UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

75 psl. / 18000 žod.

Ištrauka

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje perspektyvoje. Atsižvelgiant į tai, ypač svarbia laikoma organizaciją supanti aplinka, kuri nėra pastovi. Keičiantis aplinkai, įmonės yra priverstos į tai reaguoti, optimizuoti savo veiklą, kad įgytų pranašumą prieš konkurentus, ar bent išsaugotų esamas pozicijas rinkoje, ir išvengtų išnykimo grėsmės. Taigi, kad organizacija išliktų ir sėkmingai veiktų, ji privalo adekvačiai reaguoti į aplinkoje vykstančius pokyčius, tokių pokyčių pagrindu atsirandančias galimybes, kurios skatina veiklos plėtrą. Būtent nuolatinė veiklos plėtra – įmonės gyvavimo tęstinumo pagrindas. Šiuo atveju svarbus organizacijos vertės suvokimas – svarbu suprasti, kad jai tai yra naudinga ir iš dalies pelninga ilgalaikėje perspektyvoje. Įvertinant plėtros sąlygas, dažniausiai susikoncentruojama į plėtros būdo – „kaip plėstis“, vietos/ erdvės – „kur plėstis“, laiko – „kada plėstis“ pasirinkimą, ir nuošalyje paliekami organizaciniai faktoriai. Organizacija, norėdama išlikti ir sėkmingai vykdyti veiklą, privalo tinkamai analizuoti savo veiklos parametrus. Šiandieninis verslas pasižymi itin sparčia dinamika, todėl svarbu sutelkti dėmesį ne tik į išorinės aplinkos analizę, tačiau taip pat svarbu, kad įmonės vidinė situacija atitiktų išorės keliamus iššūkius, siekiant nustatyti potencialias galimybes, kuriomis būtų galima pasinaudoti vykdant plėtrą. 2008–2011 m. laikotarpiu Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktas tyrimas („Strategy+Business”, 2012, Nr. 67, aut. D. Caglar, J. Pandrangi ir J. Plansky) su tikslu nustatyti, ar bendrovės pasiruošusios plėtrai, kurio rezultatai parodė, jog daugelis bendrovių – nepasiruošusios, nes tai, kaip jos kontroliuoja sąnaudas ir panaudoja strateginius resursus, stipriai riboja jų plėtros potencialą. Galima išskirti tokias autorių plačiau nagrinėjamas problemas, susijusias su įmonės veiklos plėtra: autoriai R. Ginevičius ir V. Sūdžius (2008), Karlof ir Lovingsson (2006) ir P. Zakarevičius, (2003) teigia, kad organizacijos ne visada atitinkamai reaguoja į rinkos ir konkurentų pasikeitimus transformuodamos veiklos kokybinius ir kiekybinius parametrus; anot J. Mackevičiaus (2005), įmonės ne visada įvertina savo finansines galimybes plėtrai; autorių P. Zakarevičiaus (2003), J. Kvedaravičiaus (2004), R. Ginevičiaus ir V. Sūdžiaus (2008), J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, Jr. D. R. Gilbert (2006), J. Mackevičiaus (2005) teigimu, įmonės gerai neištiria išorės ir vidaus aplinkos; autoriai D. Pileckienė (2004), R. Palšaitis (2011) A. Ambrazevičius (2008) nurodo, kad įmonės dažniausiai neįvertina turimo įmonės potencialo ir neįvertina išorės veiksnių įtakos plėtrai. Taigi pagal prieš tai nagrinėtų autorių iškeltas problemas galima daryti išvadą, jog įmonės (veiklos) plėtra – tai procesas, sujungiantis įmonės išorinę ir vidinę aplinkas, kurio rezultatas veiklos galimybių ir grėsmių identifikavimas. Tam tikra prasme plėtrą galima įvardyti kaip konkurencingumo matą, kuris yra neatsiejamas nuo sėkmingo organizacijos gyvavimo. Atliktų tyrimų rezultatai suponuoja šio darbo problemą – kokie veiksniai sudaro sąlygas įmonės UAB „X“ plėtrai jos viduje ir kokie – aplinkos išorėje.Darbo objektas – UAB „X“ veiklos plėtra.Darbo tikslas – išanalizavus teorinius aspektus ir įmonės UAB „X“ veiklos galimybes, nustatyti, kokios šios įmonės plėtros perspektyvos.Uždaviniai:1) atlikti teorinę įmonės veiklos plėtros analizę;2) nustatyti teorines įmonės plėtros galimybes ir perspektyvas;3) ištirti UAB „X“ esamos veiklos plėtros galimybes;4) atlikti anketinę apklausą su tikslu nustatyti, kaip klientai vertina UAB „X“ veiklą ir jos teikiamas paslaugas.Darbo metodai: mokslinės literatūros, įmonės duomenų ir tyrimo rezultatų analizė, grupavimas, sisteminimas, apibendrinimas, pasitelkiant grafinius vaizdavimo metodus, anketinė apklausa, SSGG ir PEST analizės, loginių išvadų pateikimas.


Turinys

 • įvadas8
 • 1. įmonės plėtros teorinis pagrindimas10
 • 1.1. Įmonės plėtros samprata ir reikšmė10
 • 1.2. Organizacijos plėtros galimybes formuojantys veiksniai16
 • 2. UAB „X“ veiklos plėtros galimybių ir perspektyvų ANALIZĖ29
 • 2.1. UAB „X“ veiklos charakteristika29
 • 2.2. UAB „X“ veiklos gyvavimo ciklo analizė30
 • 2.3. UAB „X“ išorinės aplinkos analizė32
 • 2.4. UAB „X“ esamos situacijos (vidinio potencialo) įvertinimas41
 • 2.5. UAB „X“ SSGG analizė46
 • 2.6. UAB „X“ tikslinės orientacijos nustatymas (vizija, misija, tikslai, uždaviniai, įvaizdis)50
 • 2.7. UAB „X“ potencialo ir išorinės aplinkos reikalavimų integravimas naudojant PEST analizę51
 • IŠVADOS58
 • literatūra60
 • Priedai62

Reziumė

Autorius
vaivulis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€14.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 29, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
75 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbas vertas dėmesio :)
Patvirtintas užsakymas
Tvarkingai atliktas darbas

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

UAB “Delikata” vadybinė analizė

Vadyba Referatas arunnne
Įmonė „DELIKATA“ – užsiima maisto prekių mažmenine prekyba. Vienas iš pagrindinių jos tikslų yra užvaldyti savo sferos rinką Vilniaus mieste. Įmonės struktūra yra...

AB “Anykščių vynas” strategine analizė

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. ginteriukas
Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviai veikti, jeigu jos moka apsibrėžti sau tikslinę orientaciją didesnei perspektyvai, parengti veiksmų bei...

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. brigita99
Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir perspektyvas sąlygoja įvairūs tiek makroekonominiai, tiek makroekonominiai veiksniai....