Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

106 psl. / 20188 žod.

Ištrauka

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams, gamybai, išteklių gavybai ir kitiems  šalyje vykstantiems ekonominiams procesams. Dauguma ekonominių santykių yra paremti santykiais su užsienio valstybėmis, kuriamos tiesioginės užsienio investicijos. Investicinio klimato patrauklumas priklauso nuo daugybės veiksnių, tokių kaip šalies teisinė politika, infrastruktūra, inovacijos, rinkos dydis, tačiau didžiausią įtaką investicijų srautams daro šalies mokesčių sistema. Lyginant įvairių šalių tiesioginius užsienio investuotojų srautus pagal šalies mokestinę aplinką lengva įsitikinti, jog valstybės, kurių mokesčių tarifai aukščiausi, nėra patraukliausios investuotojams, tačiau šalys, kuriose mokesčiai mažiausi, taip pat nėra lyderės.

Nagrinėjant mokestinės aplinkos poveikį įmonėms akivaizdu, kad mokesčiai yra kiekvienos gamybinės ir komercinės veiklos sudedamoji dalis. Pagal įstatymus veikianti mokesčių sistema šalyje padeda surinkti pajamas į valstybės ir savivaldybių biudžetus. Praktikoje pasitaiko atvejų, kada verslo subjektams mokesčiai atrodo per dideli ir bandant išvengti jų naštos prasideda šešėlinės ekonomikos vystymasis. Šešėlinės ekonomikos pasekmė – surenkama per mažai pajamų į valstybės biudžetą ir kyla grėsmė susidaryti valstybės skolai. Tokia šalies padėtis nėra patraukli investuotojams, nes ji nėra ekonomiškai stabili.

Atlikus tyrimus, skirtus įvertinti mokesčių įtaką tiesioginėms užsienio investicijoms, galima pastebėti jog šių dviejų veiksnių tarpusavio ryšys egzistuoja. Reikia nepamiršti, kad esant skirtingoms tyrimų metodikoms ir skirtingam duomenų agregavimo laipsniui, – gaunami rezultatai nėra identiški, tačiau bendra išvada tokia pati – mokesčiai ir investicijos yra tiesiogiai priklausomi dydžiai, kurie daro įtaką ekonomikos plėtrai. Šalies mokesčių sistemos tobulinimas ir kuriama patraukli verslo aplinka gali padidinti tiesioginius užsienio investicijų srautus šalyje.

Pagrindinė problema, kuriai skiriamas visas šis darbas, Lietuvos mokesčių sistemos trūkumai, kurie neigiamai veikia tiesioginių užsienio investicijų srautus ir sumažina galimybę sparčiau vystytis ekonomikai.

Baigiamojo darbo objektas – tiesioginės užsienio investicijos ir įmonių mokami mokesčiai Lietuvoje.

Baigiamojo darbo tikslas – atlikti investicinės aplinkos analizę ir įvertinti mokesčių įtaką tiesioginėms užsienio investicijoms Lietuvoje.

Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

 • išanalizuoti tiesiogines užsienio investicijas ir jų aplinką lemiančius veiksnius;
 • išnagrinėti mokesčius ir jų įtaką verslo subjektų veiklai;
 • išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų dinamiką ir pasiskirstymą Lietuvoje;
 • išanalizuoti įmonių mokamų mokesčių dinamiką ir pasiskirstymą;
 • įvertinti nefinansinių įmonių mokamų mokesčių ir gaunamų pajamų priklausomybę nuo tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje;
 • pateikti tiesioginių užsienio investicijų, nefinansinių įmonių mokamų mokesčių bei gaunamų pajamų prognozę.

Darbe taikomi tyrimo metodai: mokslinės literatūros studijos ir analizė; statistinių duomenų analizė; grafinis duomenų vaizdavimas; koreliacinė ir regresinė analizė; prognozavimo modelių pritaikymas.

Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje apibrėžiamos investicijos, jų poveikis ekonomikai, investicinę aplinką lemiantys veiksniai ir kita neatsiejama darbo temos dalis – mokesčiai, jų optimizavimas, apmokestinimo principai ir įtaka verslo subjektams. Antroje dalyje pateikta tyrimo metodika bei statistinė tiesioginių užsienio investicijų, įmonių mokamų mokesčių bei gaunamų pajamų dinamikos ir struktūros analizė. Trečioji dalyje įvertinti tiesioginių užsienio investicijų, nefinansinių įmonių mokamų mokesčių ir gaunamų pajamų sąryšiai bei atliktos prognozės.

Remiantis teorine medžiaga, sukaupta patirtimi ir atliktų tyrimų duomenimis, suformuluotos apibendrinamosios išvados ir teikiami siūlymai padidinti tiesioginių užsienio investuotojų srautus Lietuvoje.

Praktinė baigiamojo darbo reikšmė. Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų aplinką lemiantys veiksniai bei mokesčių įtaka verslo subjektų veiklai. Pateikta tiesioginių užsienio investicijų ir įmonių mokamų mokesčių analizė, kuri padeda nustatyti jų sąryšį bei reikšmę. Atlikto tyrimo išvados leidžia numatyti tiesioginių užsienio investuotojų ir įmonių sumokamų mokesčių srautus Lietuvoje ir veiksnius dėl kokios priežasties kinta šie dydžiai.


Turinys

 • ĮVADAS11
 • 1. INVESTICINĖS APLINKOS IR MOKESČIŲ TEORINIAI ASPEKTAI13
 • 1.1. Investicijų samprata ir jų bruožai13
 • 1.2. Investicijų klasifikacija15
 • 1.2.1. Tiesioginių užsienio investicijų samprata, rūšys, formos ir strategijos17
 • 1.2.2. Tiesioginių užsienio investicijų aplinką lemiantys veiksniai Lietuvoje21
 • 1.2.3. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis vietinės ekonomikos plėtrai24
 • 1.3. Mokesčių samprata, elementai ir funkcijos26
 • 1.4. Mokesčių klasifikacija29
 • 1.5. Apmokestinimo principai ir mokesčių optimizavimas31
 • 1.6. Lietuvos mokesčių sistemos įtaka verslo subjektų veiklai35
 • 1.7. Mokesčių įtakos tiesioginėms užsienio investicijoms tyrimo metodai37
 • 2. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ IR ĮMONIŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ ANALIZĖ41
 • 2.1. Tyrimo metodika41
 • 2.2. Tiesioginių užsienio investicijų dinamikos ir struktūros analizė43
 • 2.3. Įmonių sumokėtų mokesčių dinamikos ir struktūros analizė51
 • 2.4. Nefinansinių įmonių gaunamų pajamų dinamikos ir struktūros analizė57
 • 3. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ IR NEFINANSINIŲ ĮMONIŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ BEI SURENKMAŲ PAJAMŲ ĮVERTINIMAS59
 • 3.1. Tiesioginių užsienio investicijų ir nefinansinių įmonių mokamų mokesčių bei gaunamų pajamų sąryšio vertinimas59
 • 3.2. Tiesioginių užsienio investicijų ir nefinansinių įmonių mokamų pridėtinės vertės, akcizų bei pelno mokesčių sąryšių vertinimas64
 • 3.3. Tiesioginių užsienio investicijų ir nefinansinių įmonių mokamų mokesčių bei gaunamų pajamų prognozė69
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI76
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS78
 • PRIEDAI85

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€15.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
106 psl.

Susiję darbai

Lietuvos mokesčių sistema

Ekonomika Referatas 2010 m. elenutea
Šiame referate bus aptarti šie dalykai: • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema; • Gyventojų pajamų mokestis; • Pelno mokestis; • Pridėtinės vertės mokestis; •...

Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. wanillius
Prekyba per ofšorinius centrus pasaulio ekonomikoje pasiekė didžiulį mastą. Daugelyje pasaulio valstybių vienas iš svarbiausių ekonominį saugumą užtikrinančių uždavinių – tai aiški investuojamų...