Privatumo politika

 1. Sąvokos
  1. Svetainė – internetinis rašto darbų katalogas moksliniaidarbai.lt, pasiekiamas adresu www.moksliniaidarbai.lt;
  2. Vartotojas – bet kuris prisijungęs prie Svetainės asmuo (fizinis ar juridinis);
  3. Prekės – rašto darbai ir kita informacija, kuri yra parduodama moksliniaidarbai.lt svetainėje;
  4. Paskyra – moksliniaidarbai.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
  5. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant svetainėje;
  6. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
  7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
  8. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
  9. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
  10. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
  11. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
  12. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
  13. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 2. Bendrosios nuostatos
  1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine bei perkant Prekes.
  2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
  3. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, lankydamiesi svetainėje ar užsisakydami atitinkamas Prekes. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
  4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai moksliniaidarbai.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas peržiūri Svetainę ar perka joje Prekes.
  5. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo vardą, elektroninis paštą, bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.
 3. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas
  1. Priklausomai nuo Vartotojo perkamų Prekių apmokėjimo būdo ir kitų Vartotojo veiksmų svetainėje yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – prisijungimo data, vardas, pavardė, gimimo data, akademinis statusas, darbovietė, nuotrauka, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
  2. Svetainėje yra naudojami Slapukai. Moksliniaidarbai.lt norėdami tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Lankydamasis svetainėje vartotojas sutinka su duomenų rinkimu. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių.
  3. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti moksliniaidarbai.lt įrašyti slapukus.
  4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks arba veiks nekokybiškai.
 4. Asmens duomenų naudojimo tikslai
  1. Tam tikra asmeninė informacija yra reikalinga Prekės įsigyjimo proceso metu.
  2. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą bei pateikti geriausius pasiūlymus įsigyti Prekes, moksliniaidarbai.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele registruojantis ar užsakant paslaugas).
  3. Tiesioginės rinkodaros tikslais moksliniaidarbai.lt renka šiuos asmens duomenis : asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
  4. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
  5. Vartotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui.
  6. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus
 5. Asmens duomenų teikimas
  1. Moksliniaidarbai.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
   1. Jei yra vartotojo sutikimas;
   2. Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis moksliniaidarbai.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas;
   3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
   5. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.
 6. Asmens duomenų apsauga
  1. Moksliniaidarbai.lt siekia, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti moksliniaidarbai.lt
 7. Asmens duomenų koreagavimas, papildymas ir ištrynimas
  1. Vartotojas suteikia teisę moksliniaidarbai.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą moksliniaidarbai.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Moksliniaidarbai.lt iš Vartotojo gavę tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, moksliniaidarbai.lt.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
  2. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis moksliniaidarbai.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į moksliniaidarbai.lt. Moksliniaidarbai.lt įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.
  3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į moksliniaidarbai.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Moksliniaidarbai.lt įgyvendina Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo prašymo gavimo.
  4. Moksliniaidarbai.lt Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
  5. Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis moksliniaidarbai.lt turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu moksliniaidarbai.lt gavo skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar jeigu moksliniaidarbai.lt pastebėjo atitinkamo Vartotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.