Finansų sistemų ypatumų palyginimas Lietuvoje, Vokietijoje bei Rusijoje

47 psl. / 11820 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienos valstybės gyvenime ypač svarbu, kaip įgyvendinama finansų politika, kuri yra valstybės finansinių santykių organizavimo, išteklių fondų (centralizuotų ir decentralizuotų) sudarymo ir jų naudojimo būdai, nustatyti valstybės įstatymais ir kitais teisiniais aktais. Taigi finansų politika pasireiškia per pačius finansus, ypač ryškiai per mokesčių politiką. Mokesčių rinkimo principai (kas ir už ką moka, kokie yra tarifų dydžiai, taikomos mokesčio lengvatos ir kt.) daro tiesioginę įtaką šalies raidai: gyvenimo ir mokslo lygiui, krašto apsaugos ir viešo ekonominio bei mokslinio potencialo plėtrai, apskritai visam valstybės ekonomikos lygiui. Mokesčiai tiesiogiai lemia valstybės finansinių išteklių fondų didėjimą ar mažėjimą. Valstybės finansų valdymas nuolat reformuojamas, kad neatsiliktų nuo greitai kintančios išorinės aplinkos. Stiprus finansų sektorius gali būti ne tik ekonomikos plėtros rezultatas, bet ir jos priežastis, tai yra daryti veiksmingą įtaką pačiam ūkio augimui.


Darbo problema. Pagrindinės valstybės finansų problemos - įplaukų gavimas, išlaidų valdymas ir valstybės skola - labai panašios visame pasaulyje. Tačiau įvairiose šalyse šios funkcijos atliekamos ir valdomos skirtingai. Nuo to, kaip tvarkomi ir valdomi valstybės finansai, didele dalimi priklauso ir fiskaliniai rezultatai.


Darbo objektas. Finansų sistemų palyginimas.


Darbo tikslas. Išanalizuoti finansų sistemų ypatumus lyginant kelias skirtingas šalis (Lietuva, Vokietija, Rusija).


Darbo uždaviniai:
 1. Aptarti finansų sistemos teorinius aspektus;
 2. Atlikti finansų sistemų ypatumų palyginamąją analizę pasirinktų kelių šalių;
 3. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginamasis ir apibendrinimo metodai, bei statistinių duomenų analizės metodas.


Turinys

 • Įvadas3
 • Finansų sistemos teoriniai aspektai4
 • 1.1. Finansų esmė ir kilmė4
 • 1.2. Finansų sudėtis6
 • 1.3. Finansų sistemos apibūdinimas8
 • 1.4. Finansų vaidmuo10
 • Finansų sistemų ypatumų palyginimas Lietuvoje, Vokietijoje bei Rusijoje11
 • 1. Finansų sistemos struktūra11
 • 2. Finansų sistemos institucijos18
 • 3. Finansų rinkos28
 • 4. Finansinė padėtis31
 • Išvados41
 • Literatūros sąrašas43
 • Priedai46
 •  

Literatūros sąrašas


 1. Aleknevičienė, V. (2005). Finansai ir kreditas. Vilnius: Enciklopedija.

 2. Ališauskas, L., Vaškevičius V. (1998). Šiuolaikinės bankų sistemos / Lietuvos informacijos institutas. Vilnius .

 3. Buckiūnienė, O.; Meidūnas V.; Puzinauskas P. (2003). Lietuvos finansų sistema: mokomoji knyga. Vilnius: VĮ Teisinės Informacijos Centras.

 4. Gall, L. (1995). Die Deutsche Bank: 1870–1995. München.

 5. Kancerevyčius, G. (2006). Finansai ir investicijos. 2-asis atnaujintas leid. Kaunas: Smaltijos" l-kla.

 6. Krüger, L. (2008). Finanzmärkte und Entwicklung. Wien.

 7. Kürsten, W. (2006). Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen.

 8. Meidūnas V., Puzinauskas P. (2003). Finansai. Vilnius: Teisinės informacijos centras.

 9. Madura, J. (2008). Financial institutions and market.8th edition. Mason (Ohio) : Thomson/ South-Western.

 10. Fabozzi, Frank J. and Drake, Peterson P. (2009). Finance : capital markets, financial management, and investment management. Hoboken (N.J.) : John Wiley.

 11. Smalenskas, G. (2002). Finansai. Vilnius: Homo liber.

 12. Vaškelaitis V. (2003). Pinigai: komerciniai bankai ir jų rizikos valdymas: teorija ir praktika / Lietuvos mokslas, monografija.

 13. Vaškelaitis, V. (2006). Pinigai: Pinigų politika ir jos priemonės. Vilnius: Mokslotyros institutas.

 14. Žvilius, A. (2004). Visuotinė Lietuvių enciklopedija: šeštas tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

 15. Apie priežiūrinę veiklą. Lietuvos bankas. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. 1990-2012 Prieiga per internetą: http://www.lb.lt/apie_prieziurine_veikla

 16. Apie Vladą Jurgutį. Lietuvos bankas [interaktyvus]. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. 1990-2012 Prieiga per internetą: <http://www.lb.lt/v_jurgucio_biografija>.

 17. Bankai. 2012. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. Prieiga per internetą: http://www.finmin.lt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.72

 18. Bankų veiklos Lietuvoje 2012 metais rezultatai (2012). [interaktyvus]. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lba.lt/go.php/lit/2012_m/2494

 19. Bankų veiklos Lietuvoje 2013 metais rezultatai (2013). [interaktyvus]. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. Prieiga per internetą: http://lba.lt/index.php?57593136

 20. Bankenverband. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bankenverband.de/finanzmaerkte/channel/12101010/index.html

 21. Deutsche Bundesbank. Financial and monetary system. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Core_business_areas/Financial_and_monetary_system/financial_and_monetary_system.html

 22. Eurostat EC. Germany. [Žiūrėta 2013 gegužės 28 d.]. Prieiga per internetą: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 12, 2023
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Lietuvos valstybės finansų sistema

Finansai Referatas 2014 m. lietuviskai123456
Temos aktualumas. Valstybės finansai atlieka svarbų vaidmenį vykdant ekonominę politiką, ekonominius bei socialinius uždavinius. Pagrindinis valstybės finansų uždavinys yra paskirstyti esamus ekonominius išteklius...