Aplinkos apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungos teisėje

12 psl. / 2192 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Aplinkos apsaugos problema šiomis dienomis akcentuojama, kaip viena aktualiausių temų, nors didesnis dėmesys į aplinkos apsaugą pradėtas kreipti tik XX a. 6-7 dešimtmetyje, kai dėl spartaus ekonomikos augimo, pramonės plėtimosi bei žmonių skaičiau augimo pastebėta, kad padidėjo užterštumas ir teko imtis veiksmų, kad būtų apsaugota žmonijos ateitis. Todėl siekiant sumažinti pažeidimus aplinkos apsaugos srityje, buvo pradėtos diegti naujos programos, kontroliuojančios aplinkos taršą bei rengiami įstatymų pakeitimai. Palaipsniui, aplinkos politika tapo viena iš svarbiausių ir aktualiausių Europos Sąjungos politikos sričių, todėl aplinkos teisei tobulinti pradėtas skirti ypatingas dėmesys.

Probleminiai klausimai:

 1. Kuo svarbi Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisė?
 2. Kodėl svarbu nuolatos tobulinti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisę?
 3. Dėl kokios priežasties aplinkos apsaugos pažeidimų skaičius Europos Sąjungos narių šalyse vis dar išlieka aukštas?

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1.     EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS APSAUGOS TEISĖS SAMPRATA IR RAIDA
 • 1.1.      Europos Sąjungos  aplinkos apsaugos teisės samprata
 • 1.2.      ES aplinkos apsaugos politikos raida
 • 2.     EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS APSAUGOS TEISĖS TAIKYMO TVARKA
 • 2.1.      Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės įgyvendinimas
 • 2.2.      Atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus
 • 3.     TEISMŲ PRAKTIKA
 • IŠVADOS
 • 4.     LITERATŪROS SĄRAŠAS
 •  

Literatūros sąrašas

 1. Suvestinis Europos aktas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0027&from=LT

 1. Mastrichto sutartis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN

 1. Amsterdamo sutartis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:340:FULL&from=EN

 1. Lisabonos sutartis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=LT

 1. Venckus, Z. Aplinkos apsaugos politika ir teisė. Vilnius: VGTU Technika, 2008.
 2. Žvaigždinienė, I. Materialinė atsakomybė už žalą aplinkai. Vilnius: Justitia, 2008.

Internetinė prieiga

 1. Europos Teisingumo Teismo byla [žiūrėta 2020-10-10]

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193205&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=893412

 1. Ohliger, T. Aplinkos politika: bendrieji principai ir pagrindinė sistema [žiūrėta 2020-10-16]

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/71/politica-ambiental-principios-gerais-e-quadro-de-base

 1. Europos Sąjungos internetinė svetainė [žiūrėta 2020-10-16]

https://europa.eu/european-union/topics/environment_lt

 1. Europos Komisija. Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyva. [žiūrėta 2020-10-18].

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/factsheet/ELD%20factsheet_LT.pdf


Reziumė

Autorius
Deila
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 23, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

Teisė Referatas 2013 m. geisa
ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik – kaip tarptautinė teisė – reguliuoja tarpvalstybines sutartis...

Darbo teisė Europos Sąjungoje

Teisė Referatas 2014 m. livis
Darbuotojų judėjimo laisvės normos gerokai pagerino Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų ir jų šeimos narių galimybes naudotis teise įsidarbinti. ES darbo...

Šeimos teisiniai aspektai 1970 – 1990 METAIS

Teisė Referatas 2016 m. samev
Tai nedidelės apimties referatas, kuriame atskleidžiami šeimos teisiniai aspektai 1970-1990 metais. Nagrinėjant 1970 – 1990 metų šeimos teisinius aspektus, pastebima daug esminių skirtumų...