Visa 11-12 klasės kurso literatūra ir autoriai, kurie būtini egzaminams

67 psl. / 21303 žod.

Ištrauka

M. Daukšos „Postilės“ reikšmė. Suklestėjus kontrreformacijos judėjimui, skirtam reformacijos padariniams likviduoti, didelė reikšmė tenka M. Daukšai – stambiam Katalikų bažnyčios veikėjui. Jis, globojamas vyskupo Merkelio Giedraičio, išleidžia pirmąsias lietuviškas knygas LDK. Knygos turėjo sustabdyti protestantų tikėjimą bei reformacijos plitimą. Viena reikšmingiausių M. Daukšos knygų – „Postilė“, verstinių pamokslų rinkinys, kuriame, be lotyniškos prakalbos, skirtos M. Giedraičiui padėkoti, yra itin reikšminga lenkų kalba parašyta „Prakalba į malonųjį skaitytoją“. 1599 m. Vilniaus universiteto spaustuvėje išleista „Postilė“ dėl lenkiškos prakalbos įėjo į lietuvių kultūros istoriją kaip lietuvių kalbos gynimas, parašytas itin meniškai. Prakalbaparašyta lenkiškai dėl to, kad ją geriau suprastų nutautėję lietuvių bajorai ir didikai. Po Liublino unijos, Lietuvai nusilpus ir tapus beveik provincija, dalis turtingų Lietuvos piliečių ima kalbėti lenkiškai, taip lenkų kalba tampa diduomenės kalba.

Gimtoji kalba turi tapti valstybine. M. Daukša prakalboje siūlo valstybinės kalbos idėją, teigdamas, kad gimtąja kalba reikia kalbėti visose gyvenimo srityse („bažnyčioje, tarnyboje, namie“), be to, lietuvių kalba turinti tapti ir oficialia valstybės dokumentų kalba (ja buvo rusėnų kalba). Lietuvių kalba turi tapti valstybine, nes būtent gimtoji kalba yra valstybės saugotoja.

Renesanso laikų tautos samprata. Prakalboje pasireiškia ir renesansinė tautos samprata: „Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos?“ Taigi tautą turi vienyti papročiai, tėvų žemė ir kalba, iš kurių svarbiausia – kalba, nes būtent ji geriausiai sutelkia į viena tautos žmones.

Dieviška žmogaus prigimtis ir gamta. Norėdamas paremti gimtosios kalbos svarbą valstybės gyvenime, M. Daukša atsigręžia į žmogaus prigimtį ir į gamtos dėsnius. Kadangi pasaulis sukurtas Dievo, vadinasi, Kūrėjo valia reiškiasi per visą kūriniją, šiuo atveju per gamtą ir žmogaus prigimtį. Gamtos tvarka tobula, dieviška, todėl joje chaosas neįsivaizduojamas: „Kas per keistenybės būtų tarp gyvulių, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala – krankti kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti kaip ožys? Dėl tokio savo būdo pakeitimo pranyktų savitumas, beveik pranyktų ir tokių įvairių gyvulių esmė ir prigimtis.“ Pagal prigimties dėsnius turi gyventi ir žmogus, nes kitaip Dievo pasaulyje kils sumaištis: „... galime suprasti, koks sumišimas ir netvarka kyla, kai žmogus, dėl kitos tautos kalbos savo gimtąją visiškai paniekinęs, taip pamėgsta svetimąją (pamiršdamas savąją, kuria Dievas ir gamta liepia kalbėti), lyg pats būtų ne to krašto ir kalbos.“ Taigi, anot M. Daukšos, prigimtis pirmiausia pasireiškia kaip gimtosios kalbos vartojimas. Atsisakyti gimtosios kalbos – tolygu eiti prieš prigimtį, ardyti valstybės pamatus ir griauti Dievo tvarką.

Nesusikalbėjimas – chaoso pradžia. M. Daukša prakalboje primena biblinę Babelio bokšto legendą: susimaišiusios kalbos neleido žmonėms pabaigti bendro darbo – pastatyti statinį, prilygstantį Dievo didybei. Žmonės perspėjami, kad didžiausia nesantaika gali kilti iš nesusikalbėjimo. Gimtosios kalbos niekinimą M. Daukša įvardija kaip didžiausią negerovę, visokios sumaišties šaltinį: „Visos nesantaikos tarp tautų, visi šmeižtai, vienos tautos niekinimas kitos, visa tai kilo iš kalbų skirtingumo, kaip iš visokio sąmyšio šaknų.“ Todėl atsisakyti gimtosios kalbos – tolygu žmogaus ir tautos savigriovai, orumo ir garbės praradimui.


Turinys

 • Mikalojaus Daukšos „Postilės“ „Prakalba į malonųjį skaitytoją“
 • Martynas Mažvydas ir pirmosios lietuviškos knygos reikšmė
 • Jono Radvano herojinis epas „Radviliada“
 • Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos tematika
 • K. Donelaičio poemoje „Metai“ gamta – žmogaus mokytoja
 • K. Donelaitis – lietuvių literatūros klasikas
 • Tautiškumo ir socialinio teisingumo reikšmė K. Donelaičio „Metuose“
 • V. Kudirkos asmenybės ir kūrybos svarba
 • Grožio ir meno galia A. Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“
 • A. Mickevičius
 • Maironis
 • Romantizmas
 • J. Biliūnas – lyrinės prozos pradininkas
 • Skriaudos, sąžinės ir atjautos temos J. Biliūno kūryboje
 • Neoromantizmas
 • Vaikų ir tėvų santykių grožis Šatrijos Raganos apysakoje „Sename dvare“
 • Valdovo deheroizavimas V. Krėvės tragedijoje „Skirgaila“
 • Vaižgantas – „deimančiukų“ ieškotojas
 • Gamtos ir meno grožis Henriko Radausko kūryboje
 • Žmogaus asmenybės dvilypumas V. Mykolaičio-Putino poezijoje
 • Kūrybos ir tikrovės santykis Jono Aisčio poezijoje
 • Balio Sruogos „Dievų miškas“ – žmogiškumo paliudijimas prievartos sistemoje
 • Klajūno paveikslas Salomėjos Nėries rinkinyje „Prie didelio kelio“
 • Tėvynės gynėjo paveikslas Broniaus Krivicko poezijoje
 • Individo ir visuomenės konfliktas Antano Škėmos romane „Balta drobulė“
 • Žmogaus prigimties tema J. Savickio novelėse
 • Individo brandos kelias V. Mykolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“
 • Just. Marcinkevičius – tautos poetas
 • Pareigos prasmė Just. Marcinkevičiaus dramoje „Mažvydas
 • Česlovas Milošas: lenkiškai kalbantis lietuvis, niekada nepamiršęs savo šaknų
 • Marcelijus Martinaitis – žemdirbiškosios kultūros įamžintojas
 • Sigitas Geda. Gimtinė ir kalba – žmogaus pradžių pradžia
 • Judita Vaičiūnaitė – miesto poetė
 • Vertybių gynimas J. Apučio novelėse
 • Gamta ir meilė M. Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“
 • Valkatos paveikslas J. Kunčino romane „Tūla“
 • Lietuvos mito išardymas M. Ivaškevičiaus dramoje „Madagaskaras“
 • Šiuolaikinio žmogaus vertybės A. Marčėno poezijoje

Reziumė

Autorius
vtamluk
Tipas
Konspektas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 17, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
67 psl.

Susiję darbai

Kai kūrinys pavadinamas „klasikiniu“, patvirtinama jo estetinė vertė ir svarba literatūros procese. Ką jums reiškia „klasikos“ sąvoka, kuriuos literatūros kūrinio bruožus išskirtumėte kaip būtinus „klasikiniam“? Pagrįskite savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys lina.vasiliauskaite
Kristijonas Donelaitis, Martynas Mažvydas, Maironis, Žemaitė, V.Šekspyras ir kt.– ar šie autoriai jums ką nors primena? Manau, kad kiekvienas save išprususiu laikantis Lietuvos...