AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

52 psl. / 11700 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir perspektyvas sąlygoja įvairūs tiek makroekonominiai, tiek makroekonominiai veiksniai. Įtaką jų veiklai daro šalies ekonominiai ir politiniai pokyčiai, infliacijos didėjimas, nestabili finansų ir mokesčių sistema, sumažėjęs pasitikėjimas komerciniais bankais ir kiti veiksniai.
Įmonės veiklos vertinimas turėtų būti vienas svarbiausių vadovybės uždavinių, nes kiekvienos įmonės vadovybė, kurių įmonės įkurtos komerciniams tikslams nori, kad bendrovės veikla būtų stabili ir pelninga. Tam, kad sužinotų ir nuolatos sektų ar įmonės veikla pelninga reikia nuolat analizuoti bei įvertinti bendrovės būklę. Naudojami įvairūs metodai visapusiškam įmonės veiklos vertinimui: SSGG, PEST, finansinė analizė, prognozavimas Darbe nagrinėjama bendrovės vidinių ir išorinių veiksnių įtaka, atliekama finansinė analizė, finansinių ataskaitų prognozė.
Darbo problema – ne efektyviai valdomas trumpalaikis turtas (apyvartinis kapitalas), didelė savikaina.
Trumpalaikio turto valdymo problemą lemia didelės sukauptos trumpalaikės paskolos dukterinėms įmonėms. Paskolos padidina trumpalaikio turto suma, įtakojančios santykinius rodiklius, iššaldo didelės pinigines lėšas kurios gali būti naudojamos didinant bendrovės kapitalą. Didelė savikaina, siekianti iki 93 proc. pardavimo pajamų nėra geras rodiklis, turėdama tokia aušta savikaina bendrovė gali bankrutuoti, jei jos pardavimai smuktų.
Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės veiklą ir perspektyvas.
Darbo objektas – AB „Lifosa“ veikla.
Darbo uždaviniai:
1 Pagrįsti įmonės veiklos vertinimą teoriniu aspektu.
2 Išanalizuoti bendrovės veiklą.
3 Nustatyti įmonės perspektyvas.
Darbo metodai: mokslinės literatūros, SSGG ir PEST, dinamikos ir struktūros, santykinių rodiklių įmonės dokumentų analizė, prognozavimo metodai.
Mokslinių darbų rezultatų publikavimas. Mokslinio darbo rezultatai paskelbti ir bus publikuojami respublikinėje mokslinėje praktinėje studentų konferencijoje „Verslo ir technologijų įžvalgos 2012 m.“ (http://www.kvk.lt, 5 priedas)
Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje išanalizuota finansinės analizės metodus, padedančius įvairiapusiškai įvertinti įmonės veiklą. Tai ką galima sužinoti išanalizavus bendrovės veiklą dinamikos ir struktūros, santykinių rodiklių, analizės metodais. Ištirta, kokie veiksniai priveda prie bankroto ribos bei kada reikalinga bankroto prognozė ir finansinis prognozavimas.
Antroje dalyje pateiktas pasirinktos analizuoti bendrovės – AB „Lifosa“ apibūdinimas. Kuriam mieste įmonė įsikūrusi, koks jos dydis bei trumpai apie bendrovės gaminama produkciją. Apibendrinta visa informacija, reikalinga įmonės veiklos analizei atlikti. Analizuojama bendrovės veikla PEST ir SSGG analizės metodais.
Trečioje dalyje analizuojama bendrovės veikla analizuojama atliekama finansinių rezultatų prognozė 2011 – 2012 metais. Atliekama AB „Lifosa“ balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos dinamikos ir struktūros analizė, pagrindinių santykinių rodiklių analizė. Bei atliekamas bankroto ir perspektyvų nustatymas. Tiriamos bendrovės trumpalaikio turto ir savikainos valdymo problemos, pasiūlyti optimalūs būdai jas išspręsti¸ tai sukauptas trumpalaikes paskolas perkelti į ilgalaikes, jei jų grąžinimo terminas viršija vienerių metų laikotarpį. Ieškoti naujų tiekėjų, pigesnių žaliavų savikainai sumažinti.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS8
 • 1. ĮMONĖ VEIKLOS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU10
 • 1.1 PEST ir SSGG analizės10
 • 1.2 Finansinės analizės metodo nagrinėjimas12
 • 1.3 Bankroto tikimybės ir finansinis prognozavimo teorinis pagrindimas19
 • 2. AB „LIFOSA“ VEIKLOS ANALIZĖ22
 • 2. 1 AB „Lifosa“ veiklos apibūdinimas22
 • 2. 2 PEST ir SSGG analizės23
 • 3. AB „LIFOSA“ FINANSINĖ ANALIZĖ25
 • 3.1AB „Lifosa“ santykinių rodiklių analizė34
 • 3.2.AB „Lifosa“ bankroto tikimybė ir perspektyvų prognozavimas38
 • IŠVADOS42
 • LITERATŪRA43
 • PRIEDAI
 • 1 Priedas. AB „Lifosa“ balansas
 • 2 Priedas. AB „Lifosa“ pelno (nuostolių) ataskaita, Trumpalaikio mokumo – likvidumo rodiklio palyginimas
 • 3 Priedas. AB „Lifosa“ balanso prognozė ,AB „Lifosa“ prognozė 2011 – 2012 m.
 • 4 Priedas. Darbuotojų skaičius, AB „Lifosa“ akcijų emisijos duomenys
 • 5 Priedas. AB „Lifosa“ veiklos įvertinimas ir perspektyvos straipsnis

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Vadyba Diplominis darbas julius
Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas gerinti gaminio kokybę ir mažinti sanaudas, tai...

Strateginė AB “Teo” analizė

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. wwwww
Strategija ekonomikoje yra galimų būdų, įgyvendinant įmonės misiją ir tikslus nustatymas, įvertinimas ir tinkamiausio pasirinkimas. Strateginis valdymas - tai veiksmų ir sprendimų...