Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Asmeninis marketingas darbo rinkoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms mintims. Žmonės renkasi karjerą arba pasuka kitu karjeros keliu dėl įvairiausių priežasčių, iš kurių viena – prasmės ieškojimas savo darbe. Ne tik sėkminga, bet ir prasminga karjera teikia individui visokeriopą pasitenkinimą.

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Kartu su kintančiomis socialinėmis, ekonominėmis bei darbo rinkos charakteristikomis kinta ir kiekvieno individo pastangų planuojant, kuriant bei kontroliuojant, savo asmeninės karjeros marketingą. Darbo paieškos proceso metu asmeninio marketingo kūrimui, ypač didelę reikšmę turi žmogaus nuostatos, individualių gebėjimų išvystymo lygis bei priimamų sprendimų racionalumas. Tačiau egzistuoja rizika nes karjerai pasiekti šiuolaikinėmis globalinėmis sąlygomis būtinas strateginis mąstymas, individo sugebėjimas konstruktyviai modeliuoti kokybinio augimo procesus, sugebėjimas greitai persiorientuoti ir prisitaikyti prie pakitusių aplinkybių. Asmeninio marketingo kūrimas – daug pastangų ir žinių reikalaujantis darbas, todėl tik nedaugelis susikuria savo asmeninį marketingą, prieš įžengiant į darbo rinką. Tačiau geriau suopratę darbo paieškos procesą bei įvaldę asmeninių ryšių bei įgūdžių plėtojimo strategijas, galima tinkamai pasirinkti karjerą ir pasiekti užsibrėžtus tikslus darbo rinkoje.

Darbo objektas - asmeninis marketingas darbo rinkoje.

Darbo tikslas – išanalizavus asmeninio marketingo principus darbo rinkoje bei atlikus darbo paieškos metodų populiarumo ir efektyvumo tyrimą, pateikti praktines rekomendacijas ieškančiam darbo jaunam specialistui.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti pagrindinius asmeninio marketingo darbo paieškos procese principus;
 2. Apžvelgti XXI amžiaus karjeros modelius;
 3. Išanalizuoti asmeninio marketingo darbo paieškos procese kūrimo nuoseklumą bei priemones;
 4. Įvertinti asmenybės įgūdžių bei saviugdos svarbą siekiant karjeros;
 5. Atlikti darbo paieškos matodų populiarumo tarp jaunų specialistų ir efektyvumo tyrimą;
 6. Remiantis teorine analize ir tyrimo rezultatais, pateikti jauno specialisto asmeninio marketingo kūrimo rekomendacijas.

Darbo metodai:

Literatūros šaltinių analizė;Anketinė apklausa;Pirminių duomenų sisteminimas ir analizė.

 

Empirinio tyrimo rezultatai leidžia įvertinti darbo paieškos metodų efektyvumą bei populiarumą. Šie duomenys padėjo suformuoti tinkamiausių darbo paieškos būdų kombinaciją, skirtą jaunam specialistui.

Praktinė šio tyrimo reikšmė yra ta, kad šis tyrimas padės jauniems specialistams pasinaudoti tyrimo metu gauta informacija, kuriant asmeninį marketingą darbo rinkoje ir vykdyti darbo paiešką pasitelkus efektyviausias darbo paieškos metodikas.

Darbo struktūra – baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, analitinė ir rezultatų. Teorinėje darbo dalyje apibūdinti asmeninio marketingo formavimo darbo paieškos procese teoriniai aspektai: išnagrinėti asmeninio marketingo pagrindiniai principai, XXI amžiaus karjeros modeliai, darbo paieškos procesas bei asmenybės bruožų bei ugdymo įtaka darbo paieškos rezultatams. Praktinėje darbo dalyje atlikta darbo paieškos metodų tarp jaunų specialistų populiarumo ir efektyvumo tyrimas. Pasitelkus gautus tyrimo rezultataus įvertinti darbo paieškos metodai bei parinkti jaunam specialistui tinkamiausi modeliai. Trečioje, rezultatų dalyje sujungta teorinės analizės metu išryškėję pagrindiniai asmeninio marketingo formavimo principai ir metodai bei praktinėje dalyje gauti rezultatai ir pasiūlytas jauno specialisto asmeninio marketingo darbo paieškos procese modelis.

Baigiamajame darbe remtasi lietuvių autorių (R. Kučinskienė (2003), K. Kardelis (2002), V. Pranulis, A. Pajuodis, A. Urbonavičius, S. Virvilaitė (1999), A. Sakalas , A. Šalčius (1997), E. Masalskeinė , V. Masalskis (2007), O. Poluchina (2006)), bei užsienio autorių (J. Biolos (1997), E. Chapman (1988), Ch. Handly (1999), M. Hashimoto (2004), A. Heath (1999), H. Ibarra (2003), P. Kuhn. M. Skuderut, M. Schubert ) moksliniais darbais. Be to nemaža dalis teorinės analizės atlikta remiantis knyga “Individuali karjeros vadyba” (2006) iš knygų serijos “Rezultatyviam vadovavimui”, sudaryta iš pastarojo meto Harvardo unuversiteto verslo mokyklos leidinių “Hardvard Management Update” ir “Hardvard Management Comunication Letter” straipsių ir karjeros planavimo ir darbo paieškos (“Karjeros gidas”, “CV online”, „Manager.lt“, “Naujas darbas” ir kt.) interneto svetainėse pateikta informacija.

Darbe apsiribota anketine apklausa, dėl ribotos darbo apimties, baigiamojo darbo probleminis klausimas tiriamas remiantis tik jaunų specialistų nuomone. Pagrindiniu darbo trūkumu galima įvardinti tyrimo imties ribotumą dėl fizinių tyrėjo galimybių, riboto tyrimo laikotarpio bei respondentų pasyvumo. Tačiau tai nė kiek nesumenkina tyrimo reikšmingumo.

Darbo sudėtis: darbą sudaro 3 dalys, 51 puslapiai, 8 paveikslai, 8 lentelės, 5 priedai, 30 literatūros šaltinių.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS4
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1. ASMENINIO MARKETINGO DARBO PAIEŠKOS PROCESE TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Asmeninio marketingo pagrindiniai principai8
 • 1.2. XXI amžiaus karjeros modeliai12
 • 1.3. Darbo paieškos, kaip asmeninio marketingo strategijos, proceso analizė15
 • 1.3.1. Situacijos apmąstymas ir sprendimo priėmimas15
 • 1.3.2. Darbo paieškos metodų parinkimas bei efektyvumas16
 • 1.3.2.1. Pagrindiniai darbo paieškos metodai16
 • 1.3.2.2. Darbo paieškos metodų efektyvumas21
 • 1.3.3. Dokumentų paruošimas24
 • 1.3.4. Pokalbis su darbdaviu26
 • 1.3.5. Darbo pasiūlymo analizė28
 • 1.4. Darbo paieška ir asmenybė30
 • 1.4.1. Įgūdžiai ir sugebėjimai, reikalingi prisistatant darbdaviui31
 • 1.4.2. Saviugda ir reikšmė darbo paieškos procese32
 • 2. DARBO PAIEŠKOS METODŲ POPULIARUMO IR EFEKTYVUMO TYRIMAS34
 • 2.1. Tyrimo metodika ………………………………………………………………….…34
 • 2.2. Tyrimo problemos aptarimas.…………………………………………………….……34
 • 2.3. Tyrimo proceso organizavimas……………………………………………….………35
 • 2.4. Empirinių duomenų rinkimas……………………………………………….………….36
 • 2.5. Duomenų analizė ir apklausos rezultatai.………………………………….…………36
 • 2.6. Tinkamiausio darbo paieškos metodo parinkimas …………………….…………….41
 • 3. JAUNO SPECIALISTO ASMENINIO MARKETINGO DARBO PAIEŠKOS PROCESE KŪRIMAS ………………………………………………………………….………….…………43
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI48
 • SANTRAUKA50
 • LITERATŪRA51
 • I PRIEDAS Chronologinio gyvenimo aprašymo struktūra53
 • II PRIEDAS Funkcinio gyvenimo aprašymo struktūra……………………………………… …54
 • III PRIEDAS Motyvacinio laiško pavyzdys55
 • IV PRIEDAS Anketa56
 • V PRIEDAS Anketinės apklausos rezultatai60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jauno specialisto savęs pateikimo darbo rinkai marketingas
Referatas Jauno specialisto savęs pateikimo darbo rinkai marketingas

Šiandien jaunam specialistui surasti darbą nėra sudėtinga. Tai rodo ir tai, kad  dauguma užsiregistravusiųjų darbo [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.
Kursinis darbas Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe [...]

Aktyvios darbo rinkos politikos programos
Referatas Aktyvios darbo rinkos politikos programos

Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir [...]

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje
Kursinis darbas Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir [...]

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės
Referatas Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys [...]

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje
Diplominis darbas Žmogiškojo kapitalo vaidmuo kaimo darbo rinkoje

Visuomenei žengiant į poindustrinį etapą, kaime vyksta esminiai socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai pokyčiai, atsiranda kiti [...]

Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai
Kursinis darbas Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai

Spartėjant globalizacijos procesams darbuotojų įvairovė darbo rinkoje tampa įprastu reiškiniu. Vis didesnės darbuotojų įvairovės priežastimi [...]

Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką
Tyrimas Šiaulių universiteto Filosofijos ir Antropologijos katedros absolventų integracija į darbo rinką

Viena iš aktualiausiai aptarinėjamų temų- jaunimo integracija į darbo rinką. Tai pats atsakingiausias ir svarbiausias [...]

Darbo sauga bendraujant su psichinės sveikatos sutrikimus turinčiais asmenimis
Prezentacija Darbo sauga bendraujant su psichinės sveikatos sutrikimus turinčiais asmenimis

1.Supažindinti visus, kas yra psichinė liga, ko galima tikėtis iš sergančiojo ir kaip jam padėti. 2.Supažindinti [...]

Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Kursinis darbas Darbo rinkos problemos Lietuvoje

„Klestinčiame mieste, kur žmonės turi daug... kapitalo, jie dažnai negauna tiek darbininkų, kiek norėtų, ir [...]

Naujos prekės - nagų lakavimo mašinos - įvedimo į rinką marketingo programa
Referatas Naujos prekės - nagų lakavimo mašinos - įvedimo į rinką marketingo programa

Norint sėkmingai integruoti naują prekę į rinką, reikia nuolat stebėti ir analizuoti aplinką, joje vykstančius [...]