Sveikatos paslaugų rinkos ypatumai, jos struktūra, dalyvių tipai

20 psl. / 5221 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Sveikatos paslaugų rinkos tyrimas yra vienas iš svarbiausių sveikatos organizacijų uždavinių. Sveikatos paslaugų rinkos paskirtis – tenkinti pacientų poreikius bei interesus sveikatai, kadangi sveikata - tai žmogaus (organizmo ir asmenybės) galėjimas patenkinti neiškreiptų biogeninių ir dvasinių poreikių sistemą ir visuomenės gebėjimas sudaryti tam galimybę. Kiekviena sveikatos paslauga turi būti individualizuota, nes ne tik pacientai (paslaugų gavėjai), bet ir medikai profesionalai (paslaugų teikėjai) yra unikalios nepakartojamos asmenybės. Dėl šių ir kitų priežasčių pacientų poreikiai ir interesai sveikatos paslaugoms, o kartu ir sveikatai yra neapibrėžti ir beveik visada didesni nei sveikatos priežiūros įstaigos galimybės juos patenkinti.


Darbo problema. Šio darbo problema ir yra nustatyti kokie sveikatos rinkos ypatumai? Kokia sveikatos rinkos struktūra? Kokie yra pagrindiniai sveikatos paslaugų rinkos dalyvių tipai? Kaip pagerinti sveikatos paslaugų kokybę?


Darbo objektas. Sveikatos paslaugų rinkos analizė.


Darbo tikslas. Išanalizuoti sveikatos paslaugų rinkos ypatumus, jos struktūrą, dalyvių tipus.


Darbo uždaviniai:


1. Aptarti sveikatos paslaugų rinką, jos struktūrą Lietuvoje, rinkos dalyvių tipus;


3. Pasiūlyti alternatyvius sveikatos paslaugų rinkos gerinimo būdus.


Darbe naudoti metodai. mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodas, lyginamasis metodas; sisteminės analizės metodas; statistinės analizės metodas; apibendrinimo metodas.


Informacijos šaltiniai. Darbe naudojami - LR institucijų – Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Statistikos departamento – duomenys bei atliktos analizės. Europos Sąjungos reglamentai, Lietuvos mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos, konferencijų ir interaktyvūs šaltiniai, tyrimų bendrovės "TNS Gallup" tyrimų rezultatai.Būtinybė nuolat gerinti sveikatos paslaugų kokybę akcentuojama ir visuose strateginiuose sveikatos priežiūros sistemos ir viso Lietuvos ūkio tolimesnio vystymo dokumentuose: Nacionalinėje sveikatos koncepcijoje, Lietuvos sveikatos programoje, Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje, Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje.


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • ĮVADAS3
 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PAKLAUSA4
 • SVEIKATOS PASLAUGŲ RINKOS UŽTIKRINIMAS5
 • LIETUVOS SVEIKATOS PASLAUGŲ DALYVAI6
 • 3.3.1. Sveikatos paslaugų dalyvių tipai8
 • 3.3.2. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų administravimo
 • praktika9
 • 3.3.3. Pirminė sveikatos priežiūra ir jos paslaugos9
 • 3.3.4. Antrinė sveikatos priežiūra ir jos paslaugos11
 • 3.3.5. Tretinė sveikatos priežiūra ir jos paslaugos12
 • 3.3.6. Farmacinė paslauga13
 • SVEIKATOS PASLAUGŲ VERTINIMAS14
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA19
 •  

Literatūros sąrašas


 1. Akromaitė Ž., Valius L. Pirminė sveikatos priežiūra: politika, finansavimas, organizavimo modeliai, problemos // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. 2000, Nr. 5. 518-519 p.

 2. Černiauskas G., Murauskienė L., Petkevičius R. Lietuvos sveikatos priežiūros sistema pereinamuoju laikotarpiu. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1997. 119 p.

 3. Gustainienė L. Sveikatos priežiūros politika ir organizacija. - Kaunas, 2003. 40 - 65 p.

 4. Gendvilis S. Ateities ligoninė - puikių pajėgumų paieška Europoje // Gydymo menas. 2004 110(11). 13 p.

 5. Hernan L. Fuenzalida – Puelma. Health care reform in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union, A literature review, 2003. 15 p.

 6. Jankauskienė D. Sveikatos politikos vertybės ir iššūkiai artimiausiame dešimtmetyje // Sveikatos politika ir valdymas. 2010. 4 – 10 p.

 7. Jankauskienė D., Pečiūra R. Sveikatos politika ir valdymas. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Mykolo Romerio universitetas, 2007. 97–99 p.

 8. Janušonis V. Sveikatos apsaugos sistemos organizacijų valdymas. - Klaipėda, 2000. 12 p.

 9. Janušonis V. Rizikos valdymas sveikatos priežiūros organizacijose. - Klaipėda: S. Jokužio leidykla, 2005. - 30 p.

 10. Janušonis V., J. Popovienė. Kokybės sistemos: kūrimas ir valdymas sveikatos apsaugos organizacijose: monografija. Klaipėda, 2004. 272 p.

 11. Janušonis V. Sveikatos priežiūra: vadyba ir kokybė: mokslinių straipsnių rinkinys, 1999–2009 metai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2010. – 541 p.

 12. LR Sveikatos sistemos įstatymas, 1994 07 19, Nr. I-552, Žin., 1994 Nr. 63-1231. Nauja įstatymo redakcija: Nr. VIII-946, 1998.12.01, Žin., 1998, Nr.112-3099 (1998.12.23) [žiūrėta 2013 m. gegužės 2 d.].Prieiga prie interneto: http://vartotojuteises.lt/teises_aktai/lietuvos_respublikos_sveikatos_sistemos_istatymas

 13. Kalėdienė R. Šiuolaikinės sveikatos vadybos svarba Lietuvos sveikatos sistemos reformos sėkmei // Medicina. – Kaunas, 2004, 40(9). 891-896 p.

 14. Kriauza V. Visuomenės sveikatos priežiūros reforma: arčiau žmogaus // Sveikata. 2003, Nr. 5. 2 – 3 p.

 15. Paukštys J.S., Šileikienė L. Sveikatos priežiūros kokybė // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. 2004, tomas VIII, Nr. 6. 455-457 p.

 16. The European Health Report 2002: Health system policies and reforms. Quality. - Geneva: WHO, 2002. 119-120 p.

 17. Antrinė ir tretinė sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros reforma: mokomoji - aiškinamoji dalis. [žiūrėta 2013 m. gegužės 2 d.].Prieiga prie interneto: http://www.sec.lt/pages/spr/Alf_mok/Text/fr_sv_sist_strukt.html.

 18. Balčiauskaitė D. Pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra ir jos perspektyvos [žiūrėta 2013 m. gegužės 2 d.]. Prieiga prie interneto: <http://www.vlk.lt/vlk/pag/files/sd05_1_japp.doc>.

 19. CBSS Task Force on Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region (CBSS TF CDC). [žiūrėta 2013 m. gegužės 2 d.]. Prieiga prie interneto: < http://www.ndphs.org/?database,page,external_databases#table>

 20. „Dėl Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenų patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2011, Nr. 73-3498 [žiūrėta 2013 m. gegužės 2 d.]. Prieiga prie interneto: http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=1D4FC9D4-2B40-48E3-8BAF-0E672DF64E70


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2023
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Sveikatos priežiūros paslaugų spektras ir struktūra

Medicina Referatas 2008 m. ingridam
Tikslas: Nustatyti, paslaugų teikimą sveikatos priežiūroje ir kokia jų struktūra. Nustatyti sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų skirstomas grupes. Uždaviniai: Išsiaiškinti, kokios paslaugos teikiamos sveikatos...

Jungčių tipai: sąnariai

Medicina Konspektas coliuke
Sąnario kapsulė uždengia visus siaurus plyšius ir hermetizuoja sąnarinę ertmę. Ją sudaro du sluoksniai – išorinis, arba skaidulinio audinio, ir vidinis, arba tepalinis...