UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

67 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y. žmogiškieji ištekliai, tampa svarbiausia ir aktyviąja sistemos dalimi, lemiančia organizacijos veiklos efektyvumą. Žmogiškųjų išteklių efektyvus valdymas yra gyvybiškai svarbus veiksnys, siekiant organizacijos tikslų bei naudos kiekvienam individui, organizacijai ir visuomenei.
Žmonės dirba, skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais žmonėmis ir t.t. Egzistuoja daugybė įvairiausių motyvavimo modelių. Kiekvienas vadovas turi sukurti savitą motyvavimo koncepciją, pagrįstą geromis žmogaus veiklos žiniomis. Nuo to priklauso įmonės darbo našumas, geras įmonės įvaizdis, nes jeigu įmonėje vyrauja didelė darbuotojų kaita, joje nenorės darbintis kvalifikuoti darbuotojai.
Pozityviai nusiteikę darbuotojai pasiryžę nuveikti daugiau negu iš jų tikimasi ar reikalaujama, taip suteikdami dar daugiau naudos įmonei. Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalių vykdomos veiklos rezultatų, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis būtų galima sutelkti visus darbuotojus bendriems įmonės tikslams siekti, atlikti darbuotojų apsirūpinimo analizę, kad įmonė dirbtų optimalus skaičius darbuotojų.
Temos naujumas ir aktualumas. Intensyvios darbuotojų kaitos išvengimas šiandien yra aktualus daugeliui įmonių bei organizacijų, kadangi sugebėjimas išlaikyti gerai dirbančius žmones yra pagrindinis veiksnys, lemiantis efektyvią veiklą, jos organizavimą bei mažesnius kaštus. Gerų personalo valdymo metodų parinkimas įtakoja įmonės veiklos našumą.
Darbo problema. Įmonės finansinė būklė ir veiklos rezultatai daug priklauso nuo to, kaip įmonė apsirūpinusi darbuotojais. Norint nustatyti, ar įmonėje dirbantys darbuotojai dirba efektyviai ir ar įmonė tikrai turi pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, būtina atlikti darbuotojų skaičiaus ir apsirūpinimo jais analizę. Nuo darbuotojų socialinio aprūpinimo priklauso jų darbo našumas, požiūris į įmonę ir jos vadovus. Įmonių vadovybė turi taip pat rūpintis savo darbuotojais, kad jie jaustųsi saugūs ir būtų užtikrinti, kad nepraras darbo, kad siektų kelti savo kvalifikaciją. Įmonės pagrindinis rodiklis yra darbo našumas, tai labai svarbus įmonės sėkmės rodiklis, kuris parodo įmonės veiklos efektyvumą.
Darbo objektas: UAB „Dolera“ darbo rodikliai.
Darbo tikslas: UAB „Dolera“ įmonės duomenimis, atlikti UAB „Dolera“ darbo rodiklių analizę 2007-2010m. bei įvertinti jų įtaką veiklos rezultatams.
Darbo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
1) Išanalizuoti ir susisteminti mokslinėje bei publicistinėje literatūroje aptariamus darbo rodiklius;
2) Pateikti pagrindinius duomenis apie UAB „Dolera“ įmonę, valdymo struktūrą bei vykdomą veiklą;
3) Išanalizuoti įmonės darbo rodiklius, personalo kaitą lemiančius veiksnius, darbo našumo pokyčius bei jų įtaką bendrovės pelningumui.
Darbo metodai:
• Mokslinės ir publicistinės literatūros analizė, leidusi apibūdinti darbo rodiklius;
• UAB „Dolera“ SSGG analizė, akcentuojant padarinius, susijusius su įmonės personalo kaita;
• Įmonės dokumentų analizė;
• grafinis vaizdavimas.
Bakalauro darbo struktūra. Darbą sudaro tokie skyriai: įvadas, teorinės medžiagos apžvalga, tyrimo apžvalga, gautų rezultatų analizė, išvados, priedai. Darbą sudaro 67 psl. Darbe yra pateikta 19 paveikslų, 11 lentelių, 5 priedai. Bibliografinį aprašą sudaro 40 šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS9
 • 1. DARBO RODIKLIAI TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. Darbuotojų sudėtis ir struktūra13
 • 1.2. Apsirūpinimas darbuotojais4
 • 1.3. Darbuotojų priėmimo į darbą ir kvalifikacijos kėlimas4
 • 1.4. Darbuotojų socialinis aprūpinimas4
 • 1.5. Darbuotojų kaita4
 • 1.6. Darbo našumas4
 • 1.7. Darbo užmokesčio fondas27
 • 2. DARBO RODIKLIŲ ANALIZĖ UAB „DOLERA“ ĮMONĖJE29
 • 2.1. Bendra įmonės charakteristika29
 • 2.2. Darbuotojų sudėties ir struktūros analizė30
 • 2.3. Apsirūpinimo darbuotojais analizė36
 • 2.4. Darbuotojų priėmimo į darbą ir kvalifikacijos kėlimo analizė37
 • 2.5. Darbuotojų kaitos analizė4
 • 2.6. Darbo našumo analizė ir įtaka įmonės veiklos rezultatams4
 • 2.7. Darbo užmokesčio fondo analizė4
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS55
 • LITERATŪRA59
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
audriul
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
67 psl.

Susiję darbai

UAB “Alineta” darbo rodiklių analizė

Ekonomika Referatas 2011 m. audriul
Verslininkams bei įmonių vadovams darbo rodiklių kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas keičiasi dėl įvairiausių priežasčių. Darbo užmokesčio sistemų yra...

AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. ecstazy
Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje...