Pacientų,po kelio endoprotezavimo operacijų, slauga.

52 psl. / 9798 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Mokslui ir technologijoms sparčiai tobulėjant, ilgėja ir žmogaus gyvenimo trukmė [10]. Deja, senstanti visuomenė, itin sėslaus ar aktyvaus gyvenimo būdo kraštutinumai, netaisyklingos mitybos padariniai - antsvoris, nutukimas bei lydinčios ligos įtakoja uždegiminius sąnarių pakitimus, kurie sukelia lėtinius skausmus, taip pat ženkliai prisideda prie neįgalumo lygio didėjimo. Kaip ir pasaulyje, Lietuvoje, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kelio sąnario endoprotezavimų (KEP) skaičius ženkliai išaugo per pastaruosius metus, ir pagal laukiančiųjų eilės sąrašą dar labiau išaugs [29]. Įvairių autorių tyrimais įrodyta, kad sąnario endoprotezavimo operacija yra pati efektyviausia chirurginė procedūra iš visų, taikomų šiuolaikinėje medicinoje: operacijos metu pašalinamas susidėvėjęs sąnarys, jis pakeičiamas dirbtiniu, dėl to atkuriama sąnario funkcija, pašalinamas kojos iškrypimas ir sutrumpėjimas, o po operacijos pagerėja eisena, sumažėja arba visiškai išnyksta skausmai [14;10]. Slaugytojo vaidmuo pooperaciniame ir tolimesniame sveikimo laikotarpyje itin svarbus: tik praktikuodamas profesionalų paskyrimų, susijusių su gydymu vykdymą, kompetentingą diagnostikos veiksmų atlikimą taip pat paciento poreikių užtikrinimą, remiantis naujausiais ir plačiausiai praktikoje naudojamais slaugos modeliais, gali visapusiškai užtikrinti sistemingą paciento adaptaciją po sudėtingos operacijos. Nepaisant slaugytojo kompetencijos, svarbus vaidmuo tenka ir pacientui - pastangos, nusiteikimas, valia įneša didelį indėlį į sveikimo procesą. Todėl svarbi slaugytojo užduotis - gebėti palaikyti psichologiškai teigiamą grįžtamąjį ryšį su pacientu, mokyti savirūpos principų bei ugdyti asmens autonomiškumą ir savarankiškumą kasdieninėje veikloje.Darbo objektas: pacientų, po kelio endoprotezavimo operacijų, slauga.


Darbo tikslas: išanalizuoti pacientų, po kelio endoprotezavimo operacijų, slaugą.


Darbo uždaviniai:
 1. Nustatyti slaugos poreikius pacientams, po KEP operacijų.
 2. Nustatyti slaugos veiksmus pacientams, po KEP operacijų.
 3. Įvertinti pacientų nuomonę, apie taikomą slaugos mokymą po KEP operacijų.

Darbo apibūdinimas. Darbą sudaro titulinis lapas, turinys, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, santrumpos, įvadas. Darbas susideda iš teorinės ir empirinės dalies. Teorinėje dalyje atsispindi medicininės literatūros analizė iš įvairių mokslinių šaltinių, empirinėje dalyje- respondentų apklausos, kuri buvo atlikta dalinant anketas, rezultatų analizė. Pateiktos išvados ir rekomendacijos. Sudarytas literatūros sąrašas iš 30 įvairių mokslinių šaltinių ir duomenų bazių. Pateikiami priedai bei leidimai atlikti tyrimą. Įkelti 3 paveikslai ir 1 lentelė.


Darbo praktinė reikšmė- remiantis moksliniais šaltiniais ir duomenų bazėse pateiktais duomenimis, kelio sąnario endoprotezavimo operacijų skaičius kasmet auga, ir ženkliai augs. Sėkmingam sveikimui ypač svarbus vaidmuo atitenka ne tik slaugytojui bet ir pacientui. Tyrimas atskleis pagrindinius slaugos poreikius, su kuriais susiduria pacientai, po KEP operacijų. Gauti rezultatai ne tik padės išsiaiškinti slaugos veiksmus, poreikių užtikrinimą, bet bus naudingi ir praktikoje, siekiant tobulinti slaugos efektyvumą.Baigiamajame darbe demonstruojami ir ginami programos studijų rezultatai (žr. 1 priedą)
 • 1.2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos
dokumentų nuostatas slaugos praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
 • 3.1. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoti slaugą.
 • 3.2. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
 • 3.5. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, konsultuoti, atsižvelgiant į sveikatos mokymosi poreikius.
 • 3.6. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
 • 3.7. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija
 • 4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, sprendžiant asmens sveikatos problemas.
 • 4.2. Geba dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
 • 5.1. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje.
Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA………………………………………………………………………………… …4
 • SUMMARY……………………………………………………………………………………….…5
 • SANTRUMPOS                                                                                                                                 7
 • ĮVADAS                                                                                                                                              8
 • LITERATŪROS APŽVALGA10
 • 1.1. Kelio sąnario endoprotezavimo reikšmė                                                                              10
 • 1.2. Indikacijos ir kontraindikacijos kelio sąnario endoprotezavimo operacijai bei galimos pooperacinės komplikacijos                                                                                                                              12
 • 1.3. Slaugytojo vaidmuo pacientų, patyrusių kelio endoprotezavimo operacijas, priežiūroje    14
 • 1.4. Paciento poreikių užtikrinimas                                                                                            16
 • 1.5. Techninė slauga                                                                                                                   19
 • TYRIMO METODAI IR MEDŽIAGA23
 • 2.1. Tyrimo charakteristika                                                                                                         23
 • 2.2. Tyrimo kontingentas                                                                                                            23
 • 2.3. Tyrimo instrumentas                                                                                                            24
 • TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS26
 • 3.1. Tiriamųjų charakteristika                                                                                                     26
 • 3.2.  Slaugos poreikiai pacientams, po kelio endoprotezavimo operacijų                                   28
 • 3.3. Slaugos poreikių užtikrinimas pacientams, po kelio endoprotezavimo operacijų33
 • 3.4. Pacientų nuomonė, apie taikytą slaugos mokymą po KEP operacijų                                  36
 • IŠVADOS                                                                                                                                          40
 • LITERATŪRA                                                                                                                                41
 • PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS……………………………………………………….……44
 • PRIEDAI……………………………………………………………………… …………………45
 • 1 priedas. Programos studijų rezultatų sąrašas……………………………………… ………46
 • 2 priedas. Klausimynas pacientams…………………………………………………… ……47
 • 3 priedas. Prašymas dėl planuojamo tyrimo leidimo………………………………….… …52
 • 4 priedas. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma…………………… … …….53
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Kelio sąnario anatomija………………………………………………………….……10
 • 2 pav. Atliktas totalinis kelio endoprotezavimas……………………………………………12
 • 3 pav. Pažengusi kelio artrozė…………………………………………………………… …13
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Kelio sąnario endoprotezavimo operacijų skaičius per pastaruosius 4 metus……11

Literatūros sąrašas

LITERATŪRA

 1. Butėnienė D. Viskas apie skausmą. 2012 [cited 2018 05 29]. Prieiga prie Interneto <http://media.search.lt/GetFile.php?OID=241155&FID=704822>
 2. Dočienė D. Slaugos poreikis asmenims po klubo sąnario endoprotezavimo operacijos tolimuoju pooperaciniu periodu: magistrantūros studijų programos „Klinikinė slauga” baigiamasis darbas. Kaunas, 2013
 3. Dočienė D.,Vaškelytė A.,Pauliukėnas L. Pacientų po klubo sąnario endoprotezavimo operacijos tarpusavio priklausomybės poreikių teorinis pagrindimas: gerontologija 2012; 13(2):107–112
 4. Drulytė V. Kineziterapijos priemonių efektyvumas po pilno kelio sąnario endoprotezavimo operacijos ankstyvajame pooperaciniame etape : kineziterapijos magistro baigiamasis darbas. Kauno medicinos universitetas. Kaunas, 2007.
 5. Dumolar P. Nurses’ responsibilities in postoperative pain management following total hiparthroplasty, 2017 [cited 2018-05-22] . Available from Internet <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131818/Dumolard_Pierre.PDF?sequence=1&isAllowed=y>.
 6. Gintovt-Dabašinskienė A. Pacientų, prieš klubo sąnario endoprotezavimo operaciją žinių ir mokymo vertinimas: magistrantūros baigiamasis darbas. Kaunas, 2016.
 7. Gintovt-Dabašinskienė A. Pacientų po endoprotezavimo operacijų sveikatos mokymo ir savirūpos ugdymo sąsajos, atsižvelgiant į Dorothea’os Orem savirūpos modelį. SLAUGA. Mokslas ir praktika 2015; Nr. 4 (220).
 8. Jared R H Foran. Total Knee Replacement. American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2015 [cited 2018-05-22] Available from Internet <https://orthoinfo.aaos.org/en/treatment/total-knee-replacement >
 9. Juocevičius A. Pacientų, reabilituotų po klubo ir kelio sąnario endoprotezavimo operacijų trijose reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, charakteristika: gerontologija 2010; 11(2): 77–83
 10. Juosponis R. Minimaliai invazinės kelio sąnario endoprotezavimo metodikos palyginimas su įprastine. Daktaro disertacija. Kaunas, 2008
 11. Kalibatienė D. Slaugos teorija. Vilnius: UAB „Greita spauda“ 2008.
 12. Kertenienė I. Pooperacinio skausmo valdymas pacientų požiūriu: magistrantūros studijų programos „Klinikinė slauga“ baigiamasis darbas. Kaunas, 2017.
 13. Kishner S. Pain Assessment: Practice Essentials, Overview, Technique. 2016 [cited 2018-05-22] Available from Internet < https://emedicine.medscape.com/article/1948069-overview>
 14. Kocius, M. Klubo ir kelio sąnario endoprotezavimas Lietuvoje. Lietuvos gydytojo žurnalas Nr. 10, 2012.
 15. Lesniak R. Priešoperacinis pacientų stresas ir jo įveikimo galymybės: slaugos magistro baigiamasis darbas. Vilnius, 2007.
 16. Lietuvos higienos normos. HN 47-1:2012 Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerija.
 17. Piščalkienė V. Pooperacinio skausmo ypatumai pagal operacijos pobūdį bei sociodemografines pacientų grupių charakteristikas. SLAUGA. Sveikatos mokslai. 2011;Volume 21, Number 5, p. 152-157
 18. Piščialkienė V. Stasiūnaitienė E. Priešoperacinio nerimo raiška ir jo mažinimo galimybės. Sveikatos mokslai 2014; 24(6): 166-171.
 19. Pukinskienė D. Slaugos filosofija ir teorija. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija, 2011
 20. Rainytė I. Limfinio drenažo technikų efektyvumo palyginimas po kelio sąnario endoprotezavimo: bakalauro baigiamasis darbas. Lietuvos sporto universitetas. Kaunas, 2013.
 21. Rimdeika R. Žaizdų gydymui – medikų dėmesys ir pažangios priemonės, 2006 [cited 2018-05-28] Prieiga prie Interneto <http://www.emedicina.lt/site/files/farmacija_ir_laikas/2006_05/zaizdu_gydymas.pdf>
 22. Ryliškis S. Operacinės žaizdos ankstyvų infekcijų prevencija ortopedijoje traumatologijoje. Pranešimas skaitytas konferencijoje “ Operacinių žaizdų infekcijos ir jų prevencijos galymybės” Vilnius, 2016.
 23. Simon H Palmer. Total Knee Arthroplasty Technique. Department of Orthopedics and Trauma, 2016 [cited 2018-06-20]. Available from Internet <https://emedicine.medscape.com/article/1250275-technique#c4>
 24. Stankevičienė R. Ūmių ir lėtinių žaizdų gydymas. [cited 2018-05-27] Prieiga prie Interneto <http://media.search.lt/GetFile.php?OID=249422&FID=728472>
 25. Stučinskas J., Bakevičius M. ir kt. (2015) Lietuvos pacientų, sergančių kelio sąnario osteortritu rentgenologiniai šlaunikaulio parametrai ir jų reikšmė endoprotezavimo tikslumui. Sveikatos mokslai 2015; 25 tomas, Nr. 2, p. 41-45
 26. Stučinskas, J. Informacija pacientui- dažniausiai užduodami klausimai, 2017 [cited 2018-05-27] prieiga prie Interneto< http://lsed.lt/informacija-pacientui/>
 27. Tarasevičius Š., Stučinskas J., Juosponis R., Smailys A. Kelio sąnario endoprotezavimas. Kaunas: Mokomoji knyga, 2011.
 28. Tutkus V. Kelio sąnario meniskų pažeidimai : klinikiniai, amžiniai ir lytiniai ypatumai bei sąsajos su blauzdikaulio atraminio paviršiaus morfologija. Daktaro disertacija. Vilnius, 2011.
 29. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. [cited 2018-05-21]. Prieiga prie Interneto <http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sanariu endoprotezavimas/Documents/vlk_ataskaita.pdf#search=kelio%20s%C4%85narys>
 30. Žutautienė R. Pacientų poreikių tenkinimo vertinimas Kauno rajono ligoninėse: magistro diplominis darbas. Kaunas, 2011.


Reziumė

Autorius
sonaatt
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2023
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Lyties keitimo operacija

Medicina Prezentacija karmis2
Seksualinės mažumos – gėjai, lesbietės ir transseksualai – tai visuomenės smerktini, nepripažįstami, nuolat engiami žmonės. Aš norėčiau šiame darbe aprašyti vieną iš kitokią...

Įvadas į kineziterapijos specialybę ir slaugą

Medicina Praktikos ataskaita elenuteee
Atlikdama praktiką VŠĮ Panevėžio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje pasirinktinai, trims pacientams įvertinau pagrindines gyvybines organizmo funkcijas: Tº, pulsą, arterinį kraujo spaudimą,...

Virškinimo ligomis sergančių ligonių slauga

Medicina Referatas 2016 m. migluze
Virškinimo organų sistema susideda iš daugybės įvairių organų, kurių pagrindinė funkcija – aprūpinti organizmą energetinėmis ir plastinėmis medžiagomis. Virškinimo organų sistema...

Slauga pragulų priežiūros metu

Medicina Diplominis darbas 2014 m. vika1
Darbo tema: „Slauga pragulų priežiūros metu“. Temos aktualumas: Nuolatos didėjant pagyvenusių žmonių skaičiui, kuris yra pagrindinė rizikos grupė, pragulų skaičius nuolat auga, tuo...