Asmeninis marketingas darbo rinkoje

63 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms mintims. Žmonės renkasi karjerą arba pasuka kitu karjeros keliu dėl įvairiausių priežasčių, iš kurių viena – prasmės ieškojimas savo darbe. Ne tik sėkminga, bet ir prasminga karjera teikia individui visokeriopą pasitenkinimą.

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Kartu su kintančiomis socialinėmis, ekonominėmis bei darbo rinkos charakteristikomis kinta ir kiekvieno individo pastangų planuojant, kuriant bei kontroliuojant, savo asmeninės karjeros marketingą. Darbo paieškos proceso metu asmeninio marketingo kūrimui, ypač didelę reikšmę turi žmogaus nuostatos, individualių gebėjimų išvystymo lygis bei priimamų sprendimų racionalumas. Tačiau egzistuoja rizika nes karjerai pasiekti šiuolaikinėmis globalinėmis sąlygomis būtinas strateginis mąstymas, individo sugebėjimas konstruktyviai modeliuoti kokybinio augimo procesus, sugebėjimas greitai persiorientuoti ir prisitaikyti prie pakitusių aplinkybių. Asmeninio marketingo kūrimas – daug pastangų ir žinių reikalaujantis darbas, todėl tik nedaugelis susikuria savo asmeninį marketingą, prieš įžengiant į darbo rinką. Tačiau geriau suopratę darbo paieškos procesą bei įvaldę asmeninių ryšių bei įgūdžių plėtojimo strategijas, galima tinkamai pasirinkti karjerą ir pasiekti užsibrėžtus tikslus darbo rinkoje.

Darbo objektas - asmeninis marketingas darbo rinkoje.

Darbo tikslas – išanalizavus asmeninio marketingo principus darbo rinkoje bei atlikus darbo paieškos metodų populiarumo ir efektyvumo tyrimą, pateikti praktines rekomendacijas ieškančiam darbo jaunam specialistui.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti pagrindinius asmeninio marketingo darbo paieškos procese principus;
 2. Apžvelgti XXI amžiaus karjeros modelius;
 3. Išanalizuoti asmeninio marketingo darbo paieškos procese kūrimo nuoseklumą bei priemones;
 4. Įvertinti asmenybės įgūdžių bei saviugdos svarbą siekiant karjeros;
 5. Atlikti darbo paieškos matodų populiarumo tarp jaunų specialistų ir efektyvumo tyrimą;
 6. Remiantis teorine analize ir tyrimo rezultatais, pateikti jauno specialisto asmeninio marketingo kūrimo rekomendacijas.

Darbo metodai:

Literatūros šaltinių analizė;Anketinė apklausa;Pirminių duomenų sisteminimas ir analizė.

Empirinio tyrimo rezultatai leidžia įvertinti darbo paieškos metodų efektyvumą bei populiarumą. Šie duomenys padėjo suformuoti tinkamiausių darbo paieškos būdų kombinaciją, skirtą jaunam specialistui.

Praktinė šio tyrimo reikšmė yra ta, kad šis tyrimas padės jauniems specialistams pasinaudoti tyrimo metu gauta informacija, kuriant asmeninį marketingą darbo rinkoje ir vykdyti darbo paiešką pasitelkus efektyviausias darbo paieškos metodikas.

Darbo struktūra – baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, analitinė ir rezultatų. Teorinėje darbo dalyje apibūdinti asmeninio marketingo formavimo darbo paieškos procese teoriniai aspektai: išnagrinėti asmeninio marketingo pagrindiniai principai, XXI amžiaus karjeros modeliai, darbo paieškos procesas bei asmenybės bruožų bei ugdymo įtaka darbo paieškos rezultatams. Praktinėje darbo dalyje atlikta darbo paieškos metodų tarp jaunų specialistų populiarumo ir efektyvumo tyrimas. Pasitelkus gautus tyrimo rezultataus įvertinti darbo paieškos metodai bei parinkti jaunam specialistui tinkamiausi modeliai. Trečioje, rezultatų dalyje sujungta teorinės analizės metu išryškėję pagrindiniai asmeninio marketingo formavimo principai ir metodai bei praktinėje dalyje gauti rezultatai ir pasiūlytas jauno specialisto asmeninio marketingo darbo paieškos procese modelis.

Baigiamajame darbe remtasi lietuvių autorių (R. Kučinskienė (2003), K. Kardelis (2002), V. Pranulis, A. Pajuodis, A. Urbonavičius, S. Virvilaitė (1999), A. Sakalas , A. Šalčius (1997), E. Masalskeinė , V. Masalskis (2007), O. Poluchina (2006)), bei užsienio autorių (J. Biolos (1997), E. Chapman (1988), Ch. Handly (1999), M. Hashimoto (2004), A. Heath (1999), H. Ibarra (2003), P. Kuhn. M. Skuderut, M. Schubert ) moksliniais darbais. Be to nemaža dalis teorinės analizės atlikta remiantis knyga “Individuali karjeros vadyba” (2006) iš knygų serijos “Rezultatyviam vadovavimui”, sudaryta iš pastarojo meto Harvardo unuversiteto verslo mokyklos leidinių “Hardvard Management Update” ir “Hardvard Management Comunication Letter” straipsių ir karjeros planavimo ir darbo paieškos (“Karjeros gidas”, “CV online”, „Manager.lt“, “Naujas darbas” ir kt.) interneto svetainėse pateikta informacija.

Darbe apsiribota anketine apklausa, dėl ribotos darbo apimties, baigiamojo darbo probleminis klausimas tiriamas remiantis tik jaunų specialistų nuomone. Pagrindiniu darbo trūkumu galima įvardinti tyrimo imties ribotumą dėl fizinių tyrėjo galimybių, riboto tyrimo laikotarpio bei respondentų pasyvumo. Tačiau tai nė kiek nesumenkina tyrimo reikšmingumo.

Darbo sudėtis: darbą sudaro 3 dalys, 51 puslapiai, 8 paveikslai, 8 lentelės, 5 priedai, 30 literatūros šaltinių.


Turinys

 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS4
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1. ASMENINIO MARKETINGO DARBO PAIEŠKOS PROCESE TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Asmeninio marketingo pagrindiniai principai8
 • 1.2. XXI amžiaus karjeros modeliai12
 • 1.3. Darbo paieškos, kaip asmeninio marketingo strategijos, proceso analizė15
 • 1.3.1. Situacijos apmąstymas ir sprendimo priėmimas15
 • 1.3.2. Darbo paieškos metodų parinkimas bei efektyvumas16
 • 1.3.2.1. Pagrindiniai darbo paieškos metodai16
 • 1.3.2.2. Darbo paieškos metodų efektyvumas21
 • 1.3.3. Dokumentų paruošimas24
 • 1.3.4. Pokalbis su darbdaviu26
 • 1.3.5. Darbo pasiūlymo analizė28
 • 1.4. Darbo paieška ir asmenybė30
 • 1.4.1. Įgūdžiai ir sugebėjimai, reikalingi prisistatant darbdaviui31
 • 1.4.2. Saviugda ir reikšmė darbo paieškos procese32
 • 2. DARBO PAIEŠKOS METODŲ POPULIARUMO IR EFEKTYVUMO TYRIMAS34
 • 2.1. Tyrimo metodika ………………………………………………………………….…34
 • 2.2. Tyrimo problemos aptarimas.…………………………………………………….……34
 • 2.3. Tyrimo proceso organizavimas……………………………………………….………35
 • 2.4. Empirinių duomenų rinkimas……………………………………………….………….36
 • 2.5. Duomenų analizė ir apklausos rezultatai.………………………………….…………36
 • 2.6. Tinkamiausio darbo paieškos metodo parinkimas …………………….…………….41
 • 3. JAUNO SPECIALISTO ASMENINIO MARKETINGO DARBO PAIEŠKOS PROCESE KŪRIMAS ………………………………………………………………….………….…………43
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI48
 • SANTRAUKA50
 • LITERATŪRA51
 • I PRIEDAS Chronologinio gyvenimo aprašymo struktūra53
 • II PRIEDAS Funkcinio gyvenimo aprašymo struktūra……………………………………… …54
 • III PRIEDAS Motyvacinio laiško pavyzdys55
 • IV PRIEDAS Anketa56
 • V PRIEDAS Anketinės apklausos rezultatai60

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

Rinkodaros darbas

Rinkodara Prezentacija 2018 m. sniausniau
Rinkodaros darbas, apie pasirinktą įmonę. mano pasirinkimas buvo UOGA UOGA kompanija. domiuosi kosmetika, todėl ją ir pasirinkau. Prezantacijoje aptarta kas yra rinkodara, taip...