Klaipėdos jūrų uosto įtakos miesto oro taršai tyrima

52 psl. / 9039 žod.

Ištrauka

Klaipėda – trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas, Kuršių marių ir Baltijos jūros susiliejimo vietoje, Pajūrio žemumoje prie Dangės žiočių. Vienas iš pagrindinių susisiekimo taškų yra jūrų uostas, taigi Klaipėda yra labai svarbus transporto mazgas.

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – neužšąlantis universalus giliavandenis jūrų uostas, esantis Klaipėdos sąsiauryje. Per metus čia atplaukia apie 7000 laivų iš maždaug 50 šalių. Vis intensyvėjanti laivyba, įvykdyti svarbūs Klaipėdos uosto projektai kaip gilinama Klaipėdos sąsiaurio akvatorija, pastatytas SGD terminalas, įrengtos naujos krantinės, bei išorinio uosto planai sudaro teigiamas sąlygas tenkinti ekonominius poreikius. Nors laivyba Klaipėdos miestui teikia neabejotiną ekonominę naudą, tačiau vadens transportas yra priskiriamas prie mobilių taršos šaltinių, kurie daro neigiamą įtaką oro kokybei, taigi vis didesnis dėmesys yra skiriamas ir aplinkosauginiams poreikiams. Oro tarša – kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką medžiagų išmetimas į atmosferą. Oro teršalų pasiskirstymą aplinkoje įtakoja taršos šaltinių emisijos vietos, emisijų kiekis, meteorologinės sąlygos, nes nuo jų priklauso ar į aplinką patekę teršalai kaupsis ar bus išsklaidyti. Kiti oro kokybę įtakojantys šaltiniai yra sausumos transportas bei pramonės ir energetikos objektai. Taigi šiame darbe bus nustatyta jūrų uosto keliama oro tarša, rezultatai palyginami su kitais taršos šaltiniais ir nustatyta kokią įtaką bendrai miesto oro taršai sudaro oro tarša iš laivų.

Tikslas - įvertinti ir palyginti oro teršalų (NOx, SOx, CO, KD, LOJ ir CO2) emisijos iš laivų lygį Klaipėdos uoste, bei nustatyti Klaipėdos uosto įtaką oro taršai.

Uždaviniai:

 1. Atlikti klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos analizę.
 2. Išanalizuoti taršos šaltinius ir jų koncentraciją Klaipėdos mieste.
 3. Pagal vieningą metodiką įvertinti oro taršos iš laivų įvertinimą Klaipėdos jūrų uoste.
 4. Nustatyti ar oro tarša iš laivų Klaipėdos uoste galėjo lemti oro teršalų koncentracijos padidėjimą mieste.

Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Informacijos šaltinių analizė8
 • 1.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos analizė8
 • 1.1.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aprašymas8
 • 1.1.2. Krovinių vežimų Klaipėdos jūrų uoste analizė10
 • 1.1.3. Laivų apsilankymų ir keleivių vežimų Klaipėdos jūrų uoste analizė13
 • 1.2. Teršalų emisijos iš laivų analizė14
 • 1.2.1. Azoto oksidai14
 • 1.2.2. Sieros oksidai15
 • 1.2.3. Lakūs organiniai junginiai15
 • 1.2.4. Anglies monoksidas16
 • 1.2.5. Kietosios dalelės16
 • 1.3. Taršos koncentracijos ir šaltiniai Klaipėdos mieste17
 • 2. Metodinė dalis34
 • 2.1. Duomenų rinkimas34
 • 2.2. Techniniai duomenys34
 • 2.3. Skaičiavimo metodika34
 • 3. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas40
 • 3.1. Laivų srautų ir emisijų duomenys40
 • 3.2. Jūrų uosto įtaka Klaipėdos miesto oro taršai analizė43
 • Išvados50
 • Literatūros sąrašas51

Reziumė

Autorius
bandza
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Vandenynų ir jūrų tarša

Ekologija Prezentacija aurora
Vandens ekologinė būklė biosferoje turi didelę reikšmę. Tai pagrindinė terpė visiems svarbiems ekologiniams procesams. Vandenyno ištekliais (daugiausia maisto) žmonės naudojasi jau nuo paleolito...

Baltijos jūros tarša

Ekologija Prezentacija 2014 m. lapesnape2015
Baltijos jūros tarša - informatyvus pristatymas apie Baltijos jūros taršos problemas. Darbas aktualus ir naujas.

Oro tarša ir apsauga

Ekologija Prezentacija egidija
TikslaiOro sudėtisOro taršaSmogasTeršimo šaltiniaiKaip aš galiu padėti mažinti oro taršą?Naudoti šaltiniai

Aplinkos tarša nafta ir jos perdirbimo produktais

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Nafta – tai aliejingas, tamsios spalvos, specifinį kvapą turintis degus skystis, kurį sudaro apie tūkstantis atskirų cheminių junginių. Pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniliai...

Vandenynų ir jūrų tarša

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Žmonija iki šiol neišmoko organizuoti uždaros visos gamtonaudos sistemos – iš aplinkos ji ima sau naudingas medžiagas ir išmeta tai, kas pasidaro nebereikalinga....