Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Gyventojų pajamų mokesčių lengvatos ir jų našta Lietuvos nacionaliniam biudžetui

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybės mokesčių sistema su visais šalies mokesčiais yra pagrindiniai nacionalinio biudžeto rėmai, kurie palaiko šalies biudžeto pajamų surinkimo lygį. Mokesčių lengvatų nustatymas perkelia asmenų patiriamą mokestinę naštą valstybei, kuri dėl to praranda dalį mokestinių pajamų. Kiekvienais metais yra fiksuojami biudžeto pajamų netekimai dėl gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) lengvatų, kuriomis kasmet pasinaudoja beveik pusė milijono gyventojų. Deklaruotų (gyventojų fiksuojamų GPM deklaracijose, neviršijant leistino atskaityti 25 proc. apmokestinamojo pajamų dydžio) ir patirtų (fiksuojamų juridinių asmenų duomenyse apie gyventojų patirtas išlaidas) išlaidų skirtumai ateityje tikėtinai gali sumažėti, todėl valstybė rizikuoja prarasti dar daugiau pajamų.

Valstybės didžiausias siekis yra visuomeninė piliečių gerovė, kurios vienas iš siekimo būdo įrankių yra gyventojų pajamų mokesčio lengvatos. Jas taikydama valstybė taip pat siekia plėsti tam tikrų sričių produktų paklausą bei kurti didesnę pridėtinę vertę šalyje. Gyventojų pajamų mokesčio atskirų lengvatų taikymas skirtingai veikia gyventojų pajamų mokesčio grąžinimus, todėl valstybė turėtų sutelkti didesnį rūpestį toms lengvatų taikymo sritims, kurios didžiausia dalimi mažina gautinas mokestines pajamas.

Temos aktualumas. Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos ir jų poveikis biudžetui nėra plačiai analizuojamas, todėl verta panagrinėti dėl šių lengvatų patiriamus gyventojų pajamų mokesčio grąžinimus, išsiaiškinti veiksnius, kurie labiausiai veikia šiuos grąžinimus.

Problema. Kaip gyventojų pajamų mokesčio lengvatos atsispindi biudžete? Ar šiomis lengvatomis gyventojai pilnai pasinaudoja? Kokie veiksniai lemia biudžeto netekimus dėl šių lengvatų?

Objektas. Gyventojų pajamų mokesčio gražinimai dėl šio mokesčio taikomų lengvatų ir jų veiksniai.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymo poveikį šalies biudžetui, nustatyti veiksnius, darančius didžiausią įtaką biudžeto netekimams dėl taikomų lengvatų.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti pagrindinį šalies pamatą - biudžetą bei svarbiausias jo pajamų sudedamąsias dalis – mokesčius.
 2. Apibūdinti gyventojų pajamų mokestį bei išanalizuoti jo lengvatas.
 3. Nustatyti gyventojų pajamų mokesčio svorį šalies biudžete bei išanalizuoti veiksnius, lemiančius šių mokestinių pajamų įplaukų kitimą.
 4. Išanalizuoti gyventojų patiriamas ir deklaruojamas išlaidas, kurių pagrindu taikomos gyventojų pajamų mokesčio lengvatos.
 5. Nustatyti veiksnius ir jų ryšį su gyventojų pajamų mokesčio grąžinimu.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros ir teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė, lyginamoji, grafinė analizė, ekonometrinė analizė.

Darbe naudojamos Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos banko ir kt. duomenų bazės, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės išleisti įstatyminiai aktai, finansų ekspertų vertinimai ir kt.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, keturi skyriai, išvados ir siūlymai. Pirmame skyriuje remiantis moksline literatūra aprašyta biudžeto sandara, išanalizuotos biudžeto pajamos ir išlaidos, jų sudedamosios dalys. Antrame skyriuje remiantis moksline literatūra ir teisine baze aprašyta mokesčių samprata ir jų reikšmė valstybei, išanalizuotas gyventojų pajamų mokestis ir pagrindinės jo lengvatos. Trečioje dalyje pristatyti metodai, kuriais remiantis atlikta analizė, bei pateikta grafinės, ekonometrinės analizės medžiaga. Ketvirtame skyriuje atlikta lyginamoji, grafinė ir ekonometrinė (koreliacijos nustatymas, tiesinės regresijos sudarymas) analizė, kurioje nustatyti pagrindiniai veiksniai, lemiantys gyventojų pajamų mokesčio ir jo grąžinimų kitimą, gyventojų pasinaudojimo šiomis lengvatomis lygis. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados bei pasiūlymai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17209 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. LIETUVOS NACIONALINIS BIUDŽETAS8
 • 1.1. Lietuvos biudžeto sandara ir struktūra8
 • 1.2. Biudžeto pajamos ir išlaidos10
 • 2. MOKESČIAI: GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS13
 • 2.1. Mokesčių samprata, rūšys ir jų reikšmė13
 • 2.2. Gyventojų pajamų mokesčio instrumentarijus15
 • 2.3. Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos18
 • 3. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATŲ VERTINIMAS30
 • 3.1. Gyventojų pajamų mokesčio įplaukų analizės metodai30
 • 3.2. Gyventojų pajamų mokesčio grąžinimų analizės metodai31
 • 4. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATŲ POVEIKIO ŠALIES BIUDŽETUI ANALIZĖ35
 • 4.1. Gyventojų pajamų mokesčio įplaukų nacionaliniame biudžete analizė35
 • 4.2. Gyventojų apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų ir jų įtakos gyventojų pajamų mokesčio grąžinimui analizė41
 • 4.3. Gyventojų pajamų mokesčio grąžinimų ekonometrinė analizė49
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI53
 • LITERATŪRA56
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS59
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA60
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA61
 • PRIEDAI62
 • 1 priedas. Nacionalino biudžeto pajamų surinkimo operatyviniai duomenys 2012 m., tūkst. Lt63
 • 2 priedas. Lietuvos Respublikos 2012 m. valstybės biudžeto vykdymas, pajamos tūkst. Lt64
 • 3 priedas. Valdžios sektoriaus išlaidos 2006-2011 m., mln. Lt65
 • 4 priedas. Valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos 2002-2012 m., mln. Lt66
 • 5 priedas. Gyventojų apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos67

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokesčių našta Lietuvoje
Prezentacija Mokesčių našta Lietuvoje

Mokesčių našta- tai rodiklis, skirtas įvertinti mokamų mokesčių dydį ir kitas su mokesčių mokėjimu susijusias [...]

Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis
Referatas Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis

Mokesčiai yra pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas, istoriškai atsiradęs kartu su valstybe. Mokesčiai surenkami ir [...]

Lietuvos grynųjų nacionalinių disponuojamų pajamų prognozavimo modelis
Prezentacija Lietuvos grynųjų nacionalinių disponuojamų pajamų prognozavimo modelis

Tyrimo objektas – LR grynosios nacionalinės disponuojamosios pajamos. Darbo tikslas – nustatyti LR grynųjų nacionalinių disponuojamų [...]

Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema
Prezentacija Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema

Įvadas; Mokesčių sistemos rūšys: Proporcinė mokesčių sistema; Progresinė mokesčių sistema; Regresinė mokesčių sistema; Gyventojų pajamų [...]

Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų
Referatas Gyventojų pajamų ir paveldėto turto mokesčių analizė pagal apmokestinimo instrumentarijų

Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias - apsaugos [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis.
Referatas Gyventojų pajamų mokestis kaip LR mokesčių sistemos dalis.

 Europos Sąjungoje vyraujanti valstybės valdymo forma – demokratija. ES valstybėse „tvarkomasi“ parlamento dėka, taip pat [...]

Verslininkas ir jo mokami mokesčiai Lietuvoje: verslininko sąvokos dviprasmiškumas, verslininko mokestinė našta
Referatas Verslininkas ir jo mokami mokesčiai Lietuvoje: verslininko sąvokos dviprasmiškumas, verslininko mokestinė našta

Verslininko samprata ir verslo funkcijos visuomenėje per visą žmogaus istoriją keitėsi dėl ekonominių ir gamybinių [...]

Gyventojų pajamų mokestis, kaip LR mokesčių sistemos dalis
Referatas Gyventojų pajamų mokestis, kaip LR mokesčių sistemos dalis

Mūsų pasirinkta tema yra aktuali visiems žmonėms, kurie gauna pajamas iš darbo santykių arba kitokios [...]

Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje
Referatas Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje

Valstybės funkcijoms vykdyti yra reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, kurių vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai.

Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė
Tyrimas Jonavos savivaldybės biudžetinių pajamų ir išlaidų analizė

Kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato kitų metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo darbų atlikimo [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]