Darbo organizavimas

11 psl. / 6.669 žod.

Ištrauka

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos.


Turinys

 • I TEMA.
 • 1. Kaip galima apibūdinti organizaciją?
 • 2. Kaip suprantame organizacijos tikslus, kokie jie gali būti?
 • 3. Kaip suprantame organizacijų valdymą, valdymo procesą?
 • 4. Kaip suprantame sąvoką organizavimas?
 • 5. Organizavimo vieta valdymo procese?
 • 6. Sisteminio požiūrio į organizaciją esmė?
 • 7. Kokios aplinkos veikia organizaciją?
 • 8. Iš ko susideda vidinės įmonės struktūra?
 • 9. Kokius žinote pagrindinius įmonės socialinius tikslus?
 • 10. Kokius žinote pagrindinius įmonės ekonominius tikslus?
 • II TEMA
 • 1. Kokias žinote organizacijos veiklos strategijos kūrimo prielaidas?
 • 2. Ką įvertina situatyvinis požiūris?
 • 3. Kuo pasireiškia santykių dinamiškumas?
 • 4. Stūmimo principo esmė organizuojant veiklą?
 • 5. Ištraukimo principo esmė organizuojant veiklą?
 • 6. Lankčios gamybos organizavimo privalumai ?
 • 7. Koks tarptautinių įmonių organizacinis vaidmuo?
 • 8. Smulkaus verslo organizacijų privalumai, trūkumai.
 • 9. Kokie pgrindiniai tariamos korporacijos privalumai?
 • III TEMA
 • 1. Kokias žinote organizacijos veiklos strategijos kūrimo prielaidas?
 • 2. Kuo skiriasi sumanyta, ketinama realizuoti ir realizuota strategijos?
 • 3. Ką apima strategijos realizavimo procesas?
 • 4. Gamybinės strategijos ir taktikos esmė.
 • 5. Kaip nustatytumėte padalinių proporcingumo lygį?
 • 6. Kaip galima apibūdinti padalinio darbo ritmingumą?
 • 7. Kokie yra daiktinės specializavimo formos privalumai?
 • 8. Kada taikoma technologinė gamybos specializacija?
 • 9. Kokių sąlygų reikia gamybos nenutrūkstamumui užtikrinti?
 • 10. Kokie gamybos sroviškumo privalumai?
 • 11. Kaip apskaičiuojamas gamybos automatizavimo lygis?
 • 12. Kaip suprantate gamybos lankstumo ir integravimo principą?
 • IV TEMA
 • 1. Kaip suprantame organizacinės struktūros savoką?
 • 2. Kaip suprantame organizacinio projektavimo savoką?
 • 3. Kokius žinote valdymo struktūrų organizavimo principus?
 • 4. Kad tikslinga taikyti funkcinę organizacijos valdymo struktūrą?
 • 5. Kokie trys pagrindiniai produkto/rinkos organizacijų tipai?
 • 6. Kada tikslinga taikyti matricinę organizacinę valdymo struktūrą?
 • V TEMA
 • 1. Kas įtakoja gamybinių organizacijų (įmonių) kaitai?
 • 2. Smulkių ir vidutinių įmonių (organizacijų) perspektyvos?
 • 3. Pagal kurį rodiklį sprendžiama apie gamybos tipą?
 • 4. Išvardinkite 5 vienetinės gamybos bruožus.
 • 5. Išvardinkite 5 serijinės gamybos bruožus.
 • 6. Išvardinkite 5 masinės gamybos bruožus.
 • 7. Kurios tendencijos sąlygoja vienetinės ir gamybos mažomis serijomis plitimą?
 • VI TEMA
 • 1. Išvardinkite pagrindinius medžiagų ūkio uždavinius.
 • 2. Kaip jūs suprantate logistiką? Kurie pagrindiniai jos elementai?
 • 3. Kurios keturios veiksnių grupės lemia logistikos sistemos plėtrą?
 • 4. Kurias funkcijas atlieka medžiagų ūkis?
 • 5. Kuriuos žinote medžiagų poreikio nustatymo metodus? Paaiškinkite jų esmę ir taikymo aspektus.
 • 6. Išvardinkite galimas tiekimo formas ir jas nulemiančius veiksnius.
 • 7. Kurie veiksniai lemia tiekimo partijos dydį?
 • 8. Kurie rekvizitai turi būti aptarti tiekimo sutartyje?
 • 9. Kokios sudaromos medžiagų atsargos?
 • 10. kaip apskaičiuojama medžiagų minimali ir maksimali atsarga, užsakymo taškas?
 • 11. Nustatykite ABC grafiko esmę ir jo panaudojimo galimybes medžiagų valdyme.
 • 12. Kurias funkcijas atlieka sandėlių ūkis?
 • 13. Kaip saugomos ir apskaitomos medžiagos sandėliuose?
 • 14. Apibūdinkite dėl ko ir kada reikalingos limitinės kortelės?
 • 15. Pateikite ir paaiškinkite krovinių apyvartos balanso schemą.
 • 16. Kurias maršrutines krovinių sistemas žinote? Paaiškinkite jų taikymo taisykles.
 • 17. Paaiškinkite transporto priemonių apskaičiavimo eigą.
 • 18. Kaip organizuojamas transporto priemonių darbas tradiciniais metodais tvarkomoje įmonėje?
 • 19. Kurie reikalavimai transportui keliami lanksčiose gamybos sistemose?
 • 20. Kaip suprantate operaciją ir kokias žinote operacijų rūšis?
 • 21. Į kokius klausimus turi atsakyti organizavimas?
 • 22. Kurie išskiriami pagrindiniai organizavimo elementai? Apibūdinkite juos.
 • 23. Kuo skiriasi pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnaujantys procesai?
 • 24. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite gamybos fazes.
 • 25. Kuo skiriasi pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo padaliniai, tarnybos, cechai?
 • 26. Išvardinkite pagrindinius gamybinės struktūros tipus?
 • 27. Kurie yra daiktinės organizacinės struktūros privalumai?
 • 28. Kada taikoma technologinė struktūra?
 • 29. Kaip organizuojama cecho gamybos struktūra?
 • 30. Išvardinkite tris, jūsų manymu, svarbiausias gamybos struktūros tobulinimo kryptis.
 • 31. Paaiškinkite projektinių grupių organizavimo principus ir privalumus.
 • 32. Kaip suprantate proceso organizavimą?
 • 33. Kokias žinote dvi gamybos ciklo charakteristikas?
 • 34. Kada tinka lygiagretusis ir kada mišrusis operacijų derinimo būdas?
 • 35. Kurie elementai išskiriami gaminio gamybos ciklo struktūroje?
 • 36. Kaip apskaičiuojamas gaminio gamybos ciklas analitiniu būdu? Užrašykite apibendrintą formulę.
 • 37. Nubraižykite sąlyginę ciklogramą ir paaiškinkite jos sudarymo principus.
 • 38. Kokia gamybos ciklo trumpinimo ekonominė reikšmė?
 • 39. Kuriuos žinote gamybos ciklo trumpinimo būdus?
 • 7 TEMA
 • 1. Kokie veiksniai apsprendžia organizavimo metodo parinkimą?
 • 2. Nesrovinio gamybos organizavimo esmė, jo taikymo galimybės?
 • 3. Kuo pasireiškia nesrovinės veiklos efektyvumas?
 • 4. Kuo reiškiasi srovinės gamybos efektyvumas?
 • 5. Kaip apskaičiuoti srovinės gamybos taktą, ritmą?
 • 6. Pagal kuriuos požymius klasifikuojamos srovinės linijos? Pateikite pavyzdžių.
 • 7. Kurios būtinos srovinės gamybos organizavimo prielaidos?
 • 8. Ką reiškia operacijų sinchronizavimas? Kaip to pasiekiama?
 • 9. Kaip apskaičiuojamas vienadaiktės ir daugiadaiktės srovinės linijos darbo skaičius?
 • 10. Kaip nustatomas reikalingas darbininkų skaičius?
 • 11. Kurie galimi srovinės linijos planavimo variantai?
 • 12. Kas vaizduojama srovinės linijos darbo grafike-reglamente?
 • 13. Kaip apskaičiuojamos tarpoperacinės atsargos (įdirbiai)?
 • 8 Tema.
 • 1. Kas verčia įmones atnaujinti gaminamą produkciją?
 • 2. Kaip suprantamas gaminio naujumas?
 • 3. Kas kuria naujus gaminius?
 • 4. Kokie metodai taikomi analizuojant gaminių atnaujinimo būtinumą?
 • .5. Kurie išskiriami techninio gamybos rengimo etapai?
 • 6. Kokios yra konstruktorinio gamybos rengimo dalys?
 • 7. Kuriuos žinote konstruktorinio gamybos rengimo tobulinimo būdus?
 • 8. Kurie išskiriami technologinio gamybos rengimo etapai?
 • 9. Kas yra konstrukcijos technologiškumas? Kuriais rodikliais jis apibūdinamas?
 • 10. Ką rodo aprūpinimo įranga koeficientas?
 • 11. Kokius žinote naujos gamybos diegimo metodus, jų esmė?
 • 12. Ką apima gamybos diegimo materialinis techninis ir socialinis aprūpinimas?
 • 13. Kas nustatoma techninio gamybos rengimo planiniais apskaičiavimais?
 • 14. Kaip pasikeitė kokybės samprata pastaruoju metu?
 • 15. Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės vadybos esmę?
 • 16. Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamuosius elementus.
 • 17. Pateikite sustambintą kokybės kontrolės objektų klasifikaciją.
 • 18. Kaip nustatomi planiniai dydžiai , atliekant kontrolę?
 • 19. Kaip išmatuojama ir palyginama faktiška būklė, atliekant kontrolę?
 • 20. Kaip apibūdinama produkcijos kokybė?
 • 21. Kas yra produkcijos kokybės rodiklis ir kokie jie yra?
 • 22. Kokias žinote kokybės kontrolės formas?
 • 23. Kokius žinote kontrolės metodus?
 • 24. Kuo skiriasi techninė gamybos kontrolė nuo kitų gamybos objektų kontrolės?
 • 25. Paaiškinkite kokybės analizės priemonių (Pareto diagramos, priežasčių –pasekmių analizės, proceso eigos diagramos) esmę.
 • 26. Kaip atliekama broko priežasčių analizė?
 • 27. Išvardinkite pagrindinius įrankių ūkio uždavinius.
 • 28. Kas sudaro įmonės įrankių ūkį?
 • 29. Kaip apskaičiuojamas pjovimo įrankių poreikis?
 • 30. Apibūdinkite patyrimo –statistinio poreikio nustatymo metodo esmę.
 • 31. Paaiškinkite atsargų minimumo-maximumo sistemą ir pateikite pagrindinių jos trijų parametrų apskaičiavimo formules. Paaiškinkite jas.
 • 32. Kokie centralizuoto darbo vietų aprūpinimo įrankiais privalumai? Kokių sąlygų reikia jiems įdiegti?
 • 33. Kaip išduodami įrankiai darbininkams iš įrankinės?
 • 34. Išvardinkite 5 jūsų nuomone svarbiausius remonto ūkio uždavinius.
 • 35. Kokias žinote remonto organizavimo koncepcijas?
 • 36. Kurie veiksniai veikia Lietuvos įmonėse remonto organizavimą?
 • 37. Apibūdinkite planinio profilaktinio remonto esmę.
 • 38. Kurie rodikliai sudaro remonto sistemų normatyvinę bazę?
 • 39. Kaip apskaičiuojamas remonto darbų imlumas ir rengimo prastova dėl remonto?
 • 40. Kodėl didėja gamintojų serviso vaidmuo įrengimus perkančiai įmonei?
 • 41. Apibūdinkite įrengimų serviso privalumus?
 • 42. Ką apima energetikos ūkio organizavimas, jo tikslas, uždaviniai.
 • 43. Kas sudaro įmonės energetikos ūkį?
 • 44. Kaip apskaičiuoti energetikos išteklių poreikį?

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Pramonė ir gamyba
Kaina
€1.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
11 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas

Susiję darbai

UAB “Kurana” gamybos planavimas ir organizavimas

Pramonė ir gamyba Referatas 2011 m. mantwiux
Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti bioetanolio gamybos technologiją įmonėje UAB “Kurana”, visą tai aprašyti. Darbo uždaviniai – apibūdinti įmonę, jos gaminamus produktus, pasirinkto...

Terminalo darbo organizavimas

Pramonė ir gamyba Referatas 2015 m. paniceya
Referatas susideda iš 5 dalių, tai yra iš 5 savarankiškų užduočių. Pirmojoje jo dalyje bus kalbama apie LR muitinės veiklos teisinį pagrindą, LR...

Gamybos organizavimas įmonėje

Pramonė ir gamyba Referatas 2014 m. vylman
Įvertintas 8. Darbo tikslas. Suprasti įmonės veiklos specifiką, gamybos proceso esmę, tikslus ir perspektyvas. Darbo uždaviniai. 1. Išsiaiškinti gamybos organizavimo pagrindus, gamybos planavimą...