Tikslieji ir gamtos mokslai / Medicina

Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo įstaigose

0 atsiliepimų
Autorius:
Negalia – tai bet koks sutrikimas, sindromas, susirgimas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris atima, sumažina arba riboja asmens galimybes užsiimti kasdiene veikla ir jaustis pilnateisiu visuomenės nariu, apriboja esmines gyvybines funkcijas – klausą, regą, judėjimą, rūpinimąsi savimi, tobulėjimą, darbą, arba joms kenkia. Kitaip tariant, tai ribotas žmogaus pajėgumas atlikti įprastus ir normalius kiekvienam sveikam asmeniui veiksmus. Dažniausiai neįgalus žmogus dėl fizinių ar psichinių sutrikimų negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, tinkamai įgyvendinti savo teisių.
Atsižvelgiant į sudarytas prielaidas bei numatant būdus efektyvesnės integracijos galimybėms užtikrin¬ti, 2001 metais žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių garantijos buvo orientuotos į specialios pagal¬bos priemones, vienodai paisant kiekvieno asmens spe-cialiųjų poreikių, remiantis jų prioritetu planuojant neįgaliųjų gyvenimą, socialiniais ištekliais užtikrinant kiekvieno asmens lygias teises ir galimybes.
2001 metais fizinės aplinkos pritaikymas žmo¬nėms su negalia buvo reglamentuotas atitinkamų teisės aktų, tačiau atsižvelgiant į šių dienų porei¬kius ir realijas iškilo būtinybė juos koreguoti, kei¬čiant funkcijų bei finansavimo paskirstymą regio¬niniu lygmeniu.
Pagrindiniai fizinės aplinkos pritaikymo negaliai koordinatoriai šalyje buvo Socialinės apsaugos ir dar¬bo ministerija (atsakinga už aplinkos pritaikymo politiką šalyje) ir Lietuvos invalidų reikalų tary¬ba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (koordina¬vo nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų veiklą bei finansavo specialiąsias aplinkos pritaikymo programas). Deja, daugelis apskričių viršininkų administracijoms deleguotų funkcijų nebuvo efektyviai realizuojamos, ir pagrindiniai aplinkos pritaikymo programų vykdy¬tojai buvo miestų (rajonų) savivaldybės bei įvairūs so¬cialiniai partneriai.
Respublikinis invalidų kompensacinės technikos centras 2001 metais vykdė investicines programas kam¬pensacinės technikos priemonėms įsigyti. Kompensacinės technikos, kainuojančios iki 500 litų už vienetą. nupirkta už daugiau kaip 500 tūkst. Lt, o brangesnės, daugiau kaip 500 Lt už vienetą kainuojančios kom¬pensacinės technikos nupirkta už 2 mln. Lt. Remon¬to ir pritaikymo paslaugoms pirkti panaudota apie 200 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų.
neįgaliųjų integraciją įvairiose švietimo įstaigose (universitetai, mokyklos, darželiai)
1.Neįgalieji sudaro didelę visuomenės dalį. Jungtinių Tautų duomenimis, pasaulyje gyvena daugiau kaip 500 mln. neįgaliųjų, t. y. beveik 10 % žmonių. Su negalios problema susiduria iki 40 % gyventojų, įskaitant neįgaliųjų šeimos narius, gimines, kaimynus, draugus, medicinos, socialinius darbuotojus ir kitus specialistus. Taigi kasdien ši problema paliečia iki 50 % žmonių. Vėliau - ir likusią visuomenės dalį. Lietuvoje gyvena apie 345 tūkst. (10 %) negalios ištiktų žmonių (Socialinis pranešimas, 1997, p. 97).

2.Galiu teigti, jog neįgaliesiems toli gražu ne pačios geriausios sąlygos ir galimybės lavintis, įsilieti į visuomenę kaip pilnavertiems nariams. Žinoma, daug lemia valstybės biudžetas, galbūt pasyvus visuomenės požiūris į šią problemą ir kt. niuansai, tačiau ieškoti būdų kaip pagerinti situaciją būtina, nes statistikos duomenimis, šių paslaugų poreikis tik didėja.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3786 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas5
 • Terminų žodynėlis2
 • Švietimo integracijos politika8
 • Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programa9
 • Specialieji poreikiai ir specialiosios pagalbos priemonės10
 • Aplinkos pritaikymas10
 • Techninės pagalbos priemonės11
 • Transporto paslaugos12
 • Lietuvoje gyvenančių neįgaliųjų integraciją įvairiose švietimo įstaigose13
 • Išvados19
 • Literatūra20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Neįgaliųjų socialinė integracija sporto, rekreacijos ir fizinio aktyvumo srityje
Referatas Neįgaliųjų socialinė integracija sporto, rekreacijos ir fizinio aktyvumo srityje

Tikslas: pristatyti LR pagrindinius neįgaliųjų socialinės integracijos aspektus sporto, rekreacijos ir fizinio aktyvumo srityje.   Darbo uždaviniai [...]

Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose
Referatas Neįgaliųjų integracija švietimo įstaigose

Neretai sutrinkame sutikę neįgalų žmogų, nes nežinome, kaip su juo bendrauti, bijome jį įžeisti arba [...]

Reabilitacijos ir socialinės integracijos dalyko egzamino klausimai
Paruoštukė Reabilitacijos ir socialinės integracijos dalyko egzamino klausimai

1. Skausmo sąvoka, lėtinio skausmo sąvoka. Skausmas – yra nemalonus sensorinis ir emocinis patyrimas , susijęs su [...]

Kalėjusių asmenų socialinė integracija
Referatas Kalėjusių asmenų socialinė integracija

Winston’as Churchill’is yra pasakęs, kad “apie visuomenę galima spręsti iš jos požiūrio į kalėjimus”. Tačiau [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę
Referatas Neįgaliųjų vaikų integracija į visuomenę

Negalios vaikas yra vaikas, turintis įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų, nustatytų vaiko [...]

Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės
Referatas Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės

Problema.Šalyje vykstantys socialiniai, ekonominiai pokyčiai įpareigoja socialinius darbuotojus spręsti kylančias socialines problemas ieškant naujų veiksmingų [...]

Furjė eilutės. Furjė integralas. Furjė transformacijos
Laboratorinis darbas Furjė eilutės. Furjė integralas. Furjė transformacijos

1 užduotis Duotos dvi funkcijos, f(x)=4x ir g(x)=3x-5a. Raskite parametro a reikšmę, su kuria funkcijos [...]

Darbo su neįgaliais vaikais ypatumai
Prezentacija Darbo su neįgaliais vaikais ypatumai

Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas, kuris apriboja ar pakenkia esminėms gyvybinėms funkcijoms (klausai, regai [...]

Švietimo IT panaudojimo suaugusiųjų švietime galimybių analizė. Svetainės www.youtube.com pritaikymas mokymosi reikmėms
Referatas Švietimo IT panaudojimo suaugusiųjų švietime galimybių analizė. Svetainės www.youtube.com pritaikymas mokymosi reikmėms

Buvo atliktas kiekybinis tyrimas, tema „Švietimo informacinių technologijų panaudojimas suaugusiųjų švietime. Youtube pritaikymas.“. Šis tyrimas [...]

Tarpkultūrinis švietimas ir komunikacija
Referatas Tarpkultūrinis švietimas ir komunikacija

1 užduotis 1.1 Išanalizuojama probleminė situacija/atvejis. 1.2 Identifikuojamos trys galimos šios problemos atsiradimo priežastys (kodėl taip atsitiko). 1.3 [...]

Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse
Referatas Neįgaliųjų integracija į visuomenę sporto ir fizinio aktyvumo srityse

Sveiki žmonės, žvelgdami į neįgaliuosius, jaučia jiems gailestį ir užuojautą, bando jiems pagelbėt, tuo tik [...]