Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

3 atsiliepimai
Autorius:

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje perspektyvoje. Atsižvelgiant į tai, ypač svarbia laikoma organizaciją supanti aplinka, kuri nėra pastovi. Keičiantis aplinkai, įmonės yra priverstos į tai reaguoti, optimizuoti savo veiklą, kad įgytų pranašumą prieš konkurentus, ar bent išsaugotų esamas pozicijas rinkoje, ir išvengtų išnykimo grėsmės. Taigi, kad organizacija išliktų ir sėkmingai veiktų, ji privalo adekvačiai reaguoti į aplinkoje vykstančius pokyčius, tokių pokyčių pagrindu atsirandančias galimybes, kurios skatina veiklos plėtrą. Būtent nuolatinė veiklos plėtra – įmonės gyvavimo tęstinumo pagrindas. Šiuo atveju svarbus organizacijos vertės suvokimas – svarbu suprasti, kad jai tai yra naudinga ir iš dalies pelninga ilgalaikėje perspektyvoje. Įvertinant plėtros sąlygas, dažniausiai susikoncentruojama į plėtros būdo – „kaip plėstis“, vietos/ erdvės – „kur plėstis“, laiko – „kada plėstis“ pasirinkimą, ir nuošalyje paliekami organizaciniai faktoriai.
Organizacija, norėdama išlikti ir sėkmingai vykdyti veiklą, privalo tinkamai analizuoti savo veiklos parametrus. Šiandieninis verslas pasižymi itin sparčia dinamika, todėl svarbu sutelkti dėmesį ne tik į išorinės aplinkos analizę, tačiau taip pat svarbu, kad įmonės vidinė situacija atitiktų išorės keliamus iššūkius, siekiant nustatyti potencialias galimybes, kuriomis būtų galima pasinaudoti vykdant plėtrą. 2008–2011 m. laikotarpiu Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktas tyrimas („Strategy+Business”, 2012, Nr. 67, aut. D. Caglar, J. Pandrangi ir J. Plansky) su tikslu nustatyti, ar bendrovės pasiruošusios plėtrai, kurio rezultatai parodė, jog daugelis bendrovių – nepasiruošusios, nes tai, kaip jos kontroliuoja sąnaudas ir panaudoja strateginius resursus, stipriai riboja jų plėtros potencialą. Galima išskirti tokias autorių plačiau nagrinėjamas problemas, susijusias su įmonės veiklos plėtra: autoriai R. Ginevičius ir V. Sūdžius (2008), Karlof ir Lovingsson (2006) ir P. Zakarevičius, (2003) teigia, kad organizacijos ne visada atitinkamai reaguoja į rinkos ir konkurentų pasikeitimus transformuodamos veiklos kokybinius ir kiekybinius parametrus; anot J. Mackevičiaus (2005), įmonės ne visada įvertina savo finansines galimybes plėtrai; autorių P. Zakarevičiaus (2003), J. Kvedaravičiaus (2004), R. Ginevičiaus ir V. Sūdžiaus (2008), J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, Jr. D. R. Gilbert (2006), J. Mackevičiaus (2005) teigimu, įmonės gerai neištiria išorės ir vidaus aplinkos; autoriai D. Pileckienė (2004), R. Palšaitis (2011) A. Ambrazevičius (2008) nurodo, kad įmonės dažniausiai neįvertina turimo įmonės potencialo ir neįvertina išorės veiksnių įtakos plėtrai. Taigi pagal prieš tai nagrinėtų autorių iškeltas problemas galima daryti išvadą, jog įmonės (veiklos) plėtra – tai procesas, sujungiantis įmonės išorinę ir vidinę aplinkas, kurio rezultatas veiklos galimybių ir grėsmių identifikavimas. Tam tikra prasme plėtrą galima įvardyti kaip konkurencingumo matą, kuris yra neatsiejamas nuo sėkmingo organizacijos gyvavimo. Atliktų tyrimų rezultatai suponuoja šio darbo problemą – kokie veiksniai sudaro sąlygas įmonės UAB „X“ plėtrai jos viduje ir kokie – aplinkos išorėje.
Darbo objektas – UAB „X“ veiklos plėtra.
Darbo tikslas – išanalizavus teorinius aspektus ir įmonės UAB „X“ veiklos galimybes, nustatyti, kokios šios įmonės plėtros perspektyvos.
Uždaviniai:
1) atlikti teorinę įmonės veiklos plėtros analizę;
2) nustatyti teorines įmonės plėtros galimybes ir perspektyvas;
3) ištirti UAB „X“ esamos veiklos plėtros galimybes;
4) atlikti anketinę apklausą su tikslu nustatyti, kaip klientai vertina UAB „X“ veiklą ir jos teikiamas paslaugas.
Darbo metodai: mokslinės literatūros, įmonės duomenų ir tyrimo rezultatų analizė, grupavimas, sisteminimas, apibendrinimas, pasitelkiant grafinius vaizdavimo metodus, anketinė apklausa, SSGG ir PEST analizės, loginių išvadų pateikimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
18000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • įvadas8
 • 1. įmonės plėtros teorinis pagrindimas10
 • 1.1. Įmonės plėtros samprata ir reikšmė10
 • 1.2. Organizacijos plėtros galimybes formuojantys veiksniai16
 • 2. UAB „X“ veiklos plėtros galimybių ir perspektyvų ANALIZĖ29
 • 2.1. UAB „X“ veiklos charakteristika29
 • 2.2. UAB „X“ veiklos gyvavimo ciklo analizė30
 • 2.3. UAB „X“ išorinės aplinkos analizė32
 • 2.4. UAB „X“ esamos situacijos (vidinio potencialo) įvertinimas41
 • 2.5. UAB „X“ SSGG analizė46
 • 2.6. UAB „X“ tikslinės orientacijos nustatymas (vizija, misija, tikslai, uždaviniai, įvaizdis)50
 • 2.7. UAB „X“ potencialo ir išorinės aplinkos reikalavimų integravimas naudojant PEST analizę51
 • IŠVADOS58
 • literatūra60
 • Priedai62

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbas vertas dėmesio :)
, 2015-10-19
Tvarkingai atliktas darbas
, 2016-05-30
Informacijos bomba
, 0000-00-00

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė
Kursinis darbas Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės
Referatas Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės

            Šiuolaikinėje aplinkoje prekybos įmonėms siekiant didinti savo pelną, reikia išnaudoti visas turimas galimybes. Dažniausiai [...]

UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė
Tyrimas UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė

Atliekant individualaus namų darbo „X“ įmonės rinkodaros veiklos analizę, pasirinkta UAB „Rūta“. Tyrimo objektas: UAB „Rūta“ [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]