Socialiniai mokslai / Pedagogika

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

0 atsiliepimų
Autorius:
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas augimo ir gyvenimo sąlygas, ugdydamos laisvą, atsakingą, savo ir kito žmogaus teises gerbiančią, šiuolaikinėje visuomenėje sėkmingai funkcionuoti sugebančią asmenybę. Dėl skurdo, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo, migracijos, kitų neigiamų socialinių reiškinių, daugelis vaikų netenka galimybės augti savo biologinėje šeimoje. Tuo atveju, kai šeima dėl sutrikusio funkcionavimo negali tinkamai rūpintis vaiku, vaiko auklėjimo ir ugdymo funkcijas turi perimti valstybė – tam valstybės organizuoja vaiko globą įvairaus tipo globos institucijose. Aplinka ir sąlygos, kuriose auga vaikas, daro reikšmingą įtaką vaiko gyvenimui, todėl organizuojant vaiko ugdymą globos institucijoje be galo svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas vaikams augti ir vystytis.
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. šalyje „<...> buvo globojami 12692 tėvų globos netekęs vaikai. Iš jų 5425 vaikai buvo globojami globos institucijose“ (Lietuvos Statistikos departamentas, 2010). Departamento duomenimis, vaikų, globojamų institucijose skaičius mažėja. Auga skaičius vaikų, kurie yra globojami šeimose ir šeimynose. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, 2007 m. institucijose buvo „<...> globojama 6% mažiau vaikų nei 2006 m., o 2008 – jau 11% mažiau nei 2006 m. (atitinkamai, 5% mažiau nei 2007 m.)“ (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, 2009). Tokį pokytį galima sieti su valstybės politika – nuo 2008 metų valstybė teikia prioritetą vaiko globai šeimoje, tačiau taip pat įtakos turi mažėjantis gimstamumas ir didėjanti emigracija.
Kiekvienais metais Lietuvoje globa yra nustatoma apie 3000 vaikų. Dažnai tai būna jaunesnio, ikimokyklinio amžiaus, t.y. 3 – 6 metų vaikai. Ikimokyklinis amžius yra svarbus tarpsnis vaiko gyvenime, kadangi šiuo laikotarpiu formuojasi vaiko savarankiškumas, individualumas, vyksta sparti vaiko mąstymo, kalbos, emocijų raida, intensyvėja vaiko suvokimo ir pažinimo procesai. Visgi, būtina atsiminti, kad vaikai į globos namus dažniausiai patenka iš rizikos šeimų, todėl šiems vaikams yra būdingi emocijų ir elgesio sutrikimai, bendravimo sunkumai, socialinių įgūdžių stoka, neadekvatus elgesys, nesugebėjimas palaikyti santykių, sutrikusi raida, socializacijos procesas. Globos namuose auga vaikai, jau patyrę deprivaciją, todėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas globos institucijoje turi būti organizuojamas atsižvelgiant tiek į ikimokyklinio amžiaus tarpsnio ypatumus, tiek į kiekvieno globojamo vaiko psichologinius vystymosi ypatumus. Šio principo laikymasis įgalina padėti vaikui jaustis saugiai pasaulyje, ugdyti vaiko įgūdžius tinkamai gyventi ir veikti.
Pasirinkta problema nagrinėjama remiantis tiek lietuvių, tiek užsienio autorių darbais. Lietuvoje globos sistemą, globos organizavimo principus, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nagrinėja L. Žalimienė, R. Žukauskienė, L. Radzevičienė, T. Lazdauskas ir kt. Lietuvoje taip pat yra atlikti keli tyrimai, kurių pagalba siekiama analizuoti Lietuvos globos sistemą, jos ypatumus, sritis, kurias būtina tobulinti.
Diplominiame darbe yra remiamasi užsienio autorių, pvz., G. G. Filipovos, E. O. Smirnovos, R. Radevos ir kt. darbais. Be literatūros šaltinių, darbe yra pateikiama ir įstatymų bei teisinių dokumentų, susijusių su vaiko globa, analizė.
Išanalizavus literatūrą pastebėta, kad nepakanka išsamių tyrimų, kurie atskleistų ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumus globos institucijose; sėkmingų ir efektyvių šio amžiaus vaikų ugdymo metodų ir būdų aprašymo.
Darbo tikslas – išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso ypatumus globos institucijose.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizavus mokslinę literatūrą apie vaiko globą ir jos organizavimo principus, aprašyti ikimokyklinio amžiaus globojamų vaikų raidos ypatumus, ugdymo organizavimą.
2. Išanalizuoti vaikų globos institucijų darbuotojų požiūrį į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumus globos institucijose.
3. Išanalizuoti vidinius vaikų globos namų dokumentus, siekiant atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų, augančių globos namuose, ugdymo proceso organizavimo ypatumus.
Darbo objektas – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose.
Hipotezė – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas globos institucijose organizuojamas atsižvelgiant į vaiko visapusišką asmenybės vystymąsi.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Anketinė apklausa.
3. Struktūruotas interviu.
4. Dokumentų analizė.
Rengiant baigiamąjį darbą, buvo pagilintos šios profesinės kompetencijos:
1. Socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui, organizavimas:
1.1. Gebėti įvertinti ugdytinio poreikius.
1.5. Analizuoti ir vertinti socialinio pedagoginio poveikio ugdytiniui veiksmingumą.
2. Darbas su ugdytinių grupėmis:
2.1.Gebėti įvertinti ugdytinio vietą socialinėje grupėje.
3. Saugios, ugdytinio aplinkos, kūrimas:
3.1. Vertinti ugdytinio aplinką, jos reikšmingumą ugdytinio socialiniam funkcionavimui.
4. Bendradarbiavimas su ugdytojais ir institucijomis, turinčiomis įtakos vaiko ugdymui:
4.1. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimos nariais, ugdymo institucijomis bei kitomis organizacijomis.
5. Socialinio pedagogo profesinės veiklos tobulinimas:
5.1. Vertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką.
5.2. Gebėti taikyti socialinio tyrimo metodus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
20864 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo globos institucijose teorinės prielaidos
 • 1.1. Vaiko globos samprata socialinių paslaugų sistemoje
 • 1.2. Šiuolaikiniai socialinės globos vaikams sistemos principai
 • 1.3. Raidos ypatumai ikimokykliniame amžiuje
 • 1.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso organizavimas globos institucijose
 • 1.5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodai globos institucijose
 • 2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo globos institucijose tyrimas
 • 2.1. Tyrimo metodologija ir organizavimas
 • 2.2. Ugdomojo proceso organizavimo tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
 • 2.3. Darbuotojų požiūrio į ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą globos institucijoje tyrimas
 • 2.4. Vaikų ugdymo ir globos proceso dokumentavimo tyrimas
 • Išvados
 • Rekomendacijos
 • Literatūra
 • Santrauka
 • Summary
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais
Referatas Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais

Vaiko mityba, atitinkanti fiziologinius organizmo poreikius, grindžiama sveikos mitybos principais ir pagrindinėmis taisyklėmis bei sveikos [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje
Referatas Vertybių ugdymo teorija ir praktika ikimokykliniame amžiuje

Anot lietuvių kalbos žodyno „vertybės – tai specifiškos mus supančio pasaulio objektų ir reikšmių charakteristikos [...]

Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje
Referatas Ugdymo ypatybės ikimokykliniam amžiuje

            Per pastaruosius dešimtmečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje išaugo ikimokyklinių ugdymo įstaigų poreikis. Manoma [...]

Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Diplominis darbas Vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Aktualumas. Vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimas šiandien yra neišvengiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo sritis, padedanti [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės
Diplominis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų [...]

Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas
Tyrimas Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas

Vaikui augant, sparčiai lavėja jo jutiminio pažinimo procesai, padedantys priimti informaciją iš išorinio pasaulio, ją [...]

Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme
Referatas Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

Gamta ir jos reiškiniai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis nuo gimimo iki mirties. Pradedant vaisiais [...]