Ekonomika ir verslas / Ekonomika

UAB “Baltic furniture components” investicinės aplinkos analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos įmonės – emitentai – palyginus su Europos Sąjungos įmonėmis yra nedidelės ir mažos kapitalizacijos. Lietuvos įmonių koncentracija, prasidėjusi 1998 tęsėsi ir 1999 – 2004. Įmonių susijungimai (ypač apdirbamojoje pramonėje) bei naujos užsienio ir vietinio kapitalo investicijos tapo viena iš esminių įmonių augimo sąlygų. Daugumos Lietuvos įmonių kapitalas gerokai išaugo per praėjusius penkerius metus. Siekiant paskatinti vietinių kompanijų augimą ir vietos investicinę plėtrą, Vyriausybė prisidėjo prie vietinių investicijų ekspansijos (sukurdama užsienio investicijų skatinimo programas). Nuo investicinių sprendimų priklauso įmonės veikla daugeliui metų į priekį.

          Kiekvienas savininkas, steigėjas, o mūsų atveju, tai UAB „Baltic Furniture Components“, turi pats iš anksto nuspręsti, apsiskaičiuoti, kiek jam reikės pradinio kapitalo, pradinių-pagrindinių fondų, kurio reikės kuo didesniam pelnui, naudai gauti. Tačiau turime taip pat nepamiršti, kad tiek kapitalo, tiek ir investicijų dydis neturėtų būti nei per didelis, taip pat negerai yra ir jo stygius. Turėtų būti surastas “aukso vidurys”, kuris nesukelia jokių nesusipratimų, problemų.

Sėkminga bet kurios organizacinės teisinės sistemos formos ūkinio subjekto veikla konkurencinėje aplinkoje priklauso nuo jo investicinio aktyvumo. Investicijų tikslai (angl. investment objectives) - laukiami investicijų rezultatai. Skiriami šie investicijų verslo aplinkoje tikslai:

   1) augimas;                                                                      

   2) augimas ir pajamos;

   3) pajamos ir augimas;

   4) pajamos, augimas, stabilumas.

Ūkio subjekto investiciniai tikslai, susiję su pajamų ir pelno apimties didinimu. Nacionaliniame, regioniniame, pasaulinės ekonomikos lygmenyje investavimo procesas yra nukreiptas į funkcionuojančio ekonominėje sistemoje kapitalo apimties didinimu, kas sąlygoja šios sistemos augimą. Apibendrinus mokslinę ir metodinę literatūrą, galima teigti, jog egzistuoja daug skirtingų požiūrių į investavimo procesą, investavimo objektus ir subjektus, tikslus ir kt. Tai sąlygoja skirtingų sampratos „investicija“ egzistavimą. Bendriausia prasme, investicija ( angl. investment) - gamybos priemonių, tokių kaip mašinos, įrengimai, įranga ir kt. įsigijimas įmonėje tikslu ateityje jomis gaminti prekes/paslaugas. Dažniausiai tokios investicijos vadinamos kapitaliniais įdėjimais (angl. capital investment). [15].

Temos aktualumas. Nuo investicinių sprendimų priklauso UAB „Baltic Furniture Components” veikla daugeliui metų į priekį. Investicinių projektų įgyvendinimui paprastai reikia pritraukti ženklias piniginių lėšų sumas, kitus išteklius. Todėl kapitalo investicijų planavimas, analizė ir jų efektyvumo įvertinimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Svarbus investicijų efektyvumo užtikrinimo būdas yra investicinės aplinkos vertinimas, leidžiantis nustatyti investavimo alternatyvų efektyvumą tam tikrų veiksnių požiūriu.

Darbe stengsimės analizuoti daug praktinių ir teorinių рroblemų susijusių su mūsų nagrinėjama tema UAB „Baltis Furniture Components”, tokių kaip: koks investicijų vaidmuo; kokia investicijų aplinka; kokie yra verslo organizacijos ekonominiai ištekliai ir kokie yra būdai mažinti tų išteklių kaštus; kaip kapitalo rinkoje formuojasi palūkanų norma; ar svarbus įmonės investicinei aplinkai verslo planas; ar įmanoma pasiekti ekonominių, socialinių, еkologinių verslo organizacijų tikslų ir visuomenės tikslų visumoje vienovės; kokie yra investicinių projektų rizikos mažinimo būdai, kuo svarbus diskontavimas investicijų efektyvumo vertinime ir kt.

Darbo tikslas – atskleisti UAB „Baltic Furniture Components“ investicinę aplinką, bei atlikti jos analizę, nurodyti problematiką.

Darbo uždaviniai:

Remiantis moksline literatūra aptarti investicinę aplinką t.y. : investicijų ir investavimo sampratą, rūšis, formas vystymosi etapus, svarbą;Aptarti įmonės investicijų struktūros analizės metodiką ir jos ypatumus per tris ją sudarančias analizių rūšis: horizontaliąją, vertikaliąją, santykinę ;Naudojant šaltinių bei turimos literatūros analizę, atlikti „Baltic Furniture Components” investicinę aplinkos analizę pateikiant trumpą šios įmonės charakteristiką, įmonės potencialo įvertinimą, įmonės aplinkos analizę;Panagrinėti UAB „Baltic Furniture Components“ įmonės investicijų struktūros finansinę analizę;Atlikti galutinį UAB „Baltic Furniture Components“ įmonės tikslų ir uždavinių formavimą 2007-2011 m. laikotarpiui;Pateikti pasiūlymus toliau sėkmingai vystyti investicinę aplinką, atliekant įmonės veiklos vystymo(si) optimistinę ir pesimistinę analizę.

Tyrimo metodai. Taikant mokslinės literatūros ir šaltinių analizės metodą pateikiama investicijų, investavimo ir investicinės aplinkos sampratos analizės (pavyzdžiui, pardavimai, pelningumas, nekilnojamasis turtas, ateities planai ir t.t.).

Kursinio darbo struktūra: pirmajame skyriuje bus rašoma apie investicijų sampratą, rūšis ir formas; antrajame – apie įmonės investicijų struktūros analizės metodiką; trečiajame - nagrinėjamas UAB „Baltic Furniture Components” investicinė aplinka; ketvirtajame bus aprašomas šios įmonės tikslų ir uždavinių formavimas 2007 – 2011 m., bei pateiktos kursinio darbo išvados ir pasiūlymai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • I. INVESTICIJŲ ESMĖ IR RŪŠYS5
 • I.1. Investicijų esmė5
 • I.2. Investicijų svarba6
 • I.3.Investicijų rūšys7
 • I.4. Investavimo samprata10
 • II. ĮMONĖS INVESTICIJŲ STRUKTŪROS ANALIZĖS METODIKA12
 • II.1. Horizontalioji analizė12
 • II.2. Vertikalioji (struktūrinė) analizė12
 • II.3. Santykinė analizė13
 • III. UAB “BALTIC FURNITURE COMPONENTS” INVESTICINĖS APLINKOS ANALIZĖ16
 • III.1.Trumpa įmonės charakteristika, įmonės tikslai, uždaviniai 16 III.2. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė17
 • III.3. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas20
 • III.4. UAB „Baltic Furniture Components“ įmonės investicijų struktūros finansinė analizė23
 • III.4.1. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė23
 • III.4.2. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji, horizontalioji analizė25
 • III.4.3. Pardavimų pelningumų analizė26
 • III.4.4. Investicijų pelningumo analizė26
 • III.4.5. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė27
 • IV. GALUTINIS ĮMONĖS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ FORMAVIMAS 2007-2011 M. LAIKOTARPIU28
 • IV.1. Dviejų kontrastinių įmonės veiklos vystymo(si) scenarijų sudarymas29
 • IV.2. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė35
 • PASIŪLYMAI IR IŠVADOS40
 • Literatūros ir šaltinių sąrašas43

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB
Kursinis darbas UAB "Baltic furniture components" veiklos scenarijaus sudarymas

Pagrindiniai UAB “Baltic Furniture Components” strategijos tikslai: išlaikant ir stiprinant esamą poziciją rinkoje, padidinti pardavimus [...]

Akcinių bendrovių „Apranga“, „Rokiškio sūris“ ir „Vilniaus baldai“ investicinė analizė
Referatas Akcinių bendrovių „Apranga“, „Rokiškio sūris“ ir „Vilniaus baldai“ investicinė analizė

Finansinės investicijos tai finansinio turto, tokio kaip akcijos (nuosavybės vertybiniai popieriai), obligacijos bei kiti skolos [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Investicinė aplinka Lietuvoje
Kursinis darbas Investicinė aplinka Lietuvoje

Paskutiniaisiais dešimtmečiais tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje ekonominėje sistemoje vis didesnę reikšmę įgauna kapitalo judėjimas [...]

Investicinių fondų veiklos analizė
Diplominis darbas Investicinių fondų veiklos analizė

Investiciniai fondai – pasaulyje plačiai paplitęs ir dažnai naudojamas kaip paprastas bei palyginti saugus pinigų [...]

AB „Vilkyškių pieninė“ investicinė aplinka
Referatas AB „Vilkyškių pieninė“ investicinė aplinka

Temos aktualumas: Investicijos turi labai didelę reikšmę kiekvienos šalies ekonomikos plėtrai ir visuomenės gerovei, be [...]

Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė

Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies [...]

AB
Kursinis darbas AB "Pieno žvaigždės" balanso ataskaitos analizė

Temos aktualumas. Balansas yra seniausia įmonės finansinės ataskaitos forma, kuri atsirado kartu su dvejybiniu apskaitos [...]

Lietuvos mokėjimų balanso analizė
Referatas Lietuvos mokėjimų balanso analizė

Šiuolaikinės valstybės yra pasaulinio ūkio dalyvės. Šalies vykdomos operacijos su užsienio partnerėmis atspindi pasaulinio ūkio [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Investicinės situacijos analizė ir įvertinimas
Referatas Investicinės situacijos analizė ir įvertinimas

Dabartinė šalies ekonominės situacija suteikia puikias galimybes prasmingai panaudoti turimas laisvas pinigines lėšas. Vienas iš [...]