Humanitariniai mokslai / Literatūra

Vincas Mykolaitais Putinas: “Altorių šešėly” aprašymas, santrauka, analizė, interpretacija

0 atsiliepimų
Autorius:

Romano sukūrimo istorija. Pagarsėjęs kaip poetas, sukūręs keletą dramos kūrinių, Mykolaitis-Putinas daugeliui netikėtai parašė didelį romaną „Altorių šešėly“. Nors anksčiau jis buvo paskelbęs keletą apsakymų, šis romanas ir savo apimtimi, ir me¬niniu brandumu buvo visiškai naujas reiškinys rašytojo kūrybos kelyje.
Sumanymas parašyti romaną brendo ilgą laiką, jo užuomazgų reikėtų ieškoti autoriaus biografijoje. „Altorių šešėly“ tema, ar bent jos dalis, konfliktas tarp kunigo ir poeto,— sakė rašytojas 1934 m.,— kilo many jau prieš keliolika metų, bet apie patį vei¬kalą konkrečiai pradėjau mąstyti gal tik vieneri metai prieš imdamasis jį rašyti.“
Poeto ir kunigo problemos seniai domino rašytoją. Recenzuodamas P. Vai¬čiūno dramą „Nuodėmingas angelas“, kurios vienas veikėjas buvo ekskunigas, Mykolaitis-Putinas 1927 m. rašė: „Iškunigėjimas anaiptol ne farso vertas reiš¬kinys. Jis eina kartu su daugelio mūsų gabių žmonių ir talentų likimu“. Kiek vėliau, straipsnyje „Šviesioji Vaižganto kūryba“, jis dar atviriau tvirtino, kad „Kunigystė“ <.. .> talentui, be abejo, kenkdavo ir kenkia ligi šiolei“. Pa¬našių minčių esama ir kituose straipsniuose. Straipsnyje apie Maironį pasakyta: „Maironis greit pajuto konfliktą tarp poetinių savo sielos polėkių — išgyve¬nimų ir dvasiškojo luomo idealų bei normų“.
Gavęs iš fakulteto atostogų sveikatai pataisyti, 1931 m. ru¬denį Mykolaitis-Putinas išvyko į užsienį ir keletą mėnesių gyve¬no Nicoje. Čia jis ir pradėjo rašyti romaną „Altorių šešėly“. Grįždamas į Kauną, parsivežė pirmosios dalies rankraštį. Pir¬mosios dvi romano dalys išėjo 1933 m. pradžioje, o trečioji — tų pat metų pabaigoje. Ilgai brandintas, bet palyginti greitai parašytas didžiulės apimties romanas rodė kūrybinį rašytojo pakilimą, buvo susijęs su jo paties viduje vykstančiais poslinkiais, vertybių perkainoji¬mu, su tuo, kas jį patį gyvybiškai jaudino.
Romano autobiografiškumo klausimas. Sakydamas, kad roma¬ne „Altorių šešėly“ rašęs apie tai, kas „stačiai sprogdino krū¬tinę“, Mykolaitis-Putinas kartu netiesiogiai patvirtino, jog rė¬mėsi savo paties išgyvenimais, stebėjimais, apmąstymais, gyve¬nimiška patirtimi.
Kaip ir pagrindinis romano veikėjas Vasaris, autorius taip pat išgyveno konfliktą tarp kunigo ir poeto, skaudžiai vadavosi iš dvasininkų luomo. Ši gyvenimiška patirtis padėjo rašytojui atkurti autentišką vaizduojamos aplin¬kos ir epochos vaizdą, nutapyti tikroviškus žmonių paveikslus.
Pats rašytojas neslėpė, kad, norėdamas būti arčiau tikrovės, nevengė autobiografinių pradų, tačiau savo paties patyrimą panaudojęs tik kaip žalią medžiagą. Vis dėlto, romanui išėjus, buvo bandymų tapatinti jo autorių ir pagrindinį herojų, dėti tarp jų lygybės ženklą. Tas „naivus skaitytojų smal¬sumas“, bandymai traktuoti romaną kaip ištisai autobiografinį, pasak paties rašytojo, jam sugadino „daug kraujo ir ligi šiol tebegadina“.
Tad ar romanas „Altorių šešėly“ yra autobiografinis kūrinys? Šiuo atveju svarbią reikšmę turi ir paties autoriaus liudijimas: „Aš nesigiriu,— rašė jis autobiografijoje,— kad tarp Vasario ir manęs yra nemaža dvasinio panašumo — panašių minčių, išgyvenimų, svyravimų, viena kita buitinė paralelė, bet tai ir viskas. Daugelio skaitytojų nusivylimui, ranką ant širdies padėjęs, pasakysiu, kad jokios Liucės nei baronienės mano gyvenimo realybėje nebuvo. Tokios Auksės, kaip pavaizduota romane, taip pat nebuvo. Tokio darbo ir tokiomis aplinkybėmis, kaip tai pavaizduota ant¬rajame romano tome, aš niekad nedirbau. Trečiajame tome aprašytas Vasario gyvenimas tik viena kita aplinkybe sutampa su manuoju. Daugiausia gyveni¬miško buitinio autobiografiškumo yra pirmajame tome.“

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4025 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ 1d. 7sk. pab. interpretacija
Rašinys Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ 1d. 7sk. pab. interpretacija

Ištrauka pradedama protagonisto, Liudo Vasario, erdvės pakeitimu: iš uždaros namų aplinkos, ji tampa atvira, gamtiška [...]

Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ Ištraukų analizė
Rašinys Vinco Mykolaičio – Putino romano „Altorių šešėly“ Ištraukų analizė

Ištraukų analizė ir atsakymai į klausimus: Aptarkite, kas pasakoja, koks pasakotojo santykis su vaizduojamu pasauliu? Apibūdinkite grįžtančio [...]

Moterų charakteriai Vinco Mykolaičio – Putino romane ,,Altorių šešėly“
Rašinys Moterų charakteriai Vinco Mykolaičio – Putino romane ,,Altorių šešėly“

Vincas Mykolaitis- Putinas, gimęs 1893m., miręs 1967 m. , buvo vienas reikšmingiausių Lietuvos simbolistų. Jo [...]

Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“  pagrindinio veikėjo aprašas
Rašinys Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ pagrindinio veikėjo aprašas

Vinco Mykolaičio Putino  romano „Altorių šešėly“ pradžioje pagrindinis veikėjas Liudas  Vasaris vaizduojama kaip nepasitikinti savimi [...]

Moterų paveikslai Vinco Mykolaičio – Putino psichologiniame romane „Altorių šešėly“ ir Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“
Rašinys Moterų paveikslai Vinco Mykolaičio – Putino psichologiniame romane „Altorių šešėly“ ir Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“

Garsus filosofas Denis Diderot yra pasakęs „Moterys mus stebina pirmiausia meilės aistra, pavyduliavimo priepuoliais, neišsenkančia [...]

Mylimosios paveikslas Vinco Mykolaičio–Putino romane ,,Altorių šešėly‘‘, Jono Biliūno apysakoje ,,Liūdna pasaka‘‘ ir Maironio eilėraščiuose
Rašinys Mylimosios paveikslas Vinco Mykolaičio–Putino romane ,,Altorių šešėly‘‘, Jono Biliūno apysakoje ,,Liūdna pasaka‘‘ ir Maironio eilėraščiuose

Visais laikais buvo kuriamas moters įvaizdis. Ypač literatūroje moterims buvo sukuriamas vaizdingas jų paveikslas. Lietuvių [...]

V. Mykolaičio - Putino ,,Altorių šešėly' Liucės paveikslas
Rašinys V. Mykolaičio - Putino ,,Altorių šešėly' Liucės paveikslas

Liucė buvo pirmoji moteris atėjusi į Liudo Vasario gyvenimą. Ji buvo graži mergaitė, apie 20 [...]

Žmogaus dvasinio išsivadavimo tema V. Mykolaičio-Putino romane
Rašinys Žmogaus dvasinio išsivadavimo tema V. Mykolaičio-Putino romane "Altorių šešėly"

„Gyvenime svarbu ne eiti su dauguma, o sutarti su vidiniais paties suvoktais įstatymais." Markas Aurelijus Tokia jau [...]

Rašytojų biografijos atspindžiai jų kūryboje (V. Mykolaitis–Putinas – „Altorių šešėly“, J. Kunčinas – „Tūla“, Kafka – „Laiškas tėvui“, A. Škėma „Balta drobulė“)
Rašinys Rašytojų biografijos atspindžiai jų kūryboje (V. Mykolaitis–Putinas – „Altorių šešėly“, J. Kunčinas – „Tūla“, Kafka – „Laiškas tėvui“, A. Škėma „Balta drobulė“)

Mano manymu, vienas įdomiausių išeivijos prozininkų ir stipriausių dramaturgų yra Antanas Škėma. Vienas garsiausių šio [...]

Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias V. Mykolaičio - Putino romane
Rašinys Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias V. Mykolaičio - Putino romane "Altorių šešėly'

Žmogus ateina į gyvenimą. Tada jis dar nepažįsta pasaulio, daug ko nesupranta. Tačiau kiekvienas turi [...]

Vincas Mykolaitis-Putinas eilėraštis „Tarp dviejų aušrų“(1927 m.) analizė
Prezentacija Vincas Mykolaitis-Putinas eilėraštis „Tarp dviejų aušrų“(1927 m.) analizė

Vincas Mykolaitis – Putinas savo ilgą gyvenimo kelią nuėjo svarstydamas, rinkdamasis. Jam , kaip simbolistui – [...]

UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė
Kursinis darbas UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė

Turizmas – [...]

Maironis - “Liūdesys” interpretacija
Rašinys Maironis - “Liūdesys” interpretacija

Eilėraščio pavadinimas atksleidžia teksto nuotaiką. Pasaulio sielvarto tema itin pabrėžiama Romantizmo epochoje. Liūdesys dažnai tampa [...]

Vincas Mykolaitis Putinas
Prezentacija Vincas Mykolaitis Putinas

•Rašytojas gimė 1893 metų sausio 6 d. ūkininkų šeimoje,Pilotiškių kaime. (Marijampolės apskr.) Tėvai buvo pasiturintys [...]