Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas

87 psl. / 10519 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo objektas, kuriam projektuojamos mikroklimato sistemos – Vilniuje esantis Mokslinių tyrimų centras. Pastatą sudaro laboratorija įrengta antrame aukšte, pirmama ir antrame aukšte esančios darbo bei administracinės patalpos ir cokoliniame aukšte įrengtos techninės patalpos, sandeliai, rūbinė, valgykla bei kitos pagalbinės patalpos. Bendras pastato plotas 1196,93 m2. Cokolinio aukšto plotas 399,58 m2, pirmo ir antro aukšto plotas 797,35 m2. Laboratoriją sudaro didžiają dalį antro aukšto, jos plotas 261,32 m2. Pagrindinis fasadas orientuotas į pietus.  Pastatas stovi mieste, vidutiniškai apsaugotas nuo vėjo. Pagrindinis įėjimas į pastatą yra antrame aukšte, kur naujasis pastatas jungiasi su senuoju. Nulinė atitudė – pirmo aukšto grindys.  

Pastatas planuojamas A energinio naudingumo klasės. Savitieji šilumos nuostoliai per pastato atitvaras ir šiluminius tiltelius Hel=595,4 W/K, Hg=173,9 W/K, HΨ=23,0 W/K, o savitieji šilumos nuostoliai dėl infiltracijos Hin=60,8 W/K, šilumos nuostoliai dėl durų varstymo Hde=27,8 W/K, dėl mechaninio vėdinimo Hev=428,9 W/K. Turint šilumos nuostolius, gauta šildymo galia Phšs=39,17 kW, o įvertinus, kad sistemoje įrengtas valdymas su nustatytosios vidaus temperatūros keitimu Prhšs=55,42 kW. Vėdinimo sistemos galia - Phvs=17,80 kW.

Pastate projektuojama kolektorinė grindinio ir radiatorinio šildymo sistema. Laboratorijoje ir indų plovimo patalpoje darbo valandomis veikia grindinis  šildymas, kuris užtikrina 20oC temperatūra patalpoje. Ši šildymo sistema veikia ir po darbo valandų, pažeminus temperatūra 4oC tam, kad ant stiklo nesusidarytų kondensatas. Patalpas šildo 16 grindinio šildymo kontūrų, kurie pajungti prie 2 kolektorių, kurių bendra galia – 13,71 kW. Darbo bei administracinėse patalpose ir sanmazguose darbo valandomis taip pat veikia grindinė  šildymo sistema, kuri užtikrina 18-20oC, o po jų tempreratūra pažeminama 4oC. Šias patalpas aptarnauja 5 kolektoriai ir 47 grindinio šildymo kontūrai, kurių bendra galia 35,76 kW.

Techninėse patalpose darbo valandomis veikia kolektorinė šildymo sistema su plokščiais radiatoriais, kuri  užtikrina 16oC, o po jų tempreratūra pažeminama iki 12oC. Sistemai iš Purmo katalogų parinkti PurmoCV apatinio pajungimo radiatoriai su integruotais termostatiniais ventiliais. Šių patalpų šildymo sistemą sudaro 7 atšakų kolektorius prie kurio jungiami plokšti radiatoriai, kurių bendra galia 4,42 kW.

Bendra grindinio šildymo sistema kuri apjungia laboratoriją, darbo, administracines patalpas, sanmazgus ir kitas patalpas išskyrus technines sudaryta iš 7  kolektorių ir 63 grindinio šildymo kontūrų, kurių bendra galia – 49,47 kW. Valgykloje, kartu su grindiniu šildymu įrengti 3 į grindis įleidžiami konvektoriai, kurie prijungti prie 3-ų atšakų kolektoriaus, o jų bendra galia 1,51 kW. Kadangi techninių patalpų kolektorius taip pat jungiamas prie bendros žematemperatūrės šildymo sistemos, tai bendra visos sistemos galia yra 55,39 kW. Sistemoje cirkuliuojantis šilumnešis – vanduo, kurio tiekiamo ir grįžtamo temperatūros atitinkamai 45/30 oC. Galerijoje kartu su grindiniu šildymu veikia ir 2 elektriniai spinduliniai šildytuvai, kurių bendra galia 1,6kW.

Su Danfoss firmos Hexact programa parenkamas XB12L-1-30 šilumokaitis grindinei ir radiatorinei  šildymo sistemoms, bei šilumokaitis XB04-1-16 vėdinimo agregatų šildymo sekcijoms. Wilo firmos Wilo Selection 4 programa parenkamas Stratos 25/1-8 PN 10 cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai. Ventagregatų šildymo sekcijoms parenkamas Stratos 15/1-4 PN 10 cirkuliacinis siurblys. IMI Hydronics Select – P programa parenkamas Statico SD 35.10 išsiplėtimo indas pastato šildymo sistemai, o šilumos tiekimus į ventkamerų šildymo sekcijas parinktas  išsiplėtimo indas Statico SD 25.10.

Mokslinių tyrimų centre yra projektuojamos trys mechaninio vėdinimo sistemos: laboratorijoje, pirmo ir antro aukšto darbo bei administracinėse patalpose ir cokoliniame aukšte. Laboratorijoje nuo 8:00 iki 17:00 veikia OTŠRS vėdinimo sistema, kurios vėdinimo įrenginyje įmontuotas rotacinis šilumokaitis. Flaktwoods firmos Acon Selection Tool programos pagalba parinktas oro ruošimo įrenginys eQ014. Po darbo valandų vėdinimas išjungiamas. Tiekiamas oro kiekis, kuris vasarą taip pat ir vėsina patalpą yra 4428 m3/h. Oras tiekiamas per Halton programa parinktus TSA sūkurinius difuzorius, o šalinamas per Lindab firmos PKA difuzorius. Visi ortakiai vedžiojami patalpos palubėje ir pakyla ant stogo, kur stovi vėdinimo agregatas.

Administracinėse ir darbo patalpose veikia OTŠS1 vėdinimo sistema su plokšteliniu šilumokaičiu kadangi prie sistemos prijungiamas ir šalinimas iš sanitarinių mazgų. Sistemos bendras tiekiamas ir šalinamas oro kiekis atitinkamai 2701 m3/h ir 2701 m3/h. Verso programa parinktas Komfovent VERSO-CF-20-2.6 oro ruošimo įrenginys. Jis aptarnauja pirmo ir antro (išskyrus laboratorija) aukštų patalpas ir veikia nuo 8:00 iki 17:00 bei užtikrina tiekiamą projektinį oro kiekį į patalpas. Po darbo valandų vėdinimas yra išjungiamas. Į kelias patalpas tiekiamas didesnis nei projektinis oro kiekis tam, kad pro tarpus po durimis oras pritekėtų į tualetus. Oras į patalpas tiekiamas ir šalinamas per  LCA sūkurinius difuzorius. Iš cokoliniame aukšte stovinčio vėdinimo agregato, ortakiai kyla į pirmą ir į antrą aukštus.

Cokolinio aukšto patalpoms vėdinti suprojektuota OTŠS2 mechaninio vėdinimo sistema, kurios agregatas taip pat su plokšteliniu šilumokaičiu. Bendras šios sistemos tiekiamo ir šalinamo oro kiekis yra 2456 m3/h. Ji veikia nuo 8:00 iki 17:00. Šiai sistemai naudojantis ta pačia Verso programa parinktas Komfovent VERSO-CF-20-2.6 oro ruošimo įrenginys. Oras tiekiamas ir šalinamas per sūkurinius difuzorius LCA. Ortakiai vedžiojami palubėje, o vėdinimo agregatas yra cokoliniame aukšte ventkamerų patalpoje.

Pastatui šiluma tiekiama iš Vilniaus centralizuotų šilumos tinklų su termofikato tiekiama ir grįžtama temperatūromis 120/90oC.


Turinys

 • Turinys1
 • Darbe naudotų sutrumpinimų sąrašas4
 • 1. Įvadas10
 • 2. Baigiamojo darbo objektas12
 • 3. Pastato statybos vietovės klimato duomenys15
 • 4. Pastato konstrukcijų šiluminės charakteristikos16
 • 5. Patalpų mikroklimato palaikymo sistemos17
 • 5.1. Higieniniai, techniniai, technologiniai mikroklimato reikalavimai projektuojamo pastato įvairios paskirties patalpoms17
 • 5.2. Pastato mikroklimato palaikymo sistemos17
 • 6. Pastato projektinės šilumos galios19
 • 6.1. Pastato patalpų projektiniai savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas19
 • 6.2. Pastato šildymo ir vėdinimo sistemų projektinių galių skaičiavimas19
 • 6.3. Pavyzdinių patalpų savitųjų šilumos nuostolių ir šiluminių galių nustatymas20
 • 6.3.1. Savitųjų šilumos nuostolių per atitvaras, išskyrus besiribojančias su gruntu, skaičiavimas20
 • 6.3.2. Savitųjų šilumos nuostolių per gruntą skaičiavimas21
 • 6.3.3. Savitųjų šilumos nuostolių per ilginius šiluminius tiltelius skaičiavimas22
 • 6.3.4. Vėdinimo savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas23
 • 6.3.5. Projektinių šildymo ir vėdinimo sistemų galių skaičiavimas24
 • 6.3.6. Pastato savitieji šilumos nuostoliai25
 • 6.4. Pastato šildymo ir vėdinimo šiluminė galia26
 • 6.5. Pastato karšto vandentiekio sistemos projektinė galia29
 • 6.6. Pastatui šilumą tiekiančios sistemos galia30
 • 7. Pastato projektinės vėsos apkrovos31
 • 8. Pastato inžinerinės sistemos33
 • 8.1. Pastato mikroklimato palaikymo sistemos33
 • 8.2 . Pastato šildymo sistemos33
 • 8.2.1. Šildymo sistemų aprašas33
 • 8.2.2. Šildymo galios pataisa34
 • 8.2.3. Šildymo prietaisų parinkimas36
 • 8.2.4. Grindinio šildymo sistema37
 • 8.2.5. Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas41
 • 8.2.5. Termostatinių ventilių parinkimas42
 • 8.2.6. Balansinių ventilių parinkimas44
 • 8.3. Pastato vėdinimo sistemos45
 • 8.3.1. Pastato patalpų oro balansai45
 • 8.3.2. Vėdinimo sistemų aprašas48
 • 8.3.3. Vėdinimo sistemos aerodinaminis skaičiavimas48
 • 8.3.4. Vėdinimo sistemų įrangos parinkimas51
 • 8.4. Pastato vėsinimo sistemos53
 • 8.4.1. Orinė vėsinimo sistema53
 • 8.4.2. Vandeninė vėsinimo sistema54
 • 9. Pastato aprūpinimas energija60
 • 9.1. Pagrindinių šilumos punkto įrenginių parinkimas60
 • 9.1.1. Šilumokaičių parinkimas60
 • 9.1.2. Išsiplėtimo indas60
 • 9.1.3. Cirkuliacinis siurblys61
 • 9.2 Alternatyvus šilumos šaltinis – šilumos siurblys62
 • 10. Alternatyvios pastato mikroklimato palaikymo sistemos63
 • 10.1. Aktyviųjų vėsinamųjų sijų sistema63
 • 10.2. Vėsinamųjų sijų parinkimas ir patalpų parametrai63
 • 10.3. Vėsinamųjų sijų sistemos aerodinaminis skaičiavimas64
 • 10.4. Vėdinimo įrenginių parinkimas67
 • 10.5. Vėsinamųjų sijų sistemos hidraulinis skaičiavimas68
 • 10.6. Cirkuliacinis siurblys68
 • 10.7. Buferinė talpa68
 • 10.8. Plėtimosi indas69
 • 10.9. Vėsinimo agregatas69
 • 11. Pastato šilumos poreikiai70
 • 12. Pastato vėsos poreikiai73
 • 13. Pastato mikroklimato sistemų elektros energijos poreikiai75
 • 13.1. Šildymo sistemos elektros energijos poreikiai75
 • 13.2. Vėdinimo sistemos elektros energijos poreikiai75
 • 13.3. Vėsinimo sistemos elektros energijos poreikiai76
 • 13.4. Alternatyvios šildymo sistemos elektros energijos poreikiai76
 • 13.5. Alternatyvios vėdinimo sistemos elektros energijos poreikiai77
 • 13.5. Alternatyvios vėsinimo sistemos elektros energijos poreikiai77
 • 14. Ekonominis vertinimas78
 • 14.1. Šilumos šaltinio alternatyvos ekonominis vertinimas78
 • 14.1. Vėsinimo/vėsinimo sismetų ekonominis vertinimas81
 • 15. Pastato lyginamosios charakteristikos85
 • 17. Literatūra87

Reziumė

Autorius
indigoeve
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 6, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
87 psl.

Susiję darbai

Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Inžinerija Laboratorinis darbas 2012 m. fitka
Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią sistemos schemą (kopijuoti draudžiama); • Apskaičiuoti...

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2013 m. moo bot
Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį turi veikti jėgų sistema. Automobiliai, veždami keleivius ar...

Vėdinimo sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2014 m. pizdec117
Metinės šilumos ir elektros energijos vedinimo sistemai išlaidos yra suskaičiuotos neatsižvelgiant į elektros sąnaudas traukos spintos darbui. Kadangi skaičiavimu metu traukos spintą nebuvo...

Vandentvarkos sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2014 m. pizdec117
Atlikant šį darbą išmokau projektuoti pastato vandentiekio sistemas. Parinkau reikiamas vartojamas vandens normas. Išmokau paskaičiuoti vandens reikiamus debitus. Atlikau sistemų hidraulinius skaičiavimus ir...

Šilumos sistemų projektavimas

Inžinerija Kursinis darbas 2015 m. pizdec117
Tikslui pasiekti reikia atlikti skaičiavimus: Vartotojų šilumos poreikių, termofikacinio vendens kiekio, hidraulinio šilumos tinklo, vamzdynų šiluminių pailgėjimų kompencacijos ir vamzdynų šilumos nuostolių skaičiavimu,...

Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas

Inžinerija Referatas 2011 m. vaida89
Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų vamzdynus) dviejų aukštų namui su rūsiu. Projektinė pastato šildymo sistemos galia...