Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių teisės aktų pažeidimus

35 psl. / 10165 žod.

Ištrauka

Nagrinėjamos temos aktualumas. Mokesčiai laikomi pagrindiniu valstybės pajamų formavimo būdu, todėl mokesčių į biudžetą nesurinkimas tiesiogiai ir skaudžiai paliečia tiek valstybės piliečius, tiek verslo subjektus ir kenkia ekonomikai, nes neskatina jos plėtros, priverčia valstybę skolintis, smukdo jos autoritetą, riboja investicijas, šalyje kyla masinis piliečių nepasitenkinimas. Tokiu būdu mokesčių slėpimas daro didelę įtaką valstybės politiniam stabilumui ir pažeidžiamumui. Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių teisės aktų pažeidimus – gana plati tema, todėl pastebėta, kad akademinėje erdvėje atskleidžiami tik atskiri su nagrinėjama tema susiję probleminiai aspektai, tačiau nerasta darbų, kuriuose būtų stengiamasi visapusiškai išnagrinėti šią temą, be to, keli vadovėliai, kuriuose trumpai nagrinėjami su šia tema susiję klausimai, yra pasenę ir jau neaktualūs. Todėl šiame darbe bus stengiamasi, kiek tai įmanoma, naujai ir išsamiai pažvelgti į baudžiamąją atsakomybę už mokesčių teisės aktų pažeidimus.

Darbo tikslas – išnagrinėti su baudžiamąja atsakomybe už mokesčių teisės aktų pažeidimus susijusius aspektus, analizuojant teisės doktriną, teisinį reguliavimą bei teismų praktiką.

Darbo uždaviniai

1) Atskleisti pagrindines šiam darbui aktualias sampratas: teisinės atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus sampratą ir jos rūšis, baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus sampratą, o taip pat panagrinėti ir kitas atsakomybės priemones už mokesčių teisės aktų pažeidimus.

2) Išanalizuoti atkiras baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus nuostatas.

3) Atskleisti baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus realizavimo problematiką, išnagrinėjant mokesčių teisės pažeidimų, už kuriuos taikoma baudžiamoji atsakomybė, tyrimo ir atskleidimo problematiką bei išnagrinėjant dirbtinio kriminalizavimo problemą.

4) Atskleisti pagrindinius baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus aspektus užsienio šalyse.

Objektas. Darbo objektas yra baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus analizė, pateikiant reikiamas sampratas, išnagrinėjant atskiras baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus nuostatas, atskleidžiant baudžiamosios atskakomybės realizavimo problematiką bei pasitelkiant lyginamąjį aspektą.

Tyrimo metodai. Darbe buvo panaudoti šie tyrimo metodai:

1) Lingvistinis metodas, siekiant paaiškinti darbe vartojamas sąvokas.

2) Literatūros analizės metodas, siekiant išanalizuoti Lietuvos ir užsienio literatūroje dėstomus teisės mokslininkų samprotavimus šiam darbui aktualiomis temomis.

3) Dokumentų analizės metodas, siekiant išanalizuoti teisinį reguliavimą.

4) Lyginamasis metodas, siekiant atkleisti užsienio šalių baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus aspektus.

Svarbiausi šaltiniai. Kursinio darbo temą daugiausia padėjo atskleisti šie šaltiniai: A. Marcijono ir B. Sudavičiaus vadovėlis „Mokesčių teisė“, A. Medelienės ir B. Sudavičiaus naujas vadovėlis „Mokesčių teisė“, A. Abramavičiaus ir kitų autorių parengti baudžiamojo kodekso specialiosios dalies komentarai, P. Ancelio ir kitų autorių vadovėlis „Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas“, A. Abramavičiaus ir kitų autorių išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Baudžiamoji justicija ir verslas“ bei L. V. Popovos parengtas vadovėlis „Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие“. Taip pat pasirinktą temą padėjo atskleisti teisininkų išleisti moksliniai straipsniai ir, be abejo, atitinkami teisės aktai bei teismų praktika.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • Teisinė atsakomybė už mokesčių teisės aktų pažeidimus: teoriniai aspektai5
 • 1.1. Teisinė atsakomybė už mokesčių teisės aktų pažeidimus ir jos rūšys5
 • 1.2. Baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus apibrėžimas7
 • 1.3. Kitos atsakomybės priemonės už mokesčių teisės aktų pažeidimus9
 • Atskirų baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus nuostatų
 • analizė12
 • 2.1. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai12
 • 2.2. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai16
 • 2.3. Sukčiavimas ir nusikalstamų veikų daugetas19
 • Baudžiamosios atsakomybės už mokesčių teisės aktų pažeidimus realizavimas21
 • 3.1. Mokesčių teisės aktų pažeidimų, už kuriuos taikoma baudžiamoji atsakomybė, tyrimo
 • ir atskleidimo problematika21
 • 3.2. Baudžiamosios teisės invazijos į mokesčių administravimo sritį problema25
 • Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių teisės aktų pažeidimus užsienio šalyse27
 • IŠVADOS31
 • ŠALTINIŲ SĄRAŠAS   33
 •  

Literatūros sąrašas

Teisės aktai:

1) Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741.

2) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Teisės aktų registras, Nr. 11216.

3) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2004, Nr. 63-2243.

4) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straipsnių pakeitimo įstatymas. Teisės aktų registras, 2015, Nr. 11240.

Specialieji šaltiniai:

1) ABRAMAVIČIUS, A.; AIDUKAS, M.; ALIUKONIENĖ, R.; BARANSKAITĖ, A.; ČAIKOVSKI, A.; GARNELIENĖ, L.; MILIUS, V.; DRAKŠIENĖ, A.; FEDOSIUK, O.; IVOŠKA, G.; KUCONIS, P.; PRAPIESTIS, J.; SINKEVIČIUS, E.; STASIULIS, D.; ŠVEDAS, G. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras, specialioji dalis (213-330 straipsniai). Vilnius: VĮ Registrų centras, 2010.

2) ABRAMAVIČIUS, A.; ALIUKONIENĖ, R.; BARANSKAITĖ, A.; BELIŪNAS, E.; DRAKŠIENĖ, A.; FEDOSIUK, O.; IVOŠKA, G.; NOCIUS, J.; MICKEVIČIUS, D.; MICHAILOVIČ, I.; MOCKEVIČIUS, R.;VALATKEVIČIUS, D.; PRAPIESTIS, J.; SAKALAUSKAS, G.; SINKEVIČIUS, E.; STASIULIS, D.; ŠVEDAS, G. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras, specialioji dalis (99-212 straipsniai). Vilnius: VĮ Registrų centras, 2009.

3) ABRAMAVIČIUS, ; ČEPAS, A; DRAKŠIENĖ, A.; NOCIUS, J.; PAVILONIS, V.; PRAPIESTIS, J.; ŠVEDAS, G.. Baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas, 1996.

4) ABRAMAVIČIUS, A.; ŠVEDAS, G.; GUTAUSKAS, A.; FEDOSIUK, O.; PRAPIESTIS, J.; PEČKAITIS, J. S.; JUSTICKIS, V.; JURKA, R.; DRAKŠAS, R.; GRUODYTĖ, E.; NEVERA, A.; JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ, G.; MICHAILOVIČ, I.; PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ, J.; BILIUS, M.; BELEVIČIUS, L.; GUŠAUSKIENĖ, M.; RIMŠELIS, E.; MILINIS, A.; VOSYLIŪTĖ, A.; VERŠEKYS, P.; LEVON, J.; PRAPIESTYTĖ, D.; MARCINAUSKAITĖ, R.; GIRDAUSKAS, M.; DEŠRIŪTĖ, J.; ŠALČIUS, M.; STONYS, J.; SPIEČIŪTĖ, A.; BARKAUSKAS, M.; PAJAUJIS, V.; PRAPIESTIS, D. Baudžiamoji justicija ir verslas. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2016.

5) ANCELIS, P.; BUČIŪNAS, G.; ŠALČIUS, M.; ŠLEPETYS, R.; Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas. Vilnius: Valstybės įmonė Registrų centras, 2016.

6) MARCIJONAS, A.; SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003.

7) MEDELIENĖ, A.; SUDAVIČIUS, B. Mokesčių teisė. Vilnius: Valstybės įmonė Registrų centras, 2011.

8) PIESLIAKAS, V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga: baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2009.

9) ПОПОВА, Л. В.; ДРОЖЖИНА, И.А.; МАСЛОВ, Б.Г. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие. Москва: Издательство Дело и Сервис, 2008.

Teismų sprendimai:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. 1997 m. Lapkričio 13 d. nutarimas byloje dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Nr. 4/97.

2) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2014 m. sausio 21 d. nutartis byloje Nr. 2K-138/2014.

3) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija. 2016 m. lapkričio 22 d. nutartis byloje Nr. 2K-373-696/2016.

4) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija. 2012 m. gegužės 8 d. nutartis byloje Nr. 2K-P-78/2012.

Elektroniniai dokumentai:

1) FEDOSIUK, O. Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio): teorija ir realybė [interaktyvus]. Vilnius: Jurisprudencija, 2012, 19(2) [žiūrėta 2016 gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/upload/iblock/e58/017_fedosiuk.pdf>.

2) KUNCEVIČIUS, G.; KOSMAČAITĖ, V. Mokesčių vengimo reiškinio analizė, atsižvelgiant į socialinių mokslų sąveiką [interaktyvus]. Vilnius: Jurisprudencija, 2007, 6(96) [žiūrėta 2016 m. Gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2717/2521>.

3) NOVOŠINSKIENĖ, A. Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas fiskalinės mokesčių funkcijos aspektu [interaktyvus]. Kaunas: Žemės ūkio mokslai, 2013, T. 20, Nr. 3 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/viewFile/274 4/1576>.

4) PIESLIAKAS, V. Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo teisinis padarinys [interaktyvus]. Vilnius: Jurisprudencija, 2007, 8(98) [žiūrėta 2016 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2685/2489>.

5) PUZINSKAITĖ, E.; KLIŠAUSKAS, R. Mokesčių teisės sistema ir apmokestinimo principai [interaktyvus]. Vilnius: Jurisprudencija, 2012, 19(2) [žiūrėta 2016 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/upload/iblock/64d/015_puzinskaite_klisauskas.pdf>.

6) КУЧЕРОВ, И. И. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов [interaktyvus]. Москва: Ежемесячный журнал Федеральной Налоговой Службы Российской федерации Налоговый вестник, 2006, №2 [žiūrėta 2016 m. gruodžio 25 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.nalvest.com/nv-articles/detail.php?ID=29311&print=Y>.


Reziumė

Autorius
Elvyra Michejeva
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
35 psl.

Susiję darbai

Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Teisė Prezentacija loretta
Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimą – mokesčių ir kitų įstatymų nustatytų valstybinės prievartos priemonių taikymas mokesčių įstatymų pažeidėjams siekiant nubausti juos ir...

Baudžiamojo proceso teisės uždavinio sprendimas

Teisė Referatas 2009 m. yvonna
UŽDUOTIS Nuteistasis V.B. padavė apeliacinį skundo dėl jo apkaltinamojo nuosprendžio ir paprašė bylą nutraukti neįrodžius jo dalyvavimo nusikalstamoje veikoje. įvertinami remiantis BPK 20...