Socialiniai mokslai / Edukologija

Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvoje šiuo metu vyksta esminiai socialinės ir kultūrinės raidos procesai, o pasaulio pažangiosios visuomenės dalis plėtoja nuolatinio mokymosi idėją. Vis garsiau yra deklaruotina nuostata, kad žmonės visą gyvenimą turi mokytis.

               Vienas iš pagrindinių Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos uždavinių garantuoti, kad švietimo ir  profesinio mokymo sistemos būtų prieinamos visiems.

Ši nuostata taikoma ir neįgaliesiems, kurie pasak M. Teresevičienės, G. Gedvilienės, V. Zuzevičiutės (2006), I. Ivanauskaitės (2006) priskiriami vadinamoms rizikos grupėms ir kurių galimybės aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime anot V.Stommienės (2003) yra ribotos. Jie priklauso grupei, kurių situaciją reikia gerinti ir tokiu būdu užtikrinti jiems galimybę įgyti išsilavinimą, profesiją bei darbą. V. Stommienė (2003) pažymi, kad suaugusiųjų švietimas yra vienas iš galimų būdų, integruojant žmones turinčius negalią į visuomenę. Juo labiau, kad statistinė analizė rodo, kad asmenų, kurie pirmą kartą pripažįstami invalidais, skaičius kasmet didėja.

Statistikos departamento duomenimis (http://www.stat.gov.lt/pages/view/?id=1693 (žiūr. 2008 03.27)). Lietuvoje yra 250306 žmonių, turinčių psichinių, fizinių ir sensomotorikos sutrikimų. Žmoniškųjų išteklių plėtros programoje 2007-2013 m. (2006) pateiktais duomenimis, apytiksliai šalyje 2005 metais gyveno per 70 tūkst. judėjimo, 28 tūkst. psichikos, 15 tūkst. regos, 5 tūkst. klausos, 95 tūks. vidaus organų ir kitas negalias turinčių asmenų. Net apie 80% iš jų turi antros arba trečios grupės invalidumą.

Požiūris į neįgalumą turinčius žmonės ir jų problemų sprendimas priklauso nuo kiekvienos šalies materialinių galimybių, tradicijų, bendrojo kultūros lygio. Daugelį metų mūsų visuomenėje problema, susijusi su neįgalumu, tarsi neegzistavo. J. Ruškaus (2002) teigimu Lietuvoje į neįgaliuosius vyravo klinikinis- korekcinis požiūris, kuriam buvo būdingas neįgalumo akcentavimas bei išskyrimas. J. Pivorienė (2003) taip pat pažymi požiūrį į neįgalius asmenis, kuris rėmėsi Parson (1951) „ligos modeliu“, kur neįgalumas įvardijamas kaip „nukrypimas nuo normų“. Apie negalios žmonės Lietuvoje prabilta tik prieš dešimtmetį. Besikeičiančios socialinės ir ekonominės sąlygos smarkiai įtakojo neįgaliųjų vietą visuomenėje, kas pasak J. Ruškaus (2002) leido į negalios žmonės pažvelgti kitu požiūriu – socialiniu interakciniu požiūriu, kuris akcentuoja neįgalių žmonių adaptaciją ir integraciją į visuomenę, o ne izoliavimą. Šis požiūris pačią negalią apibrėžia kaip tam tikrą situaciją, kuri turi būti vertinama kaip „sąveika tarp individualių sutrikimų, veiklos apribojimų bei aplinkos kokybės“. (J. Ruškus, 2002, 110). J. Pivorienė (2003) pažymi, kad šis požiūris grindžiamas socialinės ekologijos teorija, kurioje pasak Rosenbergo ir Barkerio dominuoja principai apie asmens augimą, vystimąsi ir tobulėjimą bei atitinkamas sąlygas tam pasireikšti.

Įsigaliojus naujam „Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui“ (2005) Lietuvoje pradėta formuoti nauja neįgalumo samprata, grindžiamą lygių galimybių suteikimu neįgaliam asmeniui dalyvauti kuriant pilietinę žiniomis grįstą visuomenę. Menkas išsilavinimas riboja dalyvavimą visuomenės gyvenime bei didina socialinę atskirtį. Pasak R. Laužacko, V. Tūtlio, Kučingytės, Rakučio (2003) socialinė švietimo paskirtis mažinti socialinę atskirtį, gerinant įvairių lygmenų švietimo prieinamumą bei sudarant mokymosi visą gyvenimą galimybes, ir tuo būdu padėti integruotis į visuomenę, veiklos pasaulį. Nors Švietimo įstatymas bei Specialiojo ugdymo įstatymas (1998) suteikia teisę neįgaliesiems įgyti išsilavinimą, profesiją bei dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, tačiau Žmoniškųjų išteklių plėtros programoje 2007-2013 m. (2006) nurodoma, kad suaugusių mokymo įstaigose, žmonių, turinčių fizinę negalią mokosi labai mažai. Lietuvoje yra tik nedidelis skaičius mokyklų, kuriose mokosi negalią turintys žmonės. Dėl šios priežasties dabartiniu metu didelis dėmesys skiriamas neįgaliųjų mokymo prieinamumo galimybėms tirti, kuris akcentuojamas kaip viena iš pagrindinių neįgaliųjų integracijos sąlygų.

Naujumas: kol kas neanalizuotas mokymosi prieinamumas neįgaliems asmenims, gyvenantiems Jurbarko mieste ir rajone, švietimo teikiamų paslaugų vertinimas pačių neįgaliųjų požiūriu.

Problema - Dėl netinkamai pritaikytos fizinės ir informacinės aplinkos, mokymosi medžiagos ir profesinio mokymo įstaigų (profesinio mokymo) stygiaus, psichologinio barjero tarp negalią turinčių žmonių ir sveikųjų neįgaliems asmenims yra nepakankamai užtikrinamas mokymosi prieinamumas.

Tyrimo objektas - Fizine negalę turinčių asmenų mokymosi prieinamumas.

Tyrimo tikslas: Nustatyti veiksnius, įtakojančius fizinę negalią turinčių asmenų mokymosi prieinamumą

Uždaviniai:

1. Apibrėžti fizinę negalią turinčių asmenų mokymosi prieinamumo sampratą, bei aplinkos veiksnius, užtikrinančius jų mokymosi prieinamumą

2. Apibūdinti fizinę negalią turinčių asmenų mokymosi prieinamumo ypatumus.

3. Nustatyti fizinę negalią turinčių asmenų mokymosi prieinamumo problematiką Jurbarko rajone.

Tyrimo klausimas – Ar pakankamas švietimo paslaugų prieinamumas Jurbarko rajone gyvenantiems neįgaliesiems su fizine negalia?

Siekiant atsakyti į tyrimo klausimą: Ar pakankamas švietimo paslaugų prieinamumas Jurbarko rajone gyvenantiems neįgaliesiems su fizine ir sensorine negalią, atliktas kiekybinis (aprašomasis) tyrimas. Respondentai atrinkti tikslinės netikimybinės atrankos būdu. Apklausoje dalyvavo 79 žmonės, turintys fizinę negalią ir gyvenantys N. rajone.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10760 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS …………………………………………… ……… …5
 • NAUDOTOS SĄVOKOS7
 • 1. MOKYMOSI PRIEINAMUMO SAMPRATA BEI APLINKOS VEIKSNIAI UŽTIKRINANTYS ASMENŲ SU FIZINE NEGALIA MOKYMOSI PRIEINAMUMĄ8
 • 1.1. Mokymosi prieinamumo samprata8
 • 1.2. Teisinis mokymosi prieinamumo aspektas10
 • 1.2.1. Europos Sąjungos dokumentai įtakoję neįgaliųjų mokymosi prieinamumo pažangą Lietuvoje10
 • 1.2.2. Teisiniai dokumentai, įtakojantys asmenų su fizine negalia mokymosi prieinamumą12
 • 1.3. Neįgaliųjų mokymosi prieinamumo elgesio ypatumai14
 • 1.4. Neįgaliųjų mokymosi prieinamumo viešosios aplinkos pritaikymo ypatumai16
 • 1.4.1. Fizinės aplinkos pritaikymas16
 • 1.4.2.Informacinės aplinkos pritaikymas17
 • 1.5. Profesinio mokymosi prieinamumo aspektas19
 • 2. NEĮGALIŲJŲ MOKYMOSI PRIEINAMUMAS N. MIESTE IR RAJONE21
 • 2.1.Tyrimo metodologija21
 • 2.2. Mokymosi prieinamumas N. rajone asmenų su fizine negalia požiūriu23
 • 2.2.1.Tiriamųjų demografinė charakteristika23
 • 2.2.2. Mokymosi prieinamumo neįgaliesiems poreikis26
 • 2.2.3. Mokymosi prieinamumo vertinimas neįgaliųjų požiūriu32
 • IŠVADOS35
 • NAUDOTA LITERATŪRA37
 • PRIEDAI39

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Proto negalią turinčių asmenų teisės
Rašinys Proto negalią turinčių asmenų teisės

     Savo darbe kalbėsiu apie proto negalią turinčius asmenis. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas [...]

Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką
Kursinis darbas Moterų, turinčių fizinę judėjimo negalią, integracija į darbo rinką

Neįgalūs asmenys daugelyje šalių pripažįstami kaip mažiausiai sėkmingai į darbo rinką integruojama grupė.  Tačiau kiekvienam [...]

Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią
Referatas Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią

Temos aktualumas. Šeimų patiriami išgyvenimai auginant vaikus, turinčius fizinę negalią, tampa vis reikšmingesnis ir yra [...]

Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu
Diplominis darbas Priklausomybę nuo narkotikų vartojimo turinčių asmenų patirtis psichosocialiniu aspektu

Pastaruoju metu visuomenėje itin daug kalbama apie narkomaniją, prevencijos programas, bei apie jaunimą, kuris vis [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią
Prezentacija Ergoterapija su suaugusiais žmonėmis turinčiais fizinę negalią

Ergoterapija - tai metodas, kaip asmuo gydomas darbine veikla, asmens dėmesys koncentruojamas į darbo rezultatus [...]

Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims
Prezentacija Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims

Pasak R. Brijūnaitės (2007), proto negalę turintiems asmenims tinka šie dailės terapijos užsiėmimai: •Mandala. Pirmųjų užsiėmimų [...]

Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose
Referatas Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose

Mūsų mokyklose, kur vyrauja mokomosios medžiagos įsiminimas ir atgaminimas, o ne mąstymas, problemų sprendimas, toks [...]

Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos
Referatas Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos

Bendrojo išsilavinimo standartuose (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai,2003) sakoma, kad pagrindinis [...]

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Žmonių, turinčių proto negalią, tarpusavio ryšių aktualizavimas
Referatas Žmonių, turinčių proto negalią, tarpusavio ryšių aktualizavimas

Mūsų pasirinkta grupė- proto negalią turintys žmonės. Lietuvoje “neįgalumas” apibrėžiamas, kaip kompetentingų įstaigų nustatyta asmens [...]

Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką
Kursinis darbas Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką

Darbo aktualumas. Kaip teigia Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis (2008), negalią turinčiam žmogui galimybė [...]

Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai
Referatas Vaikų, turinčių įvairias negales, psichologiniai ypatumai

                      Pasireiškia vaiko negrįžtamu pažintinės veiklos (ypač mąstymo proceso) pažeidimu, valios, emocijų neišsivystymu. Tai sukelia [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.