Konkurencinių pranašumų analizė

30 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Vienas iš pagrindinių šiuolaikinių strateginio valdymo mokslininkų ir verslo atstovų interesų objektų dinamiškoje ir neapibrėžtoje verslo aplinkoje yra tinkamų konkuravimo strateginių sprendimų formavimas, vertinimas ir priėmimas. Nuo pagrįstai suformuotos konkuravimo strateginių sprendimų aibės priklauso, ar įmonė pasirinks tinkamus sprendimus bei dėl to sukurs konkurencinius pranašumus. Todėl siekiant suformuoti kokybiškus strateginius konkuravimo sprendimus, svarbiu uždaviniu tampa įmonės veiksnių kompleksinis vertinimas. Šioje stadijoje įmonės susiduria problema – kuo remiantis suformuoti tinkamus konkuravimo strateginius sprendimus ir pateikti konkuravimo pranašumus. Šiai problemai spręsti reikia sukurti tokius metodinius instrumentus, kurie sudarytų prielaidas atsižvelgiant į verslo subjekto naudos ir sąnaudų santykį suformuoti kokybiškus konkuravimo strateginius sprendimus tam kad nustatyti konkuravimo pranašumus.

Mokslinė tyrimo problema. Verslo aplinkos dinamiškumas ir neapibrėžtumas verslo subjektams suformuoja poreikį veikti pagal kokybiškai priimtus konkuravimo strateginius sprendimus, kurie suformuojami naudojantis metodiniais įrankiais, palengvinančiais įmonės konkuravimo pranašumų formavimo, vertinimo ir pasirinkimo procesus. Jeigu strateginio valdymo mokslinėje literatūroje daug dėmesio skiriama galimų strateginių sprendimų vertinimo ir pasirinkimo schemoms, tai konkuravimo pranašumų formavimo metodams konkretizuoti ir jiems praktiškai pritaikyti skiriama per mažai dėmesio.

Konkuravimo pranašumų tyrimų problematika yra plačiai nagrinėjama, tačiau pati verslo realybė yra sudėtinga ir reikalingi tolesni tyrimai siekiant integruoti esamus ir siūlyti naujus konkuravimo pranašumų tyrimo modelius. Tad šioje srityje dirbančių mokslininkų atlikti tyrimų rezultatai sudaro prielaidas parengti koncepcinį konkuravimo strateginių sprendimų nustatymo ir pranašumų tyrimo modelį, integruojant jų pateiktas įžvalgas.

Tyrimo objektas. Konkuravimo pranašumų tyrimas.

Tyrimo tikslas. Ištirti konkuravimo pranašumus ir sukurti koncepcinį konkuravimo pranašumo formavimo modelį, sudarantį prielaidas kompleksiškai.

Darbo uždaviniai:

  1. Įvertinti konkuravimo pranašumų formavimo svarbą bei išanalizuoti konkuravimo pranašumo veiksniams vertinti metodų tinkamumą;
  2. Suformuoti konkuravimo pranašumų vertinimo kriterijų sistemą;
  3. Apibendrinti darbo išvadas ir pateikti pasiūlymus.

Tyrimo metodai. Darbe siekiant išanalizuoti pasirinktą temą naudojami įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai: lyginamasis metodas naudojamas siekiant palyginti konkuravimo pranašumų ypatumus ir probleminius aspektus, sisteminės analizės metodas naudojamas tirti darbo objektą – konkuravimo pranašumų tyrimą; statistinės analizės metodas naudojamas analizuojant statistinius; apibendrinimo metodas naudojamas ištirtam darbui apibendrinti ir išvadoms suformuluoti ir apibendrinti. Empirinis metodas: dokumentų analizės metodas yra naudojamas analizuojant Lietuvos Respublikos ir įmonių teisės aktus.

Tyrimo naujumas. Konkuravimo pranašumų vertinimo kriterijai bus sugrupuoti turinio požiūriu bei sudaryta daugiapakopė konkuravimo pranašumų vertinimo kriterijų sistema, sudaranti prielaidas įvairiapusiškam vertinimui atlikti.

Tyrimo rezultatai. Bus sukurtas koncepcinis konkuravimo pranašumų formavimo modelis, kuris sudarys prielaidas lanksčiai reaguoti į nagrinėjamos nekilnojamojo turto rinkos sąlygų pokyčius.

Tyrimo apimtis ir struktūra. Darbą sudarys įvadas, dėstomąją dalį sudarys trys skyriai: pirmame skyriuje bus įvertinta konkuravimo pranašumų formavimo svarba, bus nagrinėjami konkuravimo pranašumų veiksnių vertinimo modeliai, sąlygojantys konkuravimo pranašumų formavimo turinį. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, literatūros ir šaltinių sąrašas.


Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. KONKURAVIMO PRANAŠUMŲ TEORINIAI ASPEKTAI: AKTUALIJOS IR PROBLEMOS5
  • 1.1. Konkuravimo pranašumų formavimo reikšmė5
  • 1.2. Konkuravimo veiksnių vertinimo modeliai12
  • 1.3. Daugiakriteris konkuravimo pranašumų veiksnių vertinimas24

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Laiko eilučių analizė

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko eilutės individualios užduoties duomenis: 1. Paskaičiuoti...

Italijos ekonomikos analizė

Ekonomika Referatas 2009 m. kataleja
Italija – parlamentinė Respublika pietų Europoje. Italija apima bato (aulinuko) formos Apeninų pusiasalį ir dvi dideles salas Viduržemio jūroje: Sardiniją ir Siciliją, bei...

Konkurencinių pranašumų teorija

Ekonomika Referatas 2013 m. rasa13
Sudėtingoje ir nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje keičiasi ir įmonių konkurencingumo įgijimo ir išlaikymo būdai, kurie mokslinėje literatūroje vertinami įvairiai.

Įmonės X konkurencinių pranašumų tyrimas

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Šiandien verslui susiduriant su įvairiais skirtingo masto, pobūdžio, kilmės ir begale kitų rūšių sunkumų, išlikimas tampa kovos lauku, kur kiekvienas dalyvis kovoja, pasitelkdamas...

Konkurencinių pranašumas tyrimas "X" įmonėje

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Išanalizuoti konkurencinių pranašumų teorijas bei atlikti jų palyginamąją analizę; išanalizuoti pieno perdirbimo įmonių rinką; atlikti „X“ išorinės aplinkos ir SSGG analizes; ištirti "X“...

Konkurencinių pranašumų tyrimas X organizacijoje

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Konkurencinių pranašumų siekimas ir tyrimas yra vienas iš svarbiausių įmonių uždavinių. Planuojant įmonės veiklą ateityje, padeda rūpėti galimi pasikeitimai prekių ir paslaugų rinkoje,...