų gyventojų požiūrį į atliekų surinkimą ir tvarkymą visuomenės vaistinėje. Projekto uždaviniai:4. Išnagrinėti teisės aktus reglamentuojančius farmacinių atliekų tvarkymą.5. Apibendrinti visuomenės vaistinėje vykdomą vaistinių preparatų išėmimo iš rinkos ir farmacinių atliekų tvarkymo procedūrą.6. Atskleisti gyventojų požiūrį į farmacinių atliekų surinkimą ir tvarkymą visuomenės vaistinėje.7. Pateikti rekomendacijas farmacinės veiklos vadovui.Tyrimo objektas – farmacijos specialisto veikla formuojant racionalų gyventojų požiūrį į farmacinių atliekų surinkimą ir tvarkymą visuomenės vaistinėje. Tyrimo metodai. Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Apklausos tyrimo duomenys apdoroti Excel programa.


Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • PRIEDŲ SĄRAŠAS6
 • TRUMPINIŲ (RAKTINIŲ ŽODŽIŲ SĄRAŠAS)7
 • ĮVADAS 8-9
 • 1.TEISINIŲ AKTŲ REGLAMENTUOJANČIŲ FARMACINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ANALIZĖ 10-11
 • 1.1.Atliekų tvarkymo įstatymas11
 • 1.1.1.Atliekų tvarkymo organizavimas11
 • 1.1.2.Gamtos išteklių taupymas ir atliekų mažinimas12
 • 1.1.3.Atliekų saugojimas12
 • 1.1.4.Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimas12
 • 1.1.5.Pavojingų atliekų identifikavimas, saugojimas, ženklinimas 12-13
 • 1.1.6.Pavojingų atliekų naudojimas ar šalinimas, vežimo tvarka13
 • 1.1.7.Avarijų prevencija, likvidavimas, tyrimas13
 • 1.2.Atliekų tvarkymo taisyklės14
 • 1.2.1.Pavojingų atliekų identifikavimas14
 • 1.2.2.Pavojingų atliekų saugojimas, transportavimas, ženklinimas14
 • 1.2.3.Pavojingų atliekų lydraštis15
 • 1.2.4.Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimas.15
 • 1.3.Farmacinių atliekų tvarkymo taisyklės 15-16
 • 1.3.1.Farmacinės atliekos16
 • 1.3.2.Farmacinių atliekų turėtojas16
 • 1.3.3.Farmacinių atliekų panaudojimas16
 • 1.3.4.Farmacinės veiklos licencijavimas17
 • 1.3.5. Farmacinų atliekų tvarkymas17
 • 1.3.6.Farmacinių atliekų tvarkymo apmokėjimas, teisinė atsakomybė17
 • 1.3.7.Farmacinių atliekų pakavimas, vežimas ir apskaita 17-18
 • 1.3.8.Farmacinių atliekų ženklinimas18
 • 1.3.9.Farmacinių atliekų surinkimas ir rūšiavimas 19-20
 • 1.3.10. Laikinas farmacinių atliekų saugojimas20
 • 1.3.11.Farmacinių atliekų tvarkymo įmonė 20-21
 • 1.3.12. Farmacinių atliekų tvarkymo kontrolė ir dokumentavimas21
 • 1.4.Farmacinės veiklos įstatymas21
 • 1.5.Naikintinų vaistų aprašas22
 • 1.5.1.Farmacinių atliekų surinkimas22
 • 1.6.Farmacijos įstatymas22
 • 1.6.1.Farmacinės atliekos23
 • 1.6.2.Farmacinės veiklos licencijavimas23
 • 1.6.3.Farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą licencijos išdavimas 23-24
 • 1.6.4.Farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licencijos turėtojo pareigos24
 • 1.6.5.Farmacijos įstatymo straipsnių pakeitimo projektas25
 • 1.7.Vaistinių preparatų išėmimo iš rinkos ir farmacinių atliekų tvarkymo procedūros visuomenės vaistinėje26
 • 1.7.1.Vaistų atšaukimas26
 • 1.7.2.Skubus vaistų atšaukimas26
 • 1.7.3.Neskubus vaistų atšaukimas27
 • 1.7.4. Prekių grąžinimas27
 • 1.7.5.Vaistų atšaukimas iš rinkos27
 • 1.7.6.Naikintini vaistai, jų grupavimas 27-28
 • 1.7.7.Naikintinų vaistų surinkimas iš gyventojų28
 • 2.TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ29
 • IŠVADOS38
 • 3.REKOMENDACIJOS39
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
melynakelietuvaite
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
58 psl.

Susiję darbai

Įrodymais pagrįsta medicina (picot metodas)

Medicina Rašinys 2019 m. adelė007
Namų darbas iš I kurso 1 semestro slaugos programos universitete: paaiškinti įrodymais pagrįsta mediciną, pritaikymą picot metodu. Gali būti, kad lietuvių kalba labai...