Tarptautinės privatinės teisės konspektas

21 psl. / 9583 žod.
Sudaryta pagal Vilniaus universiteto Privatinės teisės katedros tvirtinamą programą, ruošiantis 4 kurso egzaminui.

Ištrauka

 1. Bendrosios TPT nuostatos
 1. TPT samprata

TPT yra (nacionalinės) privatinės teisės dalis, reguliuojanti privatinius teisinius santykius, kai šie peržengia vienos v-bės teisės sistemos ribas, t.y. tais atvejais, kai teisiniam santykiui yra būdingas tarptautinis elementas dėl ko kyla vidaus privatinės ir užsienio teisės sistemų kolizija.

 1. TPT vieta teisės sistemoje

Kiekviena v-bė turi savo TPT, savaip reguliuojančią užsienio (tarptautinį) elementą turinčius santykius. Tai, kad dėl vienodinimo kai kurie TPT šaltiniai yra ne vidaus, o TT aktai, nekeičia jos esmės – ji išlieka vidaus (nacionalinės), o ne TVT dalis.

Tarptautinį elementą lemia:

 • - santykio sub. (skirtingų v-bių fiziniai ar juridiniai asm.),
 • - santykio ob. (ob. g.b. užsienio v-bėje esantis turtas ir pan.),
 • - juridinis faktas, dėl kurio atsirado, pasikeitė ar pasibaigė tas teisinis santykis, įvykęs užsienio v-bėje (pvz., testamento sudarymas ir mirtis užsienio v-bėje),
 • - būtinybė nustatyti asmens nacionalinę priklausomybę siekiant išsiaiškinti jo teisnumą ir veiksnumą (pvz., Vokietijoje gyvenantis Turkijos pilietis nori susituokti su Lietuvos piliete Lietuvoje),
 • - aplinkybė, kad kai kurie proceso veiksmai t.b. atlikti užsienio v-bėje, nors c.b. nagrinėjama Lietuvos teisme,
 • - užsienio v-bėje priimtų teismo ar arbitražo spr. vykdymas Lietuvoje.

Tarptaut. elementas nepakeičia teisinio santykio esmės, jis ir toliau lieka atitinkamai civilinis, šeimos, darbo ar kt. privatinės teisės regl. santykis. Tačiau jis įpareigoja nustatyti, ar jį turi reguliuoti vienos ar daugiau v-bių vidaus teisė, o jeigu vienos, tai kurios būtent.

 1. TPT apimtis (reguliavimo dalykas)

Žodis tarptautinė reiškia ne šaltinį, o teisinio reguliavimo dalyką. Žodis privatinė taip pat pabrėžia jos teisinę prigimtį ir reguliavimo dalyką – jos normos reguliuoja ne v-bių tarpusavio santykius, o privačių asmenų, arba kurių bent vienas subjektas yra privatus asmuo.

Turinys

 • 1. Bendrosios TPT nuostatos
 • a. TPT samprata
 • b. TPT vieta teisės sistemoje
 • c. TPT apimtis (reguliavimo dalykas)
 • d. TPT reguliavimo metodai
 • e. TPT sistema
 • f. TPT ir TVT santykis
 • g. Pagrindinės TPT tendencijos
 • 2. TPT istorinės raidos bruožai
 • 3. TPT šaltiniai ir vienodinimas
 • a. TPT šaltinių bendra charakteristika
 • b. Tarptautinės sutartys
 • c. Doktrina ir papročiai
 • d. Tarptautinės privatinės teisės vienodinimas: samprata, formos, privalumai ir trūkumai
 • e. Europos Sąjungos kompetencijos tarptautinės privatinės teisės srityje ir tarptautinės privatinės teisės vienodinimas Europos Sąjungoje
 • 4. Užsienio teisė
 • a. Užsienio teisės samprata
 • b. Užsienio teisės turinio nustatymas
 • c. Atsisakymas taikyti užsienio teisę
 • 5. Kolizinės normos
 • a. Teisės normų kolizijų priežastys ir samprata
 • b. Kolizinės normos samprata ir struktūra
 • c. Kolizinių normų rūšys
 • d. Kolizijų sprendimo principai
 • 6. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas
 • a. Kolizinių normų aiškinimo ir taikymo ypatumų bendra charakteristika
 • b. Kvalifikavimas
 • c. Šalutinė problema
 • d. Išskaidymas
 • e. Grąžinimas
 • 7. Asmenų teisinis statusas tarptautinėje privatinėje teisėje
 • a. Fiziniai asmenys
 • b. Juridiniai asmenys
 • c. Valstybė
 • 8. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė
 • a. Šalių valios autonomijos principo samprata, turinys ir ribos
 • b. Šalių valio autonomijos principo įtvirtinimas CK, ES teisės aktuose ir TS
 • c. 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės bendra charakteristika
 • d. Roma I reglamento priėmimą sąlygoję veiksniai
 • e. Roma I reglamento taikymo sritis ir apimtis, santykis su kitais ES teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis
 • f. Roma I reglamente įtvirtintų teisės normų, nustatančių sutartinėms prievolėms taikytiną teisę, bendra charakteristika
 • g. Teisė, taikytina sutartims, nesant šalių susitarimo dėl taikytinos teisės
 • h. Sandorio formai taikytina teisė
 • i. Atskirtiems sandoriams taikytina teisė: vartojimo sutartims, dovanojimo sutartims, įgaliojimams, arbitražiniams susitarimams
 • 9. Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė
 • a. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė pagal CK nuostatas
 • b. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė pagal Lietuvos Respublikos dvišales tesinės pagalbos sutartis
 • c. Roma II reglamento taikymo sritis ir apimtis, santykis su kitais ES teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis
 • d. Roma II reglamento normos, nustatančios deliktinėms prievolėms taikytiną teisę
 • e. Roma II reglamento normos, nustatančios taikytiną teisę kitoms nesutartinėms prievolėms
 • 10. Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių
 • a. Konvencijos taikymo sritis
 • b. Išlygos ir Lietuvos Respublikos dalyvavimo konvencijoje ypatumai
 • c. Konvencijos aiškinimas
 • d. Sutarties sudarymas
 • e. Pirkėjo teisės ir pareigos
 • f. Pardavėjo teisės ir pareigos
 • g. Lietuvos teismų praktika, taikant ir aiškinant konvenciją
 • 11. Daiktinėms teisėms taikytina teisė
 • a. Teisė, taikytina nuosavybės teisei ir kitoms daiktinėms teisėms į nekilnojamąjį daiktą
 • b. Teisė, taikytina kilnojamiesiems daiktams
 • 12. Šeimos teisiniams santykiams taikytina teisė
 • a. Santuokos sudarymui, galiojimui ir nutraukimui taikytina teisė
 • b. Sutuoktinių asmeniniams neturtiniams ir turtiniams tarpusavio santykiams taikytina teisė
 • c. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiams taikytina teisė
 • d. Įvaikinimui, globai ir rūpybai taikytina teisė
 • e. Šeimos teisiniams santykiams taikytinos teisės vienodinimas ES
 • 13. Paveldėjimo santykiams taikytina teisė
 • a. Veiksnumas pagal testamentą ir testamento formai taikytina teisė
 • b. Kolizinės normos, taikomos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto paveldėjimui
 • c. Paveldėjimo santykiams taikytinos teisės vienodinimas ES

Reziumė

Autorius
aleksandra
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.69
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 17, 2015
Apimtis
21 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Tarptautinės verslo teisės konspektas

Teisė Konspektas ziogas
Labai išsamus tarptautinės verslo teisės konspektas, paremtas klausimo - atsakymo principu. Klausimų pavyzdžiai: Kaip nustatomas užsienio juridinių asmenų civilinis teisnumas? Ar gali būti...

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Teisė Prezentacija tigerlillish
Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema, jos vieta teisės sistemoje. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių...

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

Teisė Tyrimas 2016 m. yvonna
Tarptautinės privatinės teisės uždavinys nr 9 ir jo sprendimas! 1. Kokios valstybės teisė ir kokios valstybės teismas kompetentingas nagrinėti ginčą dėl skolos priteisimo...

Tarptautinės teisės konspektas

Teisė Konspektas ingrida123
TARPTAUTINĖS TEISĖS PRIGIMTIS Teisė egzistuoja tik visuomenėje ir negali būti visuomenės be teisinių normų, reguliuojančių jos narių tarpusavio santykius. Tarptautiniuose santykiuose...