Civilinio proceso konspektas

164 psl. / 82000 žod.

Ištrauka

Teisės į teisminę gynybą turinys labai platus. Ji įtvirtinta tiek nacionaliniuose tiek tarptautiniuose teisės aktuose.

Konstitucijos 30 str. įtvirtinta konstitucinė teisė į teisminę gynybą – tai asmens teisinio statuso, teisnumo sudedamoji dalis, materialiąja teisine prasme reiškianti teisę į ieškinio patenkinimą, procesine – teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, nors bylą išnagrinėjus iš esmės gali paaiškėti, kad teisė nepažeista.

Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems. Teisingumą vykdo teismas (bendros komtetencijos ir administraciniai; Europos Žmogaus Teisių Teismas).

Bendruosius bruožus, principus nustato Konstitucija ir (detalizuoja) Teismų įstatymas (teisingumą vykdo teismas; teisėjai yra nepriklausomi; visi piliečiai turi teisę į teisminę gynybą ir t.t.). Bylas civilinio proceso tvarka nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai (vadovėlis nagrinėja jų struktūrą ir t.t., visa tai žinoma J )

Yra ir teismams nepriskirtinų bylų – nenagrinėja dėl iškeldinimo iš gresiančių sugriūti gyvenamųjų patalpų ir iš viešbučių (iškeldinama remiantis prokuroro sankcija). Bylas, kylančias iš administracinių teisinių santykių ir konkurencijos bylas nagrinėja administraciniai teismai pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą. Žmogaus teises ir laisves gina baudžiamieji įstatymai. Baudžiamojoje byloje gali būti pareikštas ir civilinis ieškinys, jis įrodinėjamas pagal BPK nuostatas, jį padavęs ieškovas atleidžiamas nuo žyminio mokesčio.

Konstitucinė asmens teisė į teisminę gynybą apima ir jo teisę skųsti teismo sprendimą aukštesniajai teismo instancijai. Galima kreiptis ir į tarptautines institucijas (turi būti ratifikuotos sutartys. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją Lietuva ratifikavo 1995m.). Į Europos Žmogaus Teisių Teismą asmuo gali kreiptis teikdamas peticiją, dėl konvencijos pažeidimo. Peticijos priimtinumo sąlygas įtvirtina 35 Konvencijos straipsnis:

 • Teismas gali priimti nagrinėti bylą tik poto, kai buvo panaudotos visos valstybės vidaus teisinės gynybos priemonės ir ne vėliau kaip per 6 mėn. Nuo galutinio sprendimo priėmimo pačioje valstybėje.
 • Teismas nepriima nagrinėti peticijos jei ši yra:
 • Anoniminė
 • Pagal esmę tokia pati kokią nagrinėjo teismas ir peticijoje nėra jokių reikšmingų bylai jaunų duomenų
 • Jeigu peticija nesuderinama su Konvencijos nuostatomis
 • Jeigu peticija nepriimtina pagal šų straipsnį.

Asmens teises ir laisves gina įvairių teisės šakų normos.


Turinys

 • I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas4
 • 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos4
 • 1.2. Teisė į teisminę gynybą – viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į gynybą LR Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose.5
 • 1.3. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. CP ryšys su materialiosiomis teisės šakomis6
 • 1.4. CPT funkcijos ir uždaviniai, tikslai6
 • 1.5. CPT dalykas ir metodas. CPT sąvoka ir sistema.6
 • 1.6. CP modeliai ir jų esmė7
 • 1.7. CPT raida Lietuvoje7
 • 1.8. CP modelis Lietuvos CPT7
 • 1.9. CP samprata ir esmė, skirtumas nuo CPT8
 • 1.10. CP teisenos8
 • 1.11. CP stadijos8
 • 1.12. Tarptautinio CP sąvoka ir reguliavimo sritis9
 • 1.13. CPT mokslas. CPT mokymo disciplina.9
 • 1.14. Šiuolaikinės CPT raidos tendencijos9
 • II tema. Civilinio proceso teisės šaltiniai9
 • 2.1. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata9
 • 2.2. Teisės šaltinių klasifikacija.9
 • 2.2.1. Tiesioginiai TŠ :10
 • 2.2.2. Netiesioginiai (antriniai) šaltiniai12
 • 2.3. Civilinio proceso teisės vienodinimas.13
 • 2.4. Tarptautinio CPT šaltiniai:13
 • 2.5. CPT normos ir jų ypatumai:14
 • 2.6. CP TN galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims.14
 • 2.6.1. Laiko atžvilgiu:14
 • 2.6.2. Galiojimas teritorijoje:14
 • 2.6.3. Galiojimas asmenims:14
 • 2.7. Įstatymo ir teisės analogija CP.15
 • III tema. Civilinio proceso teisės principai15
 • 3.1. Civilinio proceso teisės principų samprata. Civilinio proceso teisės principų reikšmė15
 • 3.2. Civilinio proceso teisės principų sistema ir tarpusavio ryšys15
 • 3.3 Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas16
 • 3.4. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys16
 • 3.4.1. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas16
 • 3.4.2. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas17
 • 3.4.3 Teisės į teisingą (sąžiningą, tinkamą) teismo procesą18
 • 3.4.4 Teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas18
 • 3.4.5 Teismo proceso viešumo principas19
 • 3.4.6. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas19
 • 3.4.7. Teismo proceso kalbos principas20
 • 3.4.8. Žodiškumo principas20
 • 3.4.9. betarpiškumo principas20
 • 3.4.10. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principas21
 • 3.4.11. Rungimosi principas21
 • 3.4.12. Dispozityvumo principas23
 • 3.4.13. Teismo sprendimo priėmimo slaptumo principas24
 • 3.4.14. Teisės būti išklausytam principas24
 • 3.4.15. Teisėjo vadovavimo procesui principas25
 • 3.4.16. Laisvo įrodymų vertinimo principas25
 • 3.4.17. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas25
 • 3.4.18. Proceso koncentracijos (operatyvumo) principas26
 • 3.4.19. Proceso ekonomiškumo principas27
 • 3.4.20. Kooperacijos principas27
 • 3.4.21. Teismo sprendimo privalumumo principas28
 • 3.4.22. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (vgtp) principas28
 • 3.4.23. Teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais principas28
 • IV tema. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai29
 • 4.1. Civilinių procesinių teisinių santykių (CPTS) samprata ir bruožai. Civilinių procesinių ir materialiųjų teisinių santykių sąveika29
 • 4.2. CPTS atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai29
 • 4.3. CPTS elementai29
 • 4.4. CPTS subjektai, ju klasifikavimas.29
 • 4.5. Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai.29
 • 4.6. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas30
 • 4.7. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai30
 • 4.7.1. Fiziniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai30
 • 4.7.2. Juridiniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai31
 • 4.7.3. Valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektas32
 • 4.8. Teismas - privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas32
 • 4.8.1.Teismo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje32
 • 4.8.2. Teismų ir teisėjų atsakomybė33
 • 4.8.3. Teismo vaidmuo civiliniame procese34
 • 4.8.4. Teismo išaiškinimo pareiga35
 • 4.8.5. Teismo sudėtis36
 • 4.8.6. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka36
 • 4.8.7. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą37
 • V tema. Civilinio proceso šalys37
 • 5.1. Civilinio proceso šalių samprata. Ieškovas ir atsakovas. Šalis materialiąja ir procesine teisine prasme.37
 • 5.2. Šalių esminiai bruožai . Šalių procesinės teisės ir pareigos38
 • 5.3. Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu38
 • 5.4. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama39
 • 5.5. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Privalomasis ir fakultatyvinis bendrininkavimas40
 • 5.6. Procesinis teisių perėmimas41
 • VI tema. Tretieji asmenys civiliniame procese42
 • 6.1. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė42
 • 6.2. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus; jų skirtumai nuo ieškovo43
 • 6.3. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Jų skirtumas nuo bendrininkų ir nuo netinkamos šalies44
 • 6.4. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos45
 • VII tema. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese46
 • 7.1. Prokuroro, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei fizinių asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai, tikslas ir formos, procesinės teisės ir pareigos46
 • 7.2. Prokuroro (P) dalyvavimas civiliniame procese.47
 • 7.3. Valstybės ar savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimas civiliniame procese.47
 • 7.4. Valstybės ir savivaldybių institucijų įtraukimas arba jų įstojimas į procesą duoti išvadą byloje.48
 • 7.5. Grupės ieškinys.48
 • 8 TEMA. ATSTOVAVIMAS CIVILINIAME PROCESE.48
 • 8.1. Atstovavimo CP samprata. Atstovavimo CP skirtumai nuo atstovavimo materialinėje teisėje.48
 • 8.2. Atstovavimo CP tikslas ir rūšys. Atstovavimas pagal įstatymą ir pagal susitarimą.48
 • 8.3. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme.50
 • 8.4. Atstovo teisme procesinė padėtis, įgaliojimai ir jų įforminimas.50
 • 8.5. ADVOKATO TEISINĖ PADĖTIS CIVILINIAME PROCESE52
 • 8.6. Kuratorius civiliniame procese53
 • 9 TEMA. Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas54
 • 9.2. Civilinių bylų priskyrimo teismams samprata ir principai54
 • 9.3 Teisme nagrinėtinos bylos. Teismo ir kitų ginčus dėl teisės sprendžiančių institucijų kompetencijos atribojimas56
 • 9.4 Civilinių bylų teismingumo samprata ir rūšys56
 • 9.4.1. Rūšinis (dalykinis) teismingumas57
 • 9.4.2. Teritorinis teismingumas ir jo rūšys: bendrasis, alternatyvusis, išimtinis, sutartinis, kelių susijungusių bylų teismingumas58
 • 9.4.3 Funkcinis teismingumas59
 • 9.5 Teismingumo taisyklių nesilaikymo procesiniai teisiniai padariniai. Civilinės bylos, teismo priimtos žinion, perdavimo kitam teismui tvarka. Ginčų dėl teismingumo neleistinumas.59
 • 9.6 Bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencijos atribojimo klausimų sprendimo tvarka60
 • 10 tema. Procesiniai terminai. Teismo nuobaudos.60
 • 10.1 Procesiniai terminai: reikšmė, rūšys, samprata, skirtumai nuo kitų terminų60
 • 10.2. Procesinių terminų skaičiavimo taisyklės60
 • 10.3. Procesinių terminų pažeidimo teisiniai padariniai61
 • 10.4. Procesinio termino sustabdymas, pratęsimas ir atnaujinimas61
 • 10.4.1. procesinio termino sustabdymas61
 • 10.4.2. Procesinio termino pratęsimas61
 • 10.4.3. Procesinio termino atnaujinimas61
 • 10.5. Teismo nuobaudos samprata, paskirtis ir rūšys. Teismo nuobaudų skyrimo pagrindai ir tvarka. Teismo nuobaudų apskundimas.63
 • 11 tema. BYLINĖJIMOSI IŠLAIDOS. UŽSTATAS64
 • 11.1. Bylinėjimosi išlaidų civilniame procese samprata, reikšmė ir rūšys.64
 • 11.2. Žyminis mokestis: samprata, rūšys ir dydis.64
 • 11.2.1. Žyminio mokesčio rūšys ir dydis64
 • 11.2.2. Ieškinio suma ir jos nustatymo tvarka64
 • 11.2.3. Atleidimas nuo ŽM ir ŽM atidėjimas.64
 • 11.2.4. ŽM grąžinimas65
 • 11.3. Su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos65
 • 11.3.1. Išlaidos susijusios su sumomis, išmokėtinomis liudytojams, ekspertams, vertėjams, bei su vietos apžiūra.65
 • 11.3.2. Atsakovo paieškos išlaidos.65
 • 11.3.3. Išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentų įteikimu.65
 • 11.3.4. Išlaidos susijusios su teismo sprendimo vykdimu.65
 • 11.3.5. Atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos66
 • 11.3.6. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu. Kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu66
 • 11.4. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas šalims ir jų atlyginimas valstybei68
 • 11.4.1. Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas68
 • 11.4.2. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai ieškinys patenkinamas iš dalies69
 • 11.4.3. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai ieškinio atsisakoma ar sudaroma taikos sutartis69
 • 11.4.4. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas,kai byla baigiama be teismo sprendimo69
 • 11.4.5. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas esant asmenų daugetui70
 • 11.4.6. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas ypatingosios teisenos bylose70
 • 11.4.7. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas nustačius, kad šalis piktnaudžiavo procesu70
 • 11.4.8. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumažinimas71
 • 11.4.9. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei71
 • 11.4.10. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo procedūriniai klausimai72
 • 11.5. Užstato samprata ir paskirtis72
 • 12 tema. PROCESINIAI DOKUMENTAI IR JŲ ĮTEIKIMAS73
 • 13 TEMA. Ieškinys ir atsakovo gynimosi priemonės.75
 • 13.1. Ginčo teisenos samprata ir esmė75
 • 13.2. Ieškinio sąvoka. Ieškinys – vienas iš pagrindinių civilinių teisių gynimo būdų75
 • 13.3. Teisė į ieškinį materialiąja ir procesine prasme76
 • 13.4. Ieškinių rūšys77
 • 13.5. Ieškinio elementai. Ieškinio dalykas. Ieškinio pagrindas.77
 • 13.6. Ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimas, ieškinio reikalavimų padidinimas ar sumažinimas, ieškinio atsiėmimas, atsisakymas ir ieškinio paripažinimas78
 • 13.6.1. Ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimas. Ieškinio reikalavimų padidinimas ar sumažinimas78
 • 13.6.2. Ieškinio pareiškimo atsiėmimas79
 • 13.6.3. Ieškinio atsisakymas79
 • 13.6.4. Ieškinio pripažinimas79
 • 13.7 Atsakovo interesų gynimo būdai79
 • 13. 8. Taikos sutartis80
 • XIV tema: LAIKINOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS81
 • 14.1. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata, reikšmė ir rūšys81
 • 14.2. Laikinųjų apsaugos priemonių (LAP) skyrimo sąlygos82
 • 14.3. Prašymų dėl LAP taikymo nagrinėjimo tvarka83
 • 14.4. Galimų atsakovo nuostolių dėl LAP taikymo atlyginimo užtikrinimas83
 • 14.5. LAP galiojimas, pakeitimas ir panaikinimas83
 • 14.6. Teismo nutarčių dėl LAP įvykdymas ir apskundimas84
 • 14.7. Atsakomybė dėl LAP pažeidimo84
 • 15 TEMA. ĮRODYMAI IR ĮRODINĖJIMAS CIVILINIAME PROCESE84
 • 15.1. Įrodinėjimo CP samprata, tikslai, reikšmė.84
 • 15.2. Įrodinėjimo etapai: faktų ir įrodymų nurodymas, įrodymų pateikimas, įrodymų rinkimas, tyrimas ir vertinimas. Naujų įrodymų pateikimo ribojimas CP stadijose.85
 • 15.3. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas šalims87
 • 15.4. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti87
 • 15.4.1. Aplinkybės teismo pripažintos visiems žinomomis (CPK 182 str. 1 p.)87
 • 15.4.2. Prejudiciniai faktai (CPK 182 str. 2, 3 p., 279 str. 4 d.)88
 • 15.4.3. Teisinės prezumcijos (CPK 182 str. 4 p.)88
 • 15.4.4. Faktų pripažinimas (CPK 182 str. 5 p.)89
 • 15.5. Įrodymų sąvoka ir požymiai. Įrodymų sąsajumas ir leistinumas. Įrodymų klasifikavimas.89
 • 15.5.1. Įrodymų sąvoka ir požymiai89
 • 15.5.2. Įrodymų sąsajumas (180 str.)90
 • 15.5.3. Įrodymų leistinumas90
 • 15.5.4. Įrodymų klasifikavimas90
 • 15.6. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese91
 • 15.6.1. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai91
 • 15.6.2 Liudytojų parodymai (CPK 189 – 196 str.)92
 • 15.6.3 Rašytiniai įrodymai ir jų rūšys. (CPK 197 - 203 str.)93
 • 15.6.4 Daiktiniai įrodymai (CPK 204 – 209 str.)94
 • 15.6.5. Apžiūros protokolas (CPK 210str)95
 • 15.6.6. Eksperto išvada (CPK 191str, 212str, 213str, , 214str, 216 str, 217str.)95
 • 15.6.7. Kitos įrodinėjimo priemonės (CPK 220str, 57str )95
 • 15.7. Įrodymų užtikrinimas. Teismo pavedimai (CPK 174str, 221str, 222str, 223str, 224str)95
 • 16 TEMA. Civilinės bylos iškėlimas96
 • Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos. Prielaidos ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygos. Ieškinio forma ir turinys.96
 • Atsisakymas priimti ieškinį96
 • Ieškinio trūkumų ištaisymas.97
 • Ieškinio priėmimas, civilinės bylos iškėlimas.98
 • Kelių reikalavimų sujungimas, išskyrimas.98
 • Civilinės bylos iškėlimo teisinės pasekmės.98
 • 17 TEMA. Pasirengimas nagrinėti bylą teismo posėdyje98
 • Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui teismo posėdyje stadijoje tikslas ir reikšmė.98
 • Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui teisme terminai.99
 • Teismo vaidmuo pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje.99
 • Šalių ir kitų proceso dalyvių teisės ir pareigos pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu.99
 • Teismo procesiniai veiksmai, atliekami rengiantis bylą nagrinėti teismo posėdyje.99
 • Atsiliepimas į ieškinį.99
 • Pasirengimo civilinės bylos nagrinėjimui būdai100
 • Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu (CPK 227 str.)100
 • Paruošiamieji dokumentai, jų rūšys ir turinys100
 • 18 TEMA. Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje100
 • Civilinės bylos nagrinėjimo teisme stadijos reikšmė, nagrinėjimo teismo posėdyje formos, teismo posėdžių skyrimas, vieta.100
 • Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.101
 • Teismo posėdžio sudedamosios dalys.101
 • Parengiamoji teismo posėdžio dalis, jos tikslas (CPK 228 – 230 str.).101
 • Dalyvaujančių byloje asmenų ir kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį teisinės pasekmės (CPK 246 – 247 – 248str.)102
 • Bylos nagrinėjimas iš esmės (įrodymų tyrimas) – CPK 249-251str.102
 • Baigiamosios kalbos ir replikos (CPK 253 – 254str.)103
 • Teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas.Teismo posėdžio protokolas, jo reikšmė ir turinys. Pastabos dėl teismo posėdžio protokolo.103
 • Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje rašytinio proceso (RP) tvarka103
 • Teismo posėdžio pirmininkas (TpP)104
 • Bylos nagrinėjimo atidėjimas ir sustabdymas104
 • Bylos užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės107
 • Bylos nagrinėjimo atidėjimo ir bylos sustabdymo skirtumai107
 • Pareiškimo palikimo nenagrinėto samprata, esmė, pagrindai ir teisinės pasekmės.108
 • Bylos nutraukimo samprata, esmė, pagrindai ir teisinės pasekmės109
 • 19 TEMA. Pirmosios instancijos teismo sprendimai, nutartys ir rezoliucijos110
 • Teismo sprendimo priėmimo tvarka110
 • Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas110
 • Teismo sprendimo forma ir turinys.110
 • Reikalavimai, kuriuos turi atitikti teismo sprendimas111
 • Teismo sprendimų rūšys111
 • Preliminarus teismo sprendimas.112
 • Teismo sprendimas už akių (toliau SUA) : reikšmė, priėmimo sąlygos ir tvarka, turinys, teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo tvarka112
 • Teismo sprendimo įsiteisėjimas. Įsiteisėjimo teisinės pasekmės.113
 • Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas114
 • Papildomas teismo sprendimas114
 • Teismo sprendimo išaiškinimas114
 • Rašybos ir aritmetinių klaidų taisymas115
 • Teismo sprendimo nukreipimas vykdyti.115
 • Teismo sprendimų ir nutarčių skubus vykdymas116
 • Teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas, išdėstymas ir vykdymo tvarkos pakeitimas.116
 • Pirmosios instancijos teismo nutartys: nutarčių rūšys, priėmimo tvarka ir turinys117
 • Pirmosios instancijos nutarčių įsiteisėjimas117
 • Teismo rezoliucija117

Reziumė

Autorius
aljaaa
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 1, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
164 psl.

Susiję darbai

Taikos sutartys civiliniame procese

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita.77
Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų. Tačiau įstatymų leidėjai,...

Baudžiamojo proceso konspektas

Teisė Konspektas 2015 m. braske.su.pienu
Baudžiamosios teisės proceso konspektas, aprašomi svarbiausios proceso detalės, principai etapai ir t.t. Nurodomi kodekso straipsniai...

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...

Civilinio proceso konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos ...