Valstybės tarnbos tarnautojų sąvoka, klasifikacija, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas

43 psl. / 10700 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo temos aktualumas – valstybės tarnyba - tai viena svarbiausių žmonių, o taip pat ir visuomenės bei valstybės tikslingos veiklos rūšių. Ši sąvoka suvokiama įvairiai: kaip žmonių veiklos rūšis, kaip socialinis teisinis institutas, kaip valstybės institucijų speciali sistema. Teisine prasme - valstybės tarnyba, tai teisės normų, reglamentuojančių santykius, atsirandančius valstybės tarnyboje, visuma (Valstybės tarnybos portalas, 2000 [prieiga internetu: http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnyba-857.html]). Bendrąja prasme – tai valstybės tarnautojai ir jų veikla įgyvendinant jiems pavestas funkcijas bei valstybės politikų priimtus sprendimus. Kitaip tariant, tai valstybės tarnautojų, atliekančių jiems pavestas viešojo administravimo funkcijas visuma. Tarnyba sudaro valdymo esmę, be jos nebūtų įmanoma įgyvendinti valstybinio valdymo. Vienos tarnybos priklauso privatinės teisės santykių sričiai, kitos - viešosios teisės sričiai. Tam, kad valstybės tarnyba veiktų sklandžiai ir atliktų visas savo funkcijas būtina ją nuolatos tobulinti. Svarbiausias valstybės tarnybos modernizavimo tikslas yra padidinti valstybės tarnautojų darbo našumą, efektyvumą, kvalifikaciją bei motyvavimą. Valstybės tarnybos užduotis – efektyviai vykdyti viešojo administravimo veiklą, kuri tiesiogiai daro įtaką visuomenės kaip valstybės pagrindo gerovei.


Baigiamojo darbo objektas - valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų sąvoka, klasifikacija, jų administracinis teisnumas ir veiksnumas.


Baigiamojo darbo tikslas – atskleisti valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvokas, jų ryšį tarpusavyje bei teisinius aspektus.


Baigiamojo darbo uždaviniai:
 1. Apibrėžti valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoką.
 2. Pristatyti Lietuvos valstybės tarnybos sistemą.
 3. Atlikti valstybės tarnybą ir valstybės tarnautojo reglamentuojančių teisės aktų analizę.
 4. Atlikti lyginamąjį tyrimą ir išsiaiškinti panašumus ir trūkumus tarp valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis.
Baigiamojo darbo tyrimo metodai: siekiant kuo nuosekliau atskleisti temos esmę, darbe panaudoti įvairūs tyrimo metodai.


Darbe naudojami - teoriniai tyrimo metodai: vienas pagrindinių šiame darbe naudotų metodų - lyginamasis metodas. Siekiant išsamiai atskleisti valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoką, lyginamos įvairios mokslinės koncepcijos, teisės mokslininkų nuomonės. Dokumentų analizės metodas taikytas siekiant nustatyti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos įstatymą. Lietuvos Respublikos valstybėje, bei dabartinę Lietuvos valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų analizė padėjo nustatyti valstybės tarnybos teisinės padėties reglamentavimo pobūdį, valstybės tarnybos modelį. Naudojamas lingvistinis metodas (aiškinant teisės aktuose įtvirtintas nuostatas) bei sisteminis – lyginamasis metodas - skirti geriau atskleisti nagrinėjamų valstybės tarnybų teisinius ypatumus. Valstybės tarnybos įstatymų analizė atlikta, siekiant išanalizuoti ir palyginti svarbiausių valstybės tarnybą reglamentuojančių įstatymų nuostatų reikšminį pokytį. Taip pat atliekama surinktos literatūros analizė.


Baigiamojo darbo struktūra – šį bakalauro darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys: teorinė ir analitinė, pabaigoje pateikiamos išvados, panaudotos literatūros šaltiniai. Pirmojoje teorinėje dalyje valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų sąvoka, jų klasifikavimas. Antroje darbo dalyje apibendrinamas valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo administracinis teisnumas ir veiksnumas. Trečioje dalyje atliekamas lyginamasis analizės metodas, nustatant panašumus ir trūkumus tarp valstybės tarnautojų ir darnuotojų dirbančių pagal darbo sutartį.


Turinys

 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ IR TERMINŲ ŽODYNAS7
 • ĮVADAS9
 • 1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TEISINIO STATUSO YPATUMAI11
 • 1.1 Jurisprudencinė ir įstatyminė valstybės tarnybos samprata, tarnybos formavimosi etapai ir pokyčiai11
 • 1.2 Valstybės tarnybos klasifikacija ir jos darbo modeliai14
 • 1.3 Valstybės tarnautojų sąvoka ir valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos17
 • 1.4 Valstybės tarnautojų klasifikavimas19
 • 2. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ADMINISTRACINIS TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS24
 • 2.1 Valstybės tarnybos teisinis reglamentavimas, administracinis teisnumas ir veiksnumas24
 • 2.2 Valstybės tarnautojų administracinis teisnumas ir veiksnumas28
 • 3. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS LYGINAMOJI ANALIZĖ30
 • 3.1 Tyrimo metodologija30
 • 3.2 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį išskiriant panašumus ir trūkumus30
 • 3.3 Valstybės tarnautojų ir darbuotojų socialinių garantijų palyginimas32
 • IŠVADOS38
 • REKOMENDACIJOS39
 • LITERATŪRA40

Reziumė

Autorius
krkevalait
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 2, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai

Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas

Teisė Referatas gabbare
Žmonių bendruomenėje egzistuojantys santykiai tarp žmonių vadinami visuomeniniais santykiais. Išskiriami visuomeniniai santykiai, kurie sureguliuoti teisės normomis. Tai - teisiniai santykiai. Išskiriamos dvi teisės...