Pedagoginę pagalbą patyčias patiriantiems paaugliams vertinimas

66 psl. / 14646 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas. Patyčios tarp paauglių yra viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje. Palankiausia terpė patyčioms plisti yra mokykla. Patyčios mokykloje yra be galo didelė problema, susijusi su moksleivių sveikatos sutrikimais ir negatyviomis gyvensenos ypatybėmis. E. Karmaza, N. Grigutytė, G. E. Karmazė (2006) analizuoja, kad patyčių fenomenas yra labai aktualus Lietuvos mokyklose, nes sunkios ar žiaurios smurto formos pasitaiko rečiau nei nuolatinės nedidelės priekabės, pravardžiavimai, žeminimai. Todėl patyčios pastaraisiais metais sulaukia didesnio dėmesio (8 p.). V. Aramavičiūtė (2005) pastebėjo, kad tai yra auklėjimo krizės, vykstančios visuose žemynuose, padariniai. Mokyklose pastebėtas vertybinis abejingumas, nustota žadinti mintį apie vertybių prasmę, hierarchiją, prioritetus ir, be abejo, apie vertybių įkūnijimą ar puoselėjimą (p. 10).


Ne vienoje mokykloje yra netinkamas psichologinis emocinis fonas, trukdantis vaikams ugdytis, gerai jaustis mokykloje. Tai viena iš svarbių priežasčių, lemiančių žemus mokinių pasiekimus. Kodėl taip yra? Nors vykdoma daugybę patyčioms mažinti skirtų programų ir projektų. Ž. Jonynienė, A. Bartkutė, T. Butvilas (2011) pateikia savo straipsnyje, kad Lietuva tarp 32 pasaulio šalių pirmauja pagal vaikų patyčių mastą. 70 proc. vaikų patiria patyčias ir 70 proc. vaikų patys iš kitų tyčiojasi. Švedijoje šis rodiklis – vos 15 proc. Lietuvoje tyrimų, atliktų 1994, 1998 ir 2002 m., duomenimis, bent kartą yra patyrę patyčių apie 70% mokinių, o apie trečdalis respondentų per 2–3 mėnesių laikotarpį patyrė dažnai patyčių bent kartą per savaitę (p. 218). Tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo duomenimis, 2014 m. Lietuvoje patyčias patyrė 27,7 proc. mergaičių ir 31,2 proc. berniukų. Su patyčiomis mokykloje nesusiduria tik vos kas trečias mokinys. Nors patyčių Lietuvos mokyklose nuo 1994 iki 2014 m. sumažėjo, tačiau, palyginti su kitomis Europos šalimis, mūsų šalyje jų kol kas daugiausia (Geresnis mokinių mokymasis – esminis švietimo sistemos prioritetas, 2015, p. 17). Taigi Lietuvos ir užsienio mokslininkai nurodo, jog mokyklose agresyvumo, tyčiojimosi mastas didėja ir kaip įrodyta empiriniais tyrimais yra vaikų, kurie nuolat patiria bendraamžių patyčias mokykloje.


Kad pedagoginė pagalba patyčias patiriantiems paaugliams būtų sėkminga ji turi vykti tikslingai ir tam tikrais lygiais, tačiau šia kryptimi tik dar bandoma eiti Lietuvoje. Paprastai pedagoginė pagalba apsiriboja, pokalbiu su tėvais, sudrausminimu ir pasiaiškinimo parašymu. Kadangi patyčių atvejų mokyklose yra daug, administracija ir pedagogai yra suinteresuoti išspręsti įvykius per kuo trumpesnį laiko tarpą. Pedagoginė pagalba turi trukti gan ilgą laiką su suformuota kompetentinga komanda, kadangi laikinai ir greitai išspręstos patyčios greitai vėl atsikartoja. Šiuo metu patyčių atvejų vis mažėja, o tai reiškia, kad pedagoginė pagalba yra labai reikalinga, ypač Lietuvoje, kur patyčios vyksta dažniausiai.


Darbo problema. Ar pedagoginė pagalba patyčias patiriantiems paaugliams mokykloje yra rimta problema? Kiekviena mokykla atsakytų skirtingai. Geriausiai tai atskleistų mokykloje atliekami tyrimai. Lietuvoje nėra išsamių tyrimų apie pedagoginės pagalbos praktiką ir būdus mokykloje. Kai kurios mokyklos savarankiškai atlieka pedagogų ar paauglių įvertinimus. Susipažinus su įvairiais mokslininkų ar pačių mokyklų iniciatyva atliktais tyrimais, tenka konstatuoti, kad problema yra neefektyvi pedagoginė pagalba, nes patyčių paplitimas vis didėja. Tik išanalizavę pedagogų požiūrį į patyčias ir pedagoginę pagalbą mokykloje, galėsime numatyti efektyvią pedagoginę pagalbą ir prevencijos galimybes minėtai problemai spręsti.


Probleminiai klausimai: Kokios patyčių priežastys ir pasekmės?, Kaip teikiama pedagoginė pagalba paaugliams?, Kokie yra taikomi būdai? Kokia būtų patyčių problemos prevencija?


Darbo objektas – pedagoginė pagalba patyčias išgyvenantiems paaugliams.


Darbo tikslas – ištirti pedagoginę pagalbą patyčias išgyvenantiems paaugliams pasirinktoje Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje apklausiant 5 – 10 klasių pedagogus.


Darbo uždaviniai:
 1. aptarti patyčių reiškinį;
 2. išanalizuoti pedagoginę pagalbą patyčias patyrusiems paaugliams;
 3. atlikti anketinę pedagogų apklausą Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje tiriant pedagoginę pagalbą patyčias išgyvenantiems paaugliams.
Darbo metodai. Mokslinės literatūros šaltinių ir mokslinių publikacijų analizė; sisteminės analizės metodas; apibendrinimo metodas; statistinių duomenų apdorojimas ir analizė. Anketinė apklausa.


Surinktiems pirminiams duomenims įvesti, perduoti, tikrinti, apdoroti ir pateikti naudojama Microsoft Excel 7.0 ir Microsoft Word aplinka.


Darbo struktūra. Darbo baigiamąjį darbą sudaro įvadas ir dvi pagrindinės dėstomosios dalys: pirma teorinė dalis yra skirta išanalizuoti pedagoginę pagalbą patyčias išgyvenantiems paaugliams teoriniu aspektu; antroje empirinėje dalyje yra tiriama pedagoginė pagalba patyčias išgyvenantiems paaugliamsVilniaus Žygimanto Augusto pagrindinę mokykloje. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos, literatūros šaltinių sąrašas, santrauka anglų kalba, priedai. Darbo apimtis – 67 psl., pagrindinis tekstas – 58 psl., 29 paveikslai, 70 literatūros šaltiniai, 1 priedas.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • PEDAGOGINĖS PAGALBOS PATYČIAS IŠGYVENANTIEMS PAAUGLIAMS APIBRĖŽTIS teoriniU aspektu7
 •  1.1. Patyčių reiškinys7
 •   1.1.1. Patyčių sampratos apibūdinimas7
 •   1.1.2. Patyčių priežastys11
 •   1.1.3. Patyčių pasekmės paaugliams15
 •     1.2. Pedagoginė pagalba patyčias patyrusiems paaugliams18
 •            1.2.1. Pedagoginės pagalbos sampratos problema18
 •            1.2.2. Pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų funkcijų analizė20
 •            1.2.3. Pedagoginės pagalbos būdai sprendžiant paauglių patyčias22
 • PEDAGOGINĖS PAGALBOS PATYČIAS IŠGYVENANTIEMS PAAUGLIAMS MOKYKLOJE tYRIMAS24
 •      2.1. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos pristatymas24
 •      2.2. Tyrimo metodai25
 •      2.3. Tyrimo imtis ir tiriamųjų atranka26
 •      2.4. Tyrimo eiga ir organizavimas27
 •      2.5. Tyrimo rezultatų analizė28
 • IŠVADOS49
 • REKOMENDACIJOS51
 • LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS52
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA58
 • PRIEDAI59
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

 1. Aramavičiūtė, V. (2005). Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda. Vilnius: Gimtasis žodis.
 2. Assimopoulos, H., Vassilakaki, E., Yanakopoulou, D., Hatzipemou, T., Vassilakaki, E., Tsiantis, J., Fiksas, K. (2010). Patyčių prevencija klasėje. Vadovas mokytojams. Prieiga per internetą http://www.bepatyciu.lt/media/files/downloadable/Patyciu_prevencija_klaseje_1.pdf
 3. Bauman, S., Del Rio, A. (2006). Preservice Teacher’s Responses to Bullying Scenraios Compraing Physical, Verbal, and Relational Bullying. Journal of Educational Psychology, 98, 219–231.
 4. Bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatai. (2004). Prieiga per internetą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F7D62A64C54
 5. Bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų pakeitimas. (2011). Prieiga per internetą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404471&p_query=&p_tr2=
 6. Be patyčių tinklalapis. Patyčių vietos. Prieiga per internetą http://www.old.bepatyciu.lt/lt/apie-patycias/patyci-vietos/
 7. Be patyčių tinklalapis. Kas tyčiojasi ir kodėl? Prieiga per internetą http://www.bepatyciu.lt/vaikams/apie-patycias/kas-tyciojasi-ir-kodl/
 8. Braslauskienė, R., Jonutytė, I. (2005). Vaikų agresyvaus elgesio prevencija ugdymo institucijose. Klaipėda.
 9. Carrera, M., DePalma, R., Lameiras, M. (2011). Toward a More Comprehensive Understanding of Bullying in School Settings. Educational Psychology Review, 23(4), 479–499.
 10. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: šeštas (trečias elektroninis) leidimas (2006). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 11. Dirsienė, N., Reikertienė, V. (2008). Smurtinio elgesio keitimo metodika. Praktinis vadovas socialiniams darbuotojams. Vilnius. Prieiga per internetą http://www.bukstipri.lt/uploads/Smurtinio%20elgesio%20keitimo%20metodika.pdf
 12. Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų teikiamos psichologinės pagalbos efektyvumo problemų. Aprašas. Prieiga per internetą http://www3.lrs.lt/docs2/MVPXLDXO.DOC
 13. Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas (2011). Prieiga per internetą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404471&p_query=&p_tr2=
 14. Duffell, J. (2007). Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose. Tarptautinės konferencijos pranešimai. Modern approaches in prevention of bullying and violencein schools. Conference reports. Prieiga per internetą http://www.vaikulinija.lt/index.php/skaitiniai
 15. Geresnis mokinių mokymasis – esminis švietimo sistemos prioritetas. Konferencija. „Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip“. LEU, 2015 m. rugpjūčio 26 d. Prieiga per internetą https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/ministreskalba.pdf
 16. Giddens, A. (2005). Sociologija. Kaunas: UAB Poligrafija ir informatika.
 17. Gilligan, J. (2002). Smurto prevencija. Vilnius: Eugrimas.
 18. Gilligan, J. (2007). Smurtas: apmąstymai apie nacionalinę epidemiją. Vilnius: Eugrimas.
 19. Gumuliauskienė, A., Juodaitytė, A., Malinauskienė, D. (2010). Tyrimais grįstos smurto ir patyčių prevencijos galimybių paieškos. Mokytojų ugdymas, 14(1), 194–207. Prieiga per internetą http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_1822-119X.N_14_1.PG_194-207/DS.002.0.01.ARTIC
 20. Jasiulionė, J. S., Povilaitis, R., Mažionienė, M., Suchodolska, I. (2010). Kuriame klasę be patyčių. Gairės klasių auklėtojams. Vilnius: Vaikų linija. Prieiga per internetą http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/a0/7b/a07b76df-7286-4e83-812f-2629a9cec43f/kuriame_klase_be_patyciu.pdf
 21. Jasiulionė, J. S., Mažionienė, M., Suchodolska, I., Povilaitis, R. (2011). Kaip galiu padėti savo vaikui? Atsakymai į tėvų klausimus apie patyčias tarp vaikų. Vilnius: Vaikų linija. Prieiga per internetą http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/58/d6/58d67116-9e7a-448f-8ba3-b78b1c78e5f4/kaip_galiu_padeti_savo_vaikui.pdf
 22. Jonynienė, Ž., Bartkutė, A., Butvilas, T. (2011). Teisinis švietimas kaip prevencinė priemonė prieš patyčias mokyklose: mokinių ir mokytojų sampratos. Socialinis darbas, 10(2), 217–228. Prieiga per internetą https://www.mruni.eu/upload/iblock/b9c/06_jonyniene_batkute_butvilas.pdf
 23. Juknevičienė, R. (2011). Vaikų, patiriančių bendraamžių priekabiavimą, elgesys, tokio elgesio priežastys, pasekmės, problemų sprendimas. Prieiga per internetą http://www.rasa-jukneviciene.lt/uploads/1/2/6/0/12600958/priekabiavimas_-_r.j..pdf
 24. Kairienė, B. (2006). Agresyvus tėvų elgesys su savo vaikais: pedagoginės korekcijos prielaidos. Socialinis darbas, Nr. 5 (1), 89-95. Prieiga per internetą https://www.mruni.eu/upload/iblock/e39/10_kairiene.pdf
 25. Kardelis, K. (2007). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
 26. Karmaza, E., Grigutytė, N., Karmazė G. E. (2006). Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba. Metodinės rekomendacijos. LR švietimo ir mokslo ministerija. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vilnius. Prieiga per internetą http://www.avienuolis.anyksciai.lm.lt/files/E.%20Karmaza%20et%20al.%20Smurtas%20mokykloje%20pagalba%20ir%20prevencija.2007.pdf
 27. 9 klasės metodika. (2011). ESF produktai. Prieiga per internetą http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_9_klases_metodika.pdf.
 28. Kvieskienė, G. (2005). Pozityvioji socializacija. Monografija. Vilnius: VPU leidykla. Prieiga per internetą http://www.su.lt/bylos/fakultetai/socialines_geroves_ir_negales_studiju/SPPkat/pozityvioji%20socializacija.pdf
 29. Kvieskienė, G. Indrašienė, V., Targamadzė, V., Valeckienė, D., Merfeldaitė, O., Suboč, V. (2006). Pedagoginės psichologinės pagalbos mokykloje veiksmingumas (mokyklų psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų funkcijos: mokyklose pagal pareigines instrukcijas ir realų darbo turinį. Tyrimo ataskaita. Vilnius. Prieiga per internetą http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/ppp_mokykl_veiksmingumas.pdf
 30. Leliūgienė, I. (2003). Socialinė pedagogika. Kaunas: KTU. Prieiga per internetą http://www.su.lt/bylos/fakultetai/socialines_geroves_ir_negales_studiju/SPPkat/socialin%20pedagogika.pdf
 31. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. (1999). Vilnius.
 32. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. (2000). Valstybės žinios, Nr. 74-2262.
 33. LR Švietimo įstatymas. (2006). Prieiga per internetą http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279441&p_query=&p_tr2=
 34. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. (2011). Prieiga per internetą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105
 35. Martišauskienė, E. (2008). Ugdomojo mokymo retrospektyva ir dabartis. Pedagogika, Nr. 89, 11-17.
 36. Matkevičienė, D. Mes prieš patyčias. Prieiga per internetą http://daliamatkeviciene.wix.com/dalios-klase#!patyios/c21ql
 37. Milaknienė, V., Smirnovienė, R. (2010). Klasės vadovo bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais formos ir būdai. Gargždai. Prieiga per internetą http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/mddb/Pradinis%20ugdymas/Pagalba%20klas%C4%97s%20vadovui/Metodinis%20darbas%20%E2%80%9EKlas%C4%97s%20vadovo%20bendravimo%20ir%20bendradarbiavimo%20su%20ugdytini%C5%B3%20t%C4%97vais%20b%C5%ABdai%20ir%20formos%E2%80%9C.pdf
 38. ..................................

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€13.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2023
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
66 psl.

Susiję darbai

Materiali ir neformali pagalba studentams

Psichologija Referatas 2012 m. rytuvejai
Šį darbą atliko trys studentai, pasirinkę situaciją apie studentą, kuris, trečiame kurse neteko abiejų tėvų, kurie buvo jo pragyvenimo šaltiniais. Mes, remdamiesi įvairiais...

Analizė apie patyčias mokykloje

Psichologija Referatas evelina
Lietuvoje, kaip ir užsienio šalyse, vis drąsiau prabylama apie patyčias ugdymo įstaigose. Prabylama apie tai, kad ši bėda jau įleido šaknis ir nenuspėjamai...

Būdai užkirsti paauglių savižudybėm kelią

Psichologija Referatas 2009 m. aistelyteee
Temos aktualumas ir problema. Savižudybė - sudėtingas reiškinys, kuriuo nuo senų senovės domėjosi filosofai, teologai, gydytojai, sociologai, menininkai. Pasak prancūzų filosofo Albero Kamiu,...

Paauglių konfliktai

Psichologija Rašinys 2015 m. ggg023
Rašinys apie paauglių konfliktus ir jų sprendimo būdus ugdymo įstaigoje. Darbe kalbama apie paauglių charakterį, kaip jis susidoroja su problemomis ir panašiai.

Aktualios paauglių psichologinės problemos

Psichologija Referatas 2013 m. reand
Paauglystė – gyvenimo tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiojo amžiaus. Ji trunka nuo fizinio lytinio brendimo pradžios iki tol, kol pasiekiama savarankiško suaugusio...