UAB “Baltic furniture components” investicinės aplinkos analizė

44 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Lietuvos įmonės – emitentai – palyginus su Europos Sąjungos įmonėmis yra nedidelės ir mažos kapitalizacijos. Lietuvos įmonių koncentracija, prasidėjusi 1998 tęsėsi ir 1999 – 2004. Įmonių susijungimai (ypač apdirbamojoje pramonėje) bei naujos užsienio ir vietinio kapitalo investicijos tapo viena iš esminių įmonių augimo sąlygų. Daugumos Lietuvos įmonių kapitalas gerokai išaugo per praėjusius penkerius metus. Siekiant paskatinti vietinių kompanijų augimą ir vietos investicinę plėtrą, Vyriausybė prisidėjo prie vietinių investicijų ekspansijos (sukurdama užsienio investicijų skatinimo programas). Nuo investicinių sprendimų priklauso įmonės veikla daugeliui metų į priekį.

Kiekvienas savininkas, steigėjas, o mūsų atveju, tai UAB „Baltic Furniture Components“, turi pats iš anksto nuspręsti, apsiskaičiuoti, kiek jam reikės pradinio kapitalo, pradinių-pagrindinių fondų, kurio reikės kuo didesniam pelnui, naudai gauti. Tačiau turime taip pat nepamiršti, kad tiek kapitalo, tiek ir investicijų dydis neturėtų būti nei per didelis, taip pat negerai yra ir jo stygius. Turėtų būti surastas “aukso vidurys”, kuris nesukelia jokių nesusipratimų, problemų.

Sėkminga bet kurios organizacinės teisinės sistemos formos ūkinio subjekto veikla konkurencinėje aplinkoje priklauso nuo jo investicinio aktyvumo. Investicijų tikslai (angl. investment objectives) - laukiami investicijų rezultatai. Skiriami šie investicijų verslo aplinkoje tikslai:

1) augimas;

2) augimas ir pajamos;

3) pajamos ir augimas;

4) pajamos, augimas, stabilumas.

Ūkio subjekto investiciniai tikslai, susiję su pajamų ir pelno apimties didinimu. Nacionaliniame, regioniniame, pasaulinės ekonomikos lygmenyje investavimo procesas yra nukreiptas į funkcionuojančio ekonominėje sistemoje kapitalo apimties didinimu, kas sąlygoja šios sistemos augimą. Apibendrinus mokslinę ir metodinę literatūrą, galima teigti, jog egzistuoja daug skirtingų požiūrių į investavimo procesą, investavimo objektus ir subjektus, tikslus ir kt. Tai sąlygoja skirtingų sampratos „investicija“ egzistavimą. Bendriausia prasme, investicija ( angl. investment) - gamybos priemonių, tokių kaip mašinos, įrengimai, įranga ir kt. įsigijimas įmonėje tikslu ateityje jomis gaminti prekes/paslaugas. Dažniausiai tokios investicijos vadinamos kapitaliniais įdėjimais (angl. capital investment). [15].

Temos aktualumas. Nuo investicinių sprendimų priklauso UAB „Baltic Furniture Components” veikla daugeliui metų į priekį. Investicinių projektų įgyvendinimui paprastai reikia pritraukti ženklias piniginių lėšų sumas, kitus išteklius. Todėl kapitalo investicijų planavimas, analizė ir jų efektyvumo įvertinimas yra ilgas ir sudėtingas procesas. Svarbus investicijų efektyvumo užtikrinimo būdas yra investicinės aplinkos vertinimas, leidžiantis nustatyti investavimo alternatyvų efektyvumą tam tikrų veiksnių požiūriu.

Darbe stengsimės analizuoti daug praktinių ir teorinių рroblemų susijusių su mūsų nagrinėjama tema UAB „Baltis Furniture Components”, tokių kaip: koks investicijų vaidmuo; kokia investicijų aplinka; kokie yra verslo organizacijos ekonominiai ištekliai ir kokie yra būdai mažinti tų išteklių kaštus; kaip kapitalo rinkoje formuojasi palūkanų norma; ar svarbus įmonės investicinei aplinkai verslo planas; ar įmanoma pasiekti ekonominių, socialinių, еkologinių verslo organizacijų tikslų ir visuomenės tikslų visumoje vienovės; kokie yra investicinių projektų rizikos mažinimo būdai, kuo svarbus diskontavimas investicijų efektyvumo vertinime ir kt.

Darbo tikslas – atskleisti UAB „Baltic Furniture Components“ investicinę aplinką, bei atlikti jos analizę, nurodyti problematiką.

Darbo uždaviniai:

Remiantis moksline literatūra aptarti investicinę aplinką t.y. : investicijų ir investavimo sampratą, rūšis, formas vystymosi etapus, svarbą;Aptarti įmonės investicijų struktūros analizės metodiką ir jos ypatumus per tris ją sudarančias analizių rūšis: horizontaliąją, vertikaliąją, santykinę ;Naudojant šaltinių bei turimos literatūros analizę, atlikti „Baltic Furniture Components” investicinę aplinkos analizę pateikiant trumpą šios įmonės charakteristiką, įmonės potencialo įvertinimą, įmonės aplinkos analizę;Panagrinėti UAB „Baltic Furniture Components“ įmonės investicijų struktūros finansinę analizę;Atlikti galutinį UAB „Baltic Furniture Components“ įmonės tikslų ir uždavinių formavimą 2007-2011 m. laikotarpiui;Pateikti pasiūlymus toliau sėkmingai vystyti investicinę aplinką, atliekant įmonės veiklos vystymo(si) optimistinę ir pesimistinę analizę.

Tyrimo metodai. Taikant mokslinės literatūros ir šaltinių analizės metodą pateikiama investicijų, investavimo ir investicinės aplinkos sampratos analizės (pavyzdžiui, pardavimai, pelningumas, nekilnojamasis turtas, ateities planai ir t.t.).

Kursinio darbo struktūra: pirmajame skyriuje bus rašoma apie investicijų sampratą, rūšis ir formas; antrajame – apie įmonės investicijų struktūros analizės metodiką; trečiajame - nagrinėjamas UAB „Baltic Furniture Components” investicinė aplinka; ketvirtajame bus aprašomas šios įmonės tikslų ir uždavinių formavimas 2007 – 2011 m., bei pateiktos kursinio darbo išvados ir pasiūlymai.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • I. INVESTICIJŲ ESMĖ IR RŪŠYS5
 • I.1. Investicijų esmė5
 • I.2. Investicijų svarba6
 • I.3.Investicijų rūšys7
 • I.4. Investavimo samprata10
 • II. ĮMONĖS INVESTICIJŲ STRUKTŪROS ANALIZĖS METODIKA12
 • II.1. Horizontalioji analizė12
 • II.2. Vertikalioji (struktūrinė) analizė12
 • II.3. Santykinė analizė13
 • III. UAB “BALTIC FURNITURE COMPONENTS” INVESTICINĖS APLINKOS ANALIZĖ16
 • III.1.Trumpa įmonės charakteristika, įmonės tikslai, uždaviniai 16 III.2. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė17
 • III.3. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas20
 • III.4. UAB „Baltic Furniture Components“ įmonės investicijų struktūros finansinė analizė23
 • III.4.1. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė23
 • III.4.2. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji, horizontalioji analizė25
 • III.4.3. Pardavimų pelningumų analizė26
 • III.4.4. Investicijų pelningumo analizė26
 • III.4.5. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė27
 • IV. GALUTINIS ĮMONĖS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ FORMAVIMAS 2007-2011 M. LAIKOTARPIU28
 • IV.1. Dviejų kontrastinių įmonės veiklos vystymo(si) scenarijų sudarymas29
 • IV.2. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė35
 • PASIŪLYMAI IR IŠVADOS40
 • Literatūros ir šaltinių sąrašas43

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 28, 2015
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Investicinių fondų veiklos analizė

Ekonomika Diplominis darbas 2007 m. rasa13
Investiciniai fondai – pasaulyje plačiai paplitęs ir dažnai naudojamas kaip paprastas bei palyginti saugus pinigų investavimo būdas. Investicinį fondą galima apibūdinti kaip paslaugų...

Koncerno "MG Baltic" veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2016 m. grazinab
Koncernas ,,MG Baltic‘‘ – viena didžiausių įmonių Lietuvoje. Koncernas veikia šešiuose veiklos sektoriuose bei valdo 72 įmones. Ši įmonė veiklą pradėjo iš karto...

Indijos verslo aplinkos analizė

Ekonomika Referatas 2018 m. Bythesea
Naujoji pramonės politika, paskelbta 1991 metais, paskatino konkurenciją, o ne apsaugą, kaip daug planuojamą ir patrauklią politikos aplinką. Anksčiau reikalavimas dėl patvirtinimų ir...