Transporto konkurencinių pozicijų stiprinimas tarptautinėje rinkoje

42 psl. / 9394 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Temos aktualumas. Norint sėkmingai vykdyti veiklą, įmonėms, nuolat besiplečiant paslaugų rinkai, svarbu įvertinti konkurencinę aplinką – neatsilikti nuo konkurentų ar būti priekyje jų. Tačiau sudominti ir išlaikyti klientą gali tik įmonės, galinčios ir turinčios paslaugą, konkurencingai pranašesnę už kitų įmonių siūlomą. Nagrinėjant paslaugų konkurenciją, D. Klimašauskienė pastebi, kad „...konkurencija yra tokia rinkos aplinka, kai rinkoje (šakoje) yra labai daug tos pačios prekės pardavėjų, kurių sprendimai dėl gamybos apimties negali paveikti rinkos kainos.“ Dinamiškoje verslo aplinkoje būtina identifikuoti aplinkos veiksnius lemiančius įmonės veiklą ir veiklos rezultatus.

Įvertinus besiplečiančio logistikos verslo bei siūlomų paslaugų populiarinimo aspektus, akivaizdu, kad konkurencijos reikšmės nagrinėjimas tokias paslaugas teikiančioje įmonėje yra aktualus. Konkurentų stebėjimas bei jų analizavimas yra svarbi įmonės veiklos dalis. Konkurencinės aplinkos analizė logistikos organizacijoje svarbi ne tik atsižvelgiant į realijas, bet ir todėl, kad joje panašaus pobūdžio klausimas nebuvo iki šiol tirtas. Reziumuojant galima teigti, jog šis tyrimas logistikos sferoje padės atskleisti tobulintinas sritis bei imtis priemonių gerinant kokybę išlikti konkurencinėje rinkoje ir plėtoti įmonės paslaugų ratą, pritraukiant paslaugų vartotojus rinktis būtent šią įmonę.

Darbo objektas. Paslaugų konkurencinių pozicijų stiprinimo aspektai UAB „SM LOGISTIC“.

Darbo tikslas. Nustatyti UAB „SM LOGISTIC“ transporto paslaugų konkurencinių pozicijų stiprinimo priemones, įvertinant rinkos aplinkos kriterijus.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti lietuvių ir užsienio autorių mokslinę literatūrą konkurencijos aspektais;
 2. Pateikti UAB „SM LOGISTIC“ charakteristiką;
 3. Įvertinti UAB „SM LOGISTIC“ konkurencines pozicijas, remiantis klientų nuomonėmis;
 4. Parengti įmonės paslaugų konkurencinių pranašumų stiprinimo planą transporto rinkoje.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė ir jos apibendrinimas.
 • Anketinė vartotojų apklausa, statistinis duomenų apdorojimo metodas, sisteminimas bei apdorojimas grafiškai.
 • Tiriamajai darbo daliai atlikti naudojamas kokybinis tyrimo metodas.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. KONKURENCIJOS IR KONKURENCINGUMO MODELIŲ TEORINĖ ANALIZĖ
 • 5
 • 1.1. Konkurencijos samprata transporto rinkoje5
 • 1.2. Konkurenciją ribojantys veiksniai7
 • 1.2.1. Draudžiami susitarimai7
 • 1.2.2. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi8
 • 1.2.3. Koncentracijos kontrolė9
 • 1.3. Konkurencingumo modeliai10
 • 1.3.1. M. Porterio penkių jėgų modelis10
 • 1.3.2. PwC (Price Waterhouse Coopers) pramonės struktūros konkurencijos tyrimo modelis13
 • 1.3.3. Devynių veiksnių modelis14
 • 2. UAB „SM LOGISTIC“ KONKURENCINGUMO TYRIMAS16
 • 2.1. UAB „SM LOGISTIC“ charakteristika16
 • 2.2. Tyrimo metodika ir organizavimas17
 • 2.3. UAB „SM LOGISTIC“ konkurencinės pozicijos transporto rinkoje tyrimo duomenų analizė18
 • 3. UAB „SM LOGISTIC“ PASLAUGŲ KONKURENCINIŲ POZICIJŲ STIPRINIMO PLANAS29
 • IŠVADOS34
 • LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI36
 • SANTRAUKA38
 • SUMMARY39
 • PRIEDAI40

Reziumė

Autorius
eglu567
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Krovinių gabenimo oro transportu analizė

Logistika Referatas 2015 m. edvinculis
Logistika- viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprus vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Logistikos...