Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Klaipėdos jūrų uosto įtakos miesto oro taršai tyrima

0 atsiliepimų
Autorius:

Klaipėda – trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas, Kuršių marių ir Baltijos jūros susiliejimo vietoje, Pajūrio žemumoje prie Dangės žiočių. Vienas iš pagrindinių susisiekimo taškų yra jūrų uostas, taigi Klaipėda yra labai svarbus transporto mazgas.

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – neužšąlantis universalus giliavandenis jūrų uostas, esantis Klaipėdos sąsiauryje. Per metus čia atplaukia apie 7000 laivų iš maždaug 50 šalių. Vis intensyvėjanti laivyba, įvykdyti svarbūs Klaipėdos uosto projektai kaip gilinama Klaipėdos sąsiaurio akvatorija, pastatytas SGD terminalas, įrengtos naujos krantinės, bei išorinio uosto planai sudaro teigiamas sąlygas tenkinti ekonominius poreikius. Nors laivyba Klaipėdos miestui teikia neabejotiną ekonominę naudą, tačiau vadens transportas yra priskiriamas prie mobilių taršos šaltinių, kurie daro neigiamą įtaką oro kokybei, taigi vis didesnis dėmesys yra skiriamas ir aplinkosauginiams poreikiams. Oro tarša – kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką medžiagų išmetimas į atmosferą. Oro teršalų pasiskirstymą aplinkoje įtakoja taršos šaltinių emisijos vietos, emisijų kiekis, meteorologinės sąlygos, nes nuo jų priklauso ar į aplinką patekę teršalai kaupsis ar bus išsklaidyti. Kiti oro kokybę įtakojantys šaltiniai yra sausumos transportas bei pramonės ir energetikos objektai. Taigi šiame darbe bus nustatyta jūrų uosto keliama oro tarša, rezultatai palyginami su kitais taršos šaltiniais ir nustatyta kokią įtaką bendrai miesto oro taršai sudaro oro tarša iš laivų.

Tikslas - įvertinti ir palyginti oro teršalų (NOx, SOx, CO, KD, LOJ ir CO2) emisijos iš laivų lygį Klaipėdos uoste, bei nustatyti Klaipėdos uosto įtaką oro taršai.

Uždaviniai:

 1. Atlikti klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos analizę.
 2. Išanalizuoti taršos šaltinius ir jų koncentraciją Klaipėdos mieste.
 3. Pagal vieningą metodiką įvertinti oro taršos iš laivų įvertinimą Klaipėdos jūrų uoste.
 4. Nustatyti ar oro tarša iš laivų Klaipėdos uoste galėjo lemti oro teršalų koncentracijos padidėjimą mieste.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9039 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Informacijos šaltinių analizė8
 • 1.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos analizė8
 • 1.1.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aprašymas8
 • 1.1.2. Krovinių vežimų Klaipėdos jūrų uoste analizė10
 • 1.1.3. Laivų apsilankymų ir keleivių vežimų Klaipėdos jūrų uoste analizė13
 • 1.2. Teršalų emisijos iš laivų analizė14
 • 1.2.1. Azoto oksidai14
 • 1.2.2. Sieros oksidai15
 • 1.2.3. Lakūs organiniai junginiai15
 • 1.2.4. Anglies monoksidas16
 • 1.2.5. Kietosios dalelės16
 • 1.3. Taršos koncentracijos ir šaltiniai Klaipėdos mieste17
 • 2. Metodinė dalis34
 • 2.1. Duomenų rinkimas34
 • 2.2. Techniniai duomenys34
 • 2.3. Skaičiavimo metodika34
 • 3. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas40
 • 3.1. Laivų srautų ir emisijų duomenys40
 • 3.2. Jūrų uosto įtaka Klaipėdos miesto oro taršai analizė43
 • Išvados50
 • Literatūros sąrašas51

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybės
Prezentacija Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybės

Klaipėdos uosto plėtros galimybių klausimo svarbą lemia: Nuolat augantys Klaipėdos uosto krovinių srautai; Intensyvėjanti laivyba; Didėjantis atplaukiančių laivų [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimas
Diplominis darbas Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

Darbo aktualumas. Žmonija vis dažniau pastebi negatyvius padarinius, vykstančius dėl tobulėjančios visuomenės veiklos. Keičiantis klimatui [...]

Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas
Referatas Nuotolinio mokymo analizė Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose, išskyrus profesines mokyklas

Dėl padidėjusio šalies gyventojų emigracijos srauto, užimtumo, fizinės būklės, darbo ar kitos veiklos vis daugiau [...]

Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai
Tyrimas Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai

Pavadinimas: Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai. Problemos pristatymas: Šeima – viena didžiausių [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Lietuvos geležinkelio ir Klaipėdos uosto klasteris
Referatas Lietuvos geležinkelio ir Klaipėdos uosto klasteris

Pasaulinės ekonomikos raida apsprendžia naujas įmoniųsąveikavimo formas, įgalinančias organizacijas vis sėkmingiau konkuruoti globalioje pasaulio rinkoje.

Praktikos ataskaita VĮ Klaipėdos uosto direkcijoje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita VĮ Klaipėdos uosto direkcijoje

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (VĮ KVJUD) išsiskiria savo unikalumu. Tai organizacija, kuri skiriasi [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]

Temperamento įtakos bendravimui tyrimas
Tyrimas Temperamento įtakos bendravimui tyrimas

Darbo uždaviniai: ¢Remiantis apklausos rezultatais sužinoti, kaip paplitę temperamento tipai. ¢Remiantis apklausos rezultatais išsiaiškinti, kaip tam [...]

Atliekamo vaidmens įtakos socialinei asmens savivokai tyrimas
Laboratorinis darbas Atliekamo vaidmens įtakos socialinei asmens savivokai tyrimas

Kiekvienas žmogus elgiasi skirtingai Vienas asmuo turi keletą skirtingų elgesio tipų. Tai priklauso nuo situacijos [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Subkultūrų įtakos paaugliams tyrimas
Tyrimas Subkultūrų įtakos paaugliams tyrimas

Šių dienų intelektinės ir saviraiškos galimybės daro didelę įtaka paauglio idealų ir vertybių formavimuisi. Šiuo [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]