Humanitariniai mokslai / Komunikacija

Lyčių faktorius interneto portale Delfi - lytis, tematika ir kalba

0 atsiliepimų
Autorius:

Bakalauro darbo temos aktualumas. Pasak A.Tereškino (2004), “diskusijos apie žiniasklaidos vaidmenį, įtaką ir jos poveikį vartotojui-piliečiui vyksta jau seniai.” Kaip nurodo M.Jankauskaitė (2008), visuomenėje žiniasklaidai tenka išskirtinis vaidmuo, nes jai suteikta galia parodyti „socialiai priimtinus“ žmonių santykius, gyvenimo būdą, paviešinti arba paversti „nematomomis“ kai kurias žmonių grupes, manipuliuoti jų statusu, garbe, pripažinimu. Autorė taip pat nurodo pagrindinis žiniasklaidos naudojamas įrankis yra kalba, kuria “apibrėžia, aprašo, vertina mus ir pasaulį”, todėl kalba laikoma svarbia socializacijos priemone. Pastebima, kad kalba formuoja ir lyčių sampratą (Jankauskaitė, 2009). Pažymėtina, kad ne tik kalba formuoja lyčių samprata, bet ir lyties faktorius yra aktualus kalbai, o ypač kalbai ir temoms, kuris aptinkamos žurnalistikoje.

Pabrėžtina, kad lytis kaip faktorius žurnalistikoje konstatuojamas ir teisės aktų lygmeniu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos patvirtinimo (2015) nurodoma, kad “ES teisės aktai ir strateginiai dokumentai skatina žiniasklaidą prisidėti siekiant lyčių lygybės ir draudžia diskriminaciją dėl lyties visuomenės informavimo priemonėse.” Be to, ES Tarybos išvadose, priimtose 2013 m. birželio 14 d. Airijos pirmininkavimo ES Tarybai metu, konstatuojama, kad žiniasklaida gali teigiamai prisidėti siekiant lyčių lygybės, pavyzdžiui, formuodama nediskriminacinį moterų ir vyrų įvaizdį tiek pateikiamoje informacijoje, tiek reklamose (Nutarimas dėl lygių galimybių programos, 2015).

I.Astrauskaitė (2005) teigia, kad tyrinėti žiniasklaidą moteriškumo bei vyriškumo aspektais populiaru, todėl dažnai kalbama ir rašoma apie žiniasklaidos kuriamus moters ar vyro įvaizdžius. Tačiau reikalinga pažvelgti iš kitos pusės, t.y. analizuoti ne žiniasklaidos priemonių sukurtą produktą, bet pažvelgti į asmenis, kurie tą produktą kuria ir pateikia visuomenei, t.y. žurnalistus ir kaip jų lytis veikia žurnalistikoje pateikiamas temas ir kalbėjimą (Astrauskaitė, 2005).

Atsižvelgiant į tai, kad lyties tematika šiais laikais vis dar išliekia aktuali, be to, į tai, kad svarbu tampa ir tai, kokia yra lyties bei žurnalistikoje analizuojamų temų sąsaja, laikytina, kad bakalauro darbo tema yra aktuali.

Bakalauro darbo problema: kokia yra sąsaja tarp lyties faktoriaus ir temų interneto portale „Delfi“?

Bakalauro darbo temos ištirtumas. Lietuvoje lyties faktorius žurnalistikoje nebuvo plačiai nagrinėtas. M.Jankauskaitė (2009) nagrinėjo kultūrinį lyčių tapatybių formavimą žiniasklaidoje; J.Pivorienė (2012) tyrė lyties stereotipus, formuojamus elektroninės žiniasklaidos; M.Stonkienė (2003) nagrinėjo lyčių socialinius stereotipus Lietuvos žurnaluose. A.Maslauskaitė (2002) analizavo moterims skirtos žiniasklaidos raida Lietuvoje. M.Jankauskaitė (2008) aptarinėjo (ne)stereotipinę lyčių reprezentaciją žiniasklaidoje. L.Stundžė (2009) nagrinėjo lyties ir organizacijos komunikacinį aspektą. R.Matkevičienė (2003) tyrė lyčių socialinių stereotipų formavimą Lietuvos televizijų laidose.

Tarp užsienio autorių lyties faktorius nagrinėtas kiek plačiau: lyties faktoriaus ir žiniasklaidos sąsajas tyrė D.Bamman irk t. (2014); H.A.Schwartz ir kt. (2013). C.Carter ir kt. (2014) pateikia išsamius žiniasklaidos ir lyties koegzistavimo tyrimus. K.Ross (2010) tyrė moterų ir vyrų identitetus žiniasklaidos fone. R.L. Collins (2011) analizavo lyties vaidmenio turinį žiniasklaidoje. M.De Bruin (2014) aptarė lyties faktorių naujienų portaluose. L.Steiner (2012) aiškino lyčių skirtumus žurnalistikoje.

Taigi, nors mokslinės literatūros šia ir giminingomis temomis yra, vis tik darytina prielaida, kad daug aktualių mokslinių darbų, kuriuose būtų nagrinėjama išskirtinai šio bakalauro darbo tema – lyties faktorius žurnalistikoje, nėra. Taigi bakalauro darbas laikytinas aktualiu ir moksliškai nauju.

Bakalauro darbo objektas: lyties faktorius žurnalistikoje.

Bakalauro darbo tikslas: nustatyti lyties faktoriaus ir temų interneto portale „Delfi“ sąsają.

Bakalauro darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti lyties kaip socialinio konstrukto teorinius aspektus;
 2. Aptarti lyties reprezentaciją žiniasklaidoje teoriniu aspektu;
 3. Atskleisti lyties faktoriaus ir temos sąsają interneto portale „Delfi“.

Bakalauro darbo metodai. 1) mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, kuris leidžia atskleisti analizuojamos problemos ištyrimo laipsnį, nusakyti nagrinėjamos temos aktualumą ir naujumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir formuluoti išvadas; 2) sisteminė analizė, kuria susisteminti nagrinėjamų mokslininkų teiginiai analizuojamos problemos atžvilgiu; 3) turinio analizė, kuri leidžia objektyviai ir sistemiškai išnagrinėjus teksto ypatybes; 4) apibendrinimo metodas, kurio dėka apibendrinta naudota mokslinė literatūra, cituoti mokslininkų teiginiai, suformuluotos išvados kiekvienam darbo poskyriui apibendrinti bei galutinės išvados.

Bakalauro darbo struktūra. Darbo struktūrą ir jo visumą lemia tyrimo objektas, suformuluotas tikslas ir šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, santrauka, teorinė dalis, empirinis tyrimas, išvados ir literatūros sąrašas. Pirmoje darbo dalyje aptariami du aspektai: lytis kaip socialinis konstruktas bei lyties reprezentacijos žiniasklaidoje ypatumai. Antroje darbo dalyje atliekamas empirinis tyrimas: analizuojamas lyties bei tematikos žurnalistikoje sąsajos interneto portale „Delfi“.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. LYTIES REPREZENTAVIMO ŽURNALISTIKOJE TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Biologinė ir socialinė lyties samprata7
 • 1.2. Moterų ir vyrų reprezentacija žiniasklaidoje9
 • 1.3. Moterų ir vyrų reprezentacijos žiniasklaidoje teorinis gerinimas17
 • 2. LYTIES FAKTORIAUS ŽURNALISTIKOJE TYRIMAS21
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas21
 • 2.2. Tyrimo rezultatų aptarimas23
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS33
 • PRIEDAI38

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Palangos miesto įvaizdis internetiniuose portaluose „Delfi“ IR „Lrytas“
Diplominis darbas Palangos miesto įvaizdis internetiniuose portaluose „Delfi“ IR „Lrytas“

Bakalauro darbo temos aktualumas. Anot O.Kastanavičiūtės ir kt. (2012), miesto įvaizdis užima svarbią vietą kuriant [...]

Interneto televizijos plėtra Lietuvoje: TV3 ir DELFI atvejų analizė
Diplominis darbas Interneto televizijos plėtra Lietuvoje: TV3 ir DELFI atvejų analizė

Su kiekviena diena vis labiau nyksta tradicinių žiniasklaidos priemonių ribos. Tokie žodžiai kaip „televizija“, „internetas“ [...]

Portalo Delfi.lt ypatybės
Kursinis darbas Portalo Delfi.lt ypatybės

Internetas arba pasaulinis kompiuterių tinklas (World Wide Web) yra naujausia visuomenės informavimo priemonė, milžiniška informacijos [...]

Straipsnių apie archyvų veiklą Lietuvos naujienų portaluose tematikos analizė
Kursinis darbas Straipsnių apie archyvų veiklą Lietuvos naujienų portaluose tematikos analizė

Archyvai yra viena svarbiausių kultūros paveldo saugojimo institucijų. Archyvai, siekdami išsaugoti dokumentinį paveldą, atlieka dokumentų [...]

Meninio portfolio tematikos internetinių tinklalapių analizė
Referatas Meninio portfolio tematikos internetinių tinklalapių analizė

ĮvadasŠiais laikais sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimą be interneto ar mobiliojo ryšio paslaugų. Tai kone [...]

Kriminalinių naujienų vaizdavimo ypatumų ir skaitomumo neatsiejamumas Baltijos šalyse: lyginamoji portalų „Delfi.lt“, „Delfi.lv“ ir „Delfi.ee“ kriminalų skilčių analizė
Diplominis darbas Kriminalinių naujienų vaizdavimo ypatumų ir skaitomumo neatsiejamumas Baltijos šalyse: lyginamoji portalų „Delfi.lt“, „Delfi.lv“ ir „Delfi.ee“ kriminalų skilčių analizė

Su kiekviena diena vis pastebimiau nyksta žiniasklaidos priemonių darbo etikos ribos, mažėja žurnalisto darbo ir [...]

Bendravimas interneto portaluose
Referatas Bendravimas interneto portaluose

Evoliucijos nuo brūkšnelių ir taškelių iki skaitmeninių nuliukų ir dvejetukų etapai – telefonas, radijas, televizija.

Semantizmų vartosena naujienų portale Delfi
Kursinis darbas Semantizmų vartosena naujienų portale Delfi

Kalbos kultūra plačiąja prasme yra kalbos taisyklingumas, norminių žodžių ir jų junginių reikšmių vartojimas. (Šukys [...]

Portugalų kalba
Prezentacija Portugalų kalba

Portugalų kalbos gramatika panaši į kitų romanų kalbas. §Daiktavardžiai, būdvardžiai ir įvardžiai turi dvi gimines (vyriškąją ir moteriškąją), du [...]

Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime
Tyrimas Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime

  Palyginus su kitomis medijomis gan nauja medijos rūšis – Internetas gali patenkinti absoliučiai naujus poreikius [...]

Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), antros paskaitos konspektas anglų kalba (intensyvas)
Konspektas Tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law), antros paskaitos konspektas anglų kalba (intensyvas)

II paskaita The problem of international law – law is not law because it is not [...]