Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

29 psl. / 9000 žod.

Ištrauka

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“. Pasirinkau šią temą, nes Konstitucinis Teismas – tai institucija, apie kurią daug kalbama, bet kurios veikla ne vienam tebėra neaiški.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas veikia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos 1992 m. spalio 25 d. įvykusiame referendume, pagrindu. Konstitucija – ne teisės paminklas, bet gyva, aukščiausioji teisė, daranti įtaką visoms teisinės sistemos sritims. Konstitucija, tai pagrindinis valstybės įstatymas nustatantis jos visuomeninę ir valstybinę santvarką, rinkimų sistemą, valstybinės valdžios ir valdymo organų organizaciją, bei veiklos principus, pagrindines piliečių teises ir pareigas.

Kartu su Konstitucija referendume buvo priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“. Jame buvo reglamentuota, kad Konstitucinio Teismo teisėjai, o iš jų – pirmininkas turi būti paskirti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Respublikos Prezidento išrinkimo. 1993 m. vasario 3 d. buvo priimtas Konstitucinio Teismo įstatymas. Įgyvendindamas konstitucines nuostatas, 1993 m. vasario ir kovo mėn. Lietuvos Respublikos Seimas paskyrė visus Konstitucinio Teismo teisėjus ir pirmininką.

Konstitucinio Teismo įsteigimas patvirtino, kad visuomenėje tvirčiau įsigali Vakarų teisės tradicijomis grindžiamas teisės suvokimas. Konstitucinės kontrolės institucija įgyvendina aiškindama Konstitucijos principus ir normas, saugodama konstitucines vertybes, užtikrindama žmogaus teises ir laisves, taip pat valdžių padalijimu grindžiamą viešosios valdžios organizaciją ir funkcionavimo darną.

Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas bylas, ne tik užtikrina Konstitucijoje įtvirtintų pagrindinių teisių apsaugą, ne tik saugo valstybės institucijų Konstitucijoje nustatytas galių ribas, bet ir daro tiesioginę įtaką tiek teisės normų kūrimui, tiek teisės praktikai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo paskirtį, sudarymo tvarką, uždavinius ir funkcijas apibrėžia konstitucinės normos. Šio Teismo statusą detalizuoja specialus įstatymas.

Pasak E. Jarašiūno, Konstitucinis Teismas – institucija, kurios paskirtis užtikrinti konstitucijos viršenybę teisės sistemoje, laiduoti konstitucijos principų, normų bei institucijų apsaugą. Pagrindinė šių uždavinių įgyvendinimo forma – tyrimas ir vertinimas, ar teisės aktas, jo normos neprieštarauja konstitucijai.

Vaizdžiai tariant, Konstitucinis Teismas – tarsi konstitucinės ir teisinės valstybės karūna, įkūnijanti „teisėjų teisę“ – materialiosios konstitucinės teisės dalį.

Mano darbo tikslas – kuo detaliau perteikti surinktą informaciją, apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisinį statusą, veiklos principus, sudarymo tvarką ir kompetenciją ir visa tai ką minėjau įvade, referato turiniu. Šis referatas pagrįstas moksline bei teisine literatūra.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija:
 • 1. Konstitucinio teismo teisinis statusas4
 • 1.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso pagrindiniai bruožai4
 • 1.2. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai9
 • 2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai10
 • 2.1. Nepriklausomumas10
 • 2.2. Viešumas11
 • 2.3. Kolegialumas12
 • 2.4. Žodiškumas12
 • 2.5. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas13
 • 2.6. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas13
 • 2.7. Teismo kalba15
 • 3. Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka15
 • 4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija17
 • 4.1. Teismingų aktų samprata17
 • 4.2. Kitų teismingų klausimų samprata24
 • IŠVADOS28
 • NAUDOTA LITERATŪRA29

Reziumė

Autorius
ricike
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 13, 2017
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

Teisė Referatas vaidas634
,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas...

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Teisė Kursinis darbas 2003 m. show-off
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra...

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Teisė Diplominis darbas 2012 m. egleko
Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje galios neturi, todėl galima teigti, kad Lietuvos Respublikoje,...