Komunikacijos kultūros organizacijoje tyrimas

26 psl. / 4842 žod.

Ištrauka

Kas yra komunikacija organizacijoje? Ar tai tik dalykinis bendradarbiavimas su partneriais, klientais? Ar tai tarpasmeninis bendravimas tarp kolegų, tarp vadovų ir darbuotojų? Visi žinome Maslowo piramidę, aiškinančią, kad žmonių poreikiai turi būti tenkinami nuo būtiniausių (maisto, pastogės) iki aukščiausio – saviraiškos. Dabartinėje organizacijoje poreikių svarba gali būti visiškai kitokia. Organizacijoje dažnai kartu dirba labai skirtingi žmonės, kurie nuolatos tarpusavyje bendrauja. Skiriasi jų amžius, mentalitetas, išsilavinimas, temperamentas, charakteris ir t. t Akivaizdu, kad komunikacija tarp jų ne visada būna sklandi. Ne taip jau seniai pradėta daugiau kalbėti apie kolegų bendravimą ir jo svarbą, įtaką darbinei atmosferai, palankiam organizacijos klimatui, gerai darbuotojų fizinei bei psichologinei savijautai.
Pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau dėmesio skiriama vidinių komunikacinių procesų organizacijose gerinimui, kadangi efektyvi vidinė komunikacija organizacijoje yra vienas svarbiausių elementų, lemiančių jos funkcionavimą ir sėkmę. Kaip teigia mokslininkai, komunikacija yra gija, jungianti visas svarbiausias valdymo proceso dalis: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę, todėl įmonės veikla be komunikacijos yra neįmanoma. Jei norėtume pabrėžti komunikacijos svarbą organizacijos gyvavimui, tai būtų galima sakyti, kad komunikacija yra organizacijos gyvavimo kraujas. Jei apibrėžtume moksliškai, tai komunikacija yra keitimasis informacija, žiniomis ir patyrimu organizacijos viduje. Juk organizaciją sudaro kartu dirbantys ir tam tikrų tikslų siekiantys žmonės. Jų darbo kokybė ir rezultatai labai priklauso nuo sklandaus ir teigiamo komunikacijos proceso organizacijoje, kitaip sakant tiesiog nuo bendravimo. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kas tai per procesas, kaip jis vyksta ir ką daryti, kad jis būtų efektyvesnis.
Gera vidinė komunikacija skatina efektingai atlikti darbus ir įgyvendinti organizacijos tikslus. Efektyvios vidinės komunikacijos dėka sklandžiau ir operatyviau sprendžiamos organizacijoje iškilusios problemos. Įvairus tyrimai rodo, kad organizacijos, kurios pritaiko savo veikloje vidinės komunikacijos praktiką, gali pasiekti dvigubai geresnių veiklos rezultatų.
Tyrimo problema. Vidinė komunikacija yra būtina ir egzistuoja kiekvienoje organizacijoje, tačiau ne visur ji yra efektyvi. Vidinė komunikacija turi užtikrinti ne tik efektyvų organizacijos darbą, bet ir gerinti organizacijos darbo aplinką, kurti palankų organizacijos klimatą. Valdant komunikacijos procesus organizacijoje, dėmesį reikia skirti tiek komunikacijos priemonėms, tiek tarpasmeniniams žmonių santykiams organizacijoje, nes darbo kokybė ir rezultatai labai didele dalimi priklauso nuo sklandaus komunikacijos proceso organizacijoje.
Tyrimo objektas. Vidinė komunikacija ir jos efektyvumas UAB „XXXXX“ – užsiimanti ...... gamyba.
Tyrimo tikslas. Išanalizuoti UAB „XXXXX“ vidinę komunikaciją bei atskleisti komunikacijos kultūrą šioje organizacijoje.
Tyrimo uždaviniai. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami tokie uždaviniai:
1. Išanalizuoti komunikacijos proceso esmę;
2. Išanalizuoti vidinės komunikacijos sampratą;
3. Apibrėžti komunikacijos svarbą organizacinėje kultūroje;
4. Įvertinti darbuotojų požiūrį apie komunikacijos kultūrą organizacijoje;
5. Išanalizuoti vidinės komunikacijos efektyvumą organizacijoje.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių analizė, anketinė apklausa. Tyrimui atlikti buvo panaudotas tiesioginis anketinis apklausos metodas. Tyrime dalyvavo 20 respondentų – UAB „XXXXX“ darbuotojai. Tyrimas atliktas lapkričio mėn.
Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų skyrių. Pirmajame skyriuje pateikiama teorinė darbo dalis: analizuojama komunikacijos proceso esmė, vidinės komunikacijos samprata, apibrėžiama komunikacijos svarba organizacijoje. Antrajame skyriuje pateikiama tyrimo organizavimo metodika bei tyrimo rezultatų analizė. Darbas užbaigiamas išvadomis ir siūlymais bei pateikiamas naudotos literatūros sąrašas.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. KOMUNIKACIJOS PROCESO ESMĖ IR SVARBA5
 • 1.1. Komunikacijos organizacijoje reikšmė5
 • 1.2. Komunikacijos proceso esmė7
 • 1.2.1. Vertikalioji ir horizontalioji komunikacija8
 • 1.2.2. Formalioji ir neformalioji komunikacija10
 • 1.3. Komunikacijos proceso kliūtys11
 • 2. KOMUNIKACIJOS ANALIZĖ IR EFEKTYVUMAS UAB „XXX“13
 • 2.1. Tyrimo metodika13
 • 2.2. Tyrimo duomenų analizė13
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24
 • PRIEDAI25
 • 1 Priedas25

Reziumė

Autorius
dianaba
Tipas
Tyrimas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 8, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Komunikacija

Komunikacija Prezentacija justxxx1
Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Komunikacija ir informacijos valdymas organizacijoje

Komunikacija Prezentacija ruciau
Komunikacija organizacijoje – tai dviejų ar daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, požiūriais, idėjomis, ketinimais procesas, vienijantis atskirų organizacijos grupių veiksmus siekiant bendro tikslo.